Svētie Raksti
Mācība un Derības 34


34. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Orsonam Pretam Feijetā, Ņujorkas štatā, 1830. gada 4. novembrī. Brālis Prets tajā laikā bija deviņpadsmit gadus vecs. Viņš bija ticis pievērsts un kristīts, kad viņš pirmo reizi izdzirdēja atjaunotā evaņģēlija sludināšanu no sava vecākā brāļa Pārlija P. Preta sešas nedēļas iepriekš. Šī atklāsme tika saņemta Pītera Vitmera, vecākā, mājā.

1–4, Uzticīgie kļūst par Dieva dēliem caur Izpirkšanu; 5–9, Evaņģēlija sludināšana sagatavo ceļu Otrajai Atnākšanai; 10–12, Pravietošana nāk ar Svētā Gara spēku.

1 Mans dēls aOrson, klausies un dzirdi, un raugi, ko tev teikšu Es, Dievs Tas Kungs, patiesi Jēzus Kristus, tavs Pestītājs;

2 pasaules agaisma un dzīvība, gaisma, kas spīd tumsībā, un tumsība to nesaprot;

3 kurš tā amīlēja pasauli, ka bViņš catdeva Savu dzīvību, lai visi, kas tic, varētu kļūt par Dieva ddēliem. Tāpēc tu esi Mans dēls;

4 un asvētīts tu esi tāpēc, ka tu ticēji;

5 un vēl vairāk svētīts tu esi tāpēc, ka tu esi Manis aaicināts sludināt Manu evaņģēliju—

6 pacelt savu balsi kā ar bazūnes skaņu, kas skan skaļi un ilgi, un apiesaukt grēku nožēlošanu sabojātai un samaitātai paaudzei, sataisot Tam Kungam ceļu Viņa bOtrajai Atnākšanai.

7 Jo lūk, patiesi, patiesi Es saku tev, alaiks drīz būs klāt, kad Es nākšu bmākonī ar spēku un lielu godību.

8 Un tā būs aliela diena Manas atnākšanas laikā, jo visas tautas bdrebēs.

9 Bet pirms šī lielā diena nāks, saule aptumšosies un mēness pārvērtīsies asinīs; un zvaigznes nedos savu gaismu, un dažas kritīs, un lielas iznīcības gaida bezdievīgos.

10 Tādēļ pacel savu balsi un anesaudzē, jo Dievs Tas Kungs ir runājis; tādēļ pravieto, un tas tiks dots ar Svētā Gara bspēku.

11 Un ja tu būsi uzticīgs, lūk, Es būšu ar tevi, līdz Es nākšu—

12 un patiesi, patiesi Es saku tev, Es nākšu ātri. Es esmu tavs Kungs un tavs Pestītājs. Patiesi tā. Āmen.