Svētie Raksti
Mācība un Derības 112


112. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Tomasam B. Māršam Kērtlandē, Ohaio štatā, 1837. gada 23. jūlijā par Jēra Divpadsmit apustuļiem. Šī atklāsme tika saņemta tanī dienā, kad elderi Hibers C. Kimbals un Orsons Haids pirmo reizi sludināja evaņģēliju Anglijā. Tomass B. Māršs tajā laikā bija Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents.

1–10, Divpadsmitajiem ir jāsūta evaņģēlijs un jāpaceļ brīdinājuma balss uz visām tautām un ļaudīm; 11–15, Viņiem ir jāuzņemas savs krusts, jāseko Jēzum un jābaro Viņa avis; 16–20, Tie, kas pieņem Augstāko prezidiju, pieņem To Kungu; 21–29, Tumsība pārklāj zemi, un tikai tie, kas tic un top kristīti, tiks izglābti; 30–34, Augstākais prezidijs un Divpadsmitie tur laiku pilnības atklāšanas atslēgas.

1 Patiesi, tā saka Tas Kungs tev, Mans kalp Tomas, Es esmu dzirdējis tavas lūgšanas; un tavas mīlestības dāvanas ir nākušas kā apiemiņa Manā priekšā to tavu brāļu labad, kuri tika izraudzīti, lai liecinātu par Manu Vārdu, un tika bsūtīti pasaulē starp visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām, un ordinēti ar Manu kalpu starpniecību.

2 Patiesi Es saku tev, tavā sirdī un ar tevi ir bijušas dažas lietas, ar ko Es, Tas Kungs, nebiju apmierināts.

3 Tomēr tā kā tu esi apazemojies, tu tapsi paaugstināts; tādēļ visi tavi grēki ir tev piedoti.

4 Lai tava sirds tur adrošu prātu Mana vaiga priekšā, un tu liecināsi par Manu Vārdu ne tikai bcitticībniekiem, bet arī cjūdiem; un tu sūtīsi Manu vārdu līdz pat zemes galiem.

5 aCīnies tādēļ rītu pēc rīta un dienu pēc dienas, lai tava bbrīdinājuma balss skan; un kad pienāk nakts, lai zemes iedzīvotāji nesnauž tavas runas dēļ.

6 Lai Ciānā ir zināms, kur tu dzīvo, un anepārcel savu namu; jo Man, Tam Kungam, ir liels darbs priekš tevis, ko darīt, pasludinot Manu Vārdu starp cilvēku bērniem.

7 Tādēļ aapjoz savus gurnus darbam. Lai tavas kājas arī ir apautas, jo tu esi izraudzīts, un tavs ceļš ved starp kalniem un starp daudzām tautām.

8 Un ar tavu vārdu daudzi augstie tiks novesti apazemībā, un ar tavu vārdu daudzi zemie tiks paaugstināti.

9 Tava balss būs rājiens pārkāpējam; un no tava rājiena neslavas cēlāja mēle lai pārstāj savas aplamības.

10 Esi apazemīgs; un Tas Kungs, tavs Dievs, vedīs tevi aiz rokas un dos tev atbildes uz tavām lūgšanām.

11 Es zinu tavu sirdi un esmu dzirdējis tavas lūgšanas par taviem brāļiem. Neesi amīlestībā pret tiem savādāks kā pret daudziem citiem, bet lai tava mīlestība ir pret tiem kā pret sevi pašu; un lai tava mīlestība ir pārpilnam pret visiem cilvēkiem un pret visiem, kas mīl Manu Vārdu.

12 Un lūdz par saviem brāļiem no Divpadsmitajiem. Pārmet tiem asi Mana Vārda dēļ, un lai tiem tiek pārmests par visiem viņu grēkiem, un esiet jūs uzticīgi Manam aVārdam Manā priekšā.

13 Un pēc viņu akārdinājumiem un daudzajām bbēdām, lūk, Es, Tas Kungs, jutīšu vajadzību pēc tiem, un, ja viņi nenocietinās savas sirdis un nepadarīs stīvus savus kaklus pret Mani, viņi taps cpievērsti, un Es tos dziedināšu.

14 Tagad Es saku tev, un ko Es saku tev, Es saku visiem Divpadsmitajiem: Celieties un apjoziet savus gurnus, uzņemieties savu akrustu, sekojiet Man un bbarojiet Manas avis.

