Svētie Raksti
Mācība un Derības 66
iepriekšējais nākamais

66. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 1831. gada 29. oktobrī. Viljams E. Maklelins bija lūdzis To Kungu slepenībā, lai caur Pravieti uzzinātu atbildi uz pieciem jautājumiem, kas Džozefam Smitam nebija zināmi. Pēc Maklelina lūguma Pravietis vaicāja Tam Kungam un saņēma šo atklāsmi.

1–4, Mūžīgā derība ir evaņģēlija pilnība; 5–8, Elderiem ir jāsludina, jāliecina un jāpārspriež ar ļaudīm; 9–13, Uzticīga garīgā kalpošana nodrošina mūžīgās dzīves mantojumu.

1 Lūk, tā saka Tas Kungs Savam kalpam Viljamam E. Maklelinam: Svētīts tu esi, tā kā tu esi novērsies no savām nekrietnībām un esi pieņēmis Manas patiesības, saka Tas Kungs, tavs Pestītājs, pasaules Glābējs,—patiesi visu to, kas aticēs Manam Vārdam.

2 Patiesi Es saku tev, svētīts tu esi par to, ka esi pieņēmis Manu amūžīgo derību, tas ir,—Mana evaņģēlija pilnību, kas sūtīta cilvēku bērniem, lai tiem būtu bdzīvība un viņi būtu to godību, kas tiks atklātas pēdējās dienās, dalībnieki, kā to rakstīja pravieši un apustuļi senās dienās.

3 Patiesi Es saku tev, Mans kalp Viljam, ka tu esi tīrs, bet ne viss; nožēlo tādēļ to, kas nav labs Manās acīs, saka Tas Kungs, jo Tas Kungs aparādīs tev to.

4 Un tagad, patiesi Es, Tas Kungs, parādīšu tev, ko Es gribu attiecībā uz tevi jeb kāda ir Mana griba attiecībā uz tevi.

5 Lūk, patiesi Es saku tev, ka tā ir Mana griba, lai tu apasludinātu Manu evaņģēliju no zemes uz zemi un no pilsētas uz pilsētu, jā, tajos apgabalos visapkārt, kur tas nav ticis sludināts.

6 Neuzkavējies daudzas dienas šajā vietā; neej uz Ciānas zemi vēl pagaidām; bet cik daudz tu vari sūtīt—sūti; citādi nedomā par savu īpašumu.

7 aEj uz austrumu zemēm, sniedz bliecību katrā vietā katram cilvēkam un viņu sinagogās, pārspriežot ar ļaudīm.

8 Lai Mans kalps Samuēls H. Smits iet ar tevi un nepamet viņu, un sniedz viņam savus norādījumus, un tas, kas ir uzticīgs, tiks darīts astiprs katrā vietā; un Es, Tas Kungs, iešu ar tevi.

9 Uzliec savas arokas slimajiem, un tie kļūs bveseli. Neatgriezies, līdz Es, Tas Kungs, tevi nesūtīšu atpakaļ. Esi pacietīgs ciešanās. cLūdz, un tu saņemsi; klauvē, un tev taps atvērts.

10 Nemeklē sevi apgrūtināt. Atmet visu netaisnību. aNepārkāp laulību—kārdinājums, ar ko tev ir bijušas grūtības.

11 aTuri šos vārdus, jo tie ir patiesi un uzticami; un tev būs turēt godā savu amatu un skubināt daudzus ļaudis uz bCiānu ar mūžīgā prieka cdziesmām pār viņu galvām.

12 aTurpini šīs lietas līdz pat galam, un tev būs mūžīgās dzīves bkronis pie Mana Tēva labās rokas, kurš ir pilns labvēlības un patiesības.

13 Patiesi, tā saka Tas Kungs, jūsu aDievs, jūsu Pestītājs, patiesi Jēzus Kristus. Āmen.