Svētie Raksti
Mācība un Derības 75
iepriekšējais nākamais


75. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Amherstā, Ohaio štatā, 1832. gada 25. janvārī. Šajā nodaļā ir ietvertas divas atsevišķas atklāsmes (pirmā ir dota 1. līdz 22. pantā un otrā—23. līdz 36. pantā), kas dotas vienā dienā. Tas notika konferencē, kurā Džozefs Smits tika atbalstīts un ordinēts par Augstās priesterības prezidentu. Daži elderi vēlējās vairāk uzzināt par saviem tiešajiem pienākumiem. Sekoja šīs atklāsmes.

1–5, Uzticīgie elderi, kuri sludina evaņģēliju, iematos mūžīgo dzīvi; 6–12, Lūdziet, lai saņemtu Mierinātāju, kurš māca visas lietas; 13–22, Elderi spriedīs tiesu pār tiem, kuri noraida viņu vēstījumu; 23–36, Misionāru ģimenēm ir jāsaņem palīdzība no Baznīcas.

1 Patiesi, patiesi Es saku jums, Es, kas runāju tieši ar Sava Gara abalsi, patiesi bAlfa un Omega, jūsu Kungs un jūsu Dievs:

2 Klausieties, ak jūs, kas esat devuši savus vārdus, lai dotos sludināt Manu evaņģēliju un aapgriezt Manu bvīna dārzu.

3 Lūk, Es saku jums, ka tā ir Mana griba, lai jūs dotos uz priekšu un nevilcinātos, un nebūtu aslinki, bet strādātu ar visu savu spēku—

4 paceldami savas balsis kā ar bazūnes skaņu, apasludinādami bpatiesību atbilstoši tām atklāsmēm un pavēlēm, ko Es esmu jums devis.

5 Un tā, ja jūs esat uzticīgi, jūs tiksit apkrauti ar daudziem akūlīšiem un bkronēti ar cgodu, dslavu un enemirstību, un fmūžīgo dzīvi.

6 Tādēļ patiesi Es saku Savam kalpam Viljamam E. Maklelinam—Es aatsaucu to uzdevumu, ko Es devu viņam iet uz austrumu zemēm;

7 un Es dodu viņam jaunu uzdevumu un jaunu pavēli, kurā Es, Tas Kungs, apārmācu viņu par viņa bkurnēšanu sirdī;

8 un viņš grēkoja; tomēr Es piedodu viņam un saku viņam atkal: Ej tu uz dienvidu zemēm.

9 Un lai Mans kalps Lūka Džonsons iet ar viņu un pasludina tās lietas, ko Es esmu pavēlējis viņiem—

10 piesaucot Tā Kunga Vārdu pēc aMierinātāja, kurš mācīs tiem visu, kas tiem ir nepieciešams—

11 alūdzot vienmēr, lai viņi nepagurtu; un ciktāl viņi to darīs, Es būšu ar tiem līdz pat galam.

12 Lūk, tā ir Tā Kunga, jūsu Dieva, griba attiecībā uz jums. Patiesi tā. Āmen.

13 Un vēl, patiesi tā saka Tas Kungs, lai Mans kalps aOrsons Haids un Mans kalps bSamuēls H. Smits dodas ceļā uz austrumu zemēm un pasludina tās lietas, ko Es esmu tiem pavēlējis; un ciktāl viņi ir uzticīgi, raugi, Es būšu car viņiem līdz pat galam.

14 Un vēl, patiesi Es saku Savam kalpam Laimenam Džonsonam un Savam kalpam aOrsonam Pretam, viņiem arī ir jādodas ceļā uz austrumu zemēm, un lūk, un raugi, Es esmu arī ar viņiem līdz pat galam.

15 Un vēl, Es saku Savam kalpam Eisam Dadsam un Savam kalpam Kelvam Vilsonam, lai viņi arī dodas ceļā uz rietumu zemēm un pasludina Manu evaņģēliju, kā Es tiem esmu pavēlējis.

16 Un tas, kurš ir uzticīgs, uzvarēs visu un tiks apaaugstināts pēdējā dienā.

17 Un vēl, Es saku Savam kalpam Meidžoram N. Ešlijam un Savam kalpam Bēram Rigsam, lai viņi dodas ceļā arī uz dienvidu zemēm.

18 Jā, lai visi viņi dodas ceļā, kā Es esmu tiem pavēlējis, iedami no nama uz namu un no ciemata uz ciematu, un no pilsētas uz pilsētu.

19 Un katrā namā, kur jūs ieejat, un viņi jūs uzņem, atstājiet savu svētību pār to namu.

20 Un katrā namā, kur jūs ieejat, un viņi jūs neuzņem, jūs steidzīgi atstājiet to namu un anokratiet pīšļus no savām kājām kā liecību pret tiem.

21 Un jūs tiksit piepildīti ar aprieku un līksmību un zināsit to, ka tiesas dienā jūs būsit tā nama bsoģi, un nosodīsit viņus;

22 un pagāniem būs vieglāk tiesas dienā, nekā tam namam; tādēļ aapjoziet savus gurnus un esiet uzticīgi, un jūs pārvarēsit visu un tiksit paaugstināti pēdējā dienā. Patiesi tā. Āmen.

23 Un vēl, tā saka Tas Kungs jums, ak jūs, Manas baznīcas elderi, kas esat devuši savus vārdus, lai jūs varētu zināt Viņa gribu attiecībā uz jums—

24 lūk, Es saku jums, ka tas ir baznīcas pienākums palīdzēt viņu ģimeņu atbalstīšanā un arī atbalstīt to ģimenes, kuri ir aicināti un kuriem ir jātiek sūtītiem pasaulē pasludināt evaņģēliju pasaulei.

25 Tādēļ Es, Tas Kungs, dodu jums šo pavēli, lai jūs dabūjat vietas savām ģimenēm, ciktāl jūsu brāļi vēlas atvērt savas sirdis.

26 Un lai visi tie, kas var dabūt vietas savām ģimenēm un baznīcas atbalstu tiem, nekavējas doties pasaulē vai nu uz austrumiem, vai rietumiem, vai uz ziemeļiem, vai uz dienvidiem.

27 Lai viņi lūdz, un viņi saņems, klauvē, un tiem taps atvērts un darīts zināms no augšienes, patiesi ar aMierinātāju, kurp viņiem jāiet.

28 Un vēl, patiesi Es saku jums, ka katrs vīrs, kam ir ajāapgādā sava paša bģimene, lai viņš apgādā, un viņš nekādā ziņā nezaudēs savu kroni; un lai viņš darbojas baznīcā.

29 Lai katrs cilvēks ir auzcītīgs visās lietās. Un bdīkdienim nav vietas baznīcā, ja vien viņš nenožēlo grēkus un neizlabo savus ceļus.

30 Tādēļ lai Mans kalps Simeons Kārters un Mans kalps Emers Heriss apvienojas kalpošanā.

31 Un arī Mans kalps Ezra Teirs un Mans kalps aTomass B. Māršs;

32 un arī Mans kalps Hairams Smits un Mans kalps Reinolds Kehūns;

33 un arī Mans kalps Daniels Stentons un Mans kalps Seimors Bransons;

34 un arī Mans kalps Silvesters Smits un Mans kalps Gideons Karters;

35 un arī Mans kalps Raglss Īmss un Mans kalps Stīvens Bērnets;

36 un arī Mans kalps Mika B. Veltons un arī Mans kalps Edens Smits. Patiesi tā. Āmen.