15 Nepaaugstinieties paši, anesacelieties pret Manu kalpu Džozefu; jo patiesi Es saku jums, Es esmu ar viņu, un Mana roka būs pār viņu; un tās batslēgas, ko Es esmu viņam devis, un arī jums, netiks viņam atņemtas, līdz Es nākšu.

16 Patiesi Es saku tev, Manu kalp Tomas, tu esi tas vīrs, kuru Es esmu izraudzījis turēt Manas valstības atslēgas, kas piederas Divpadsmitajiem, starp visām tautām—

17 lai tu būtu Mans kalps, lai atvērtu valstības durvis visās vietās, kur Mans kalps Džozefs un Mans kalps aSidnijs, un Mans kalps bHairams nevar iet;

18 jo uz viņiem Es esmu uzlicis visu Manu draudžu slogu uz neilgu laiku.

19 Tādēļ, kurp vien viņi tevi sūtīs, ej, un Es būšu ar tevi, un katrā vietā, kur tu sludināsi Manu Vārdu, tev tiks atvērtas aplašas durvis, lai viņi varētu pieņemt Manu vārdu.

20 Katrs, kas apieņem Manu vārdu, pieņem Mani, un katrs, kas pieņem Mani, pieņem Augstāko prezidiju, tos, kurus Es esmu sūtījis, kurus Es esmu darījis par padomniekiem jums Mana Vārda dēļ.

21 Un vēl Es saku jums, ka katram, ko jūs sūtīsit Manā Vārdā, ar savu brāļu, aDivpadsmito, balsi, jūsu pienācīgi ieteiktu un bpilnvarotu, būs spēks atvērt Manas valstības durvis katrai tautai, kurp vien jūs tos sūtīsit—

22 tiktāl, cik viņi pazemosies Manā priekšā un paliks Manā vārdā, un auzklausīs Mana Gara balsi.

23 Patiesi, patiesi Es saku jums, atumsība pārklāj zemi un bieza tumsība cilvēku prātus, un visa miesa ir kļuvusi bsamaitāta Mana vaiga priekšā.

24 Lūk, aatriebība nāk steidzīgi pār zemes iedzīvotājiem, niknuma diena, dedzināšanas diena, posta, braudāšanas, sēru un žēlabu diena; un kā viesulis tā nāks pār visu zemes virsu, saka Tas Kungs;

25 un uz Manu namu tā asāksies, un no Mana nama tā ies tālāk, saka Tas Kungs;

26 vispirms starp tiem no jums, saka Tas Kungs, kas auzdevušies pazīstam Manu Vārdu un nav Mani bpazinuši, un ir czaimojuši Mani Manā namā, saka Tas Kungs.

27 Tādēļ skatieties, lai jūs neuztrauktos par Manas baznīcas lietām šajā vietā, saka Tas Kungs.

28 Bet ašķīstiet savas sirdis Manā priekšā; un tad bdodieties pa visu pasauli un sludiniet Manu evaņģēliju katrai radībai, kas to nav pieņēmusi;

29 un tas, kas atic un top bkristīts, tiks izglābts, un tas, kas netic un netop kristīts, tiks cnosodīts.

30 Jo jums, aDivpadsmitajiem, un šiem—bAugstākajam prezidijam, kas ir nozīmēti ar jums, lai būtu jūsu padomnieki un jūsu vadītāji, ir dots šīs priesterības spēks pēdējām dienām un pēdējo reizi, kas ir laiku pilnības catklāšana,

31 Šo spēku jūs turat kopā ar visiem tiem, kas ir saņēmuši atklāšanu jebkurā laikā no radīšanas iesākuma;

32 jo patiesi Es saku jums, šīs atklāšanas aatslēgas, ko jūs esat saņēmuši, ir bnākušas no tēviem un, visbeidzot, tikušas sūtītas jums no debesīm.

33 Patiesi, Es saku jums, lūk, cik liels ir jūsu aicinājums. aAttīriet savas sirdis un savas drānas, lai šīs paaudzes asinis netiktu batprasītas no jūsu rokām.

34 Esiet uzticīgi, līdz Es nākšu, jo Es anākšu ātri; un Mana alga būs Man līdzi, lai atmaksātu katram cilvēkam atbilstoši tam, kādi būs viņa bdarbi. Es esmu Alfa un Omega. Āmen.