Svētie Raksti
Mācība un Derības 42


42. nodaļa

Atklāsme, dota divās daļās caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 9. un 23. februārī. Pirmā daļa, kas ietver 1. līdz 72. pantu, tika saņemta divpadsmit elderu klātbūtnē un izpildot Tā Kunga iepriekš dotu solījumu, ka „likums” tiks dots Ohaio (skat. 38:32). Otrā daļa ietver 73. līdz 93. pantu. Pravietis apzīmē šo atklāsmi kā „Baznīcas likumu ietverošu”.

1–10, Elderi ir aicināti sludināt evaņģēliju, kristīt jaunpievērstos un celt baznīcu; 11–12, Viņiem ir jātiek aicinātiem un ieceltiem, un ir jāmāca Svētajos Rakstos atrodamie evaņģēlija principi; 13–17, Viņiem ir jāmāca un jāpravieto ar Gara spēku; 18–29, Svētajiem tiek pavēlēts nenogalināt, nezagt, nemelot, neiekārot, nepārkāpt laulību un nerunāt ļaunu par citiem; 30–39, Tiek noteikti likumi, kas regulē īpašumu ziedošanu; 40–42, Tiek nosodīta lepnība un dīkdienība; 43–52, Slimajiem jātiek izdziedinātiem caur rituālu izpildīšanu un ar ticību; 53–60, Svētie Raksti nosaka kārtību Baznīcā un tiem jātiek sludinātiem pasaulei; 61–69, Jaunās Jeruzālemes vieta un valstības noslēpumi tiks atklāti; 70–73, Ziedotie īpašumi ir jāizmanto, lai atbalstītu Baznīcas amatpersonas; 74–93, Tiek noteikti likumi, kas nosaka netiklību, laulības pārkāpšanu, nogalināšanu, zagšanu un grēku atzīšanu.

1 Klausieties, ak jūs, Manas baznīcas elderi, kas esat sapulcējušies kopā Manā, patiesi Jēzus Kristus, dzīvā Dieva Dēla, pasaules Glābēja Vārdā, tā kā jūs ticat Manam Vārdam un turat Manas pavēles.

2 Atkal Es saku jums, klausieties un dzirdiet, un paklausiet likumam, ko Es došu jums.

3 Jo patiesi Es saku, kā jūs esat sapulcējušies kopā saskaņā ar pavēli, ko Es jums devu, un esat vienoti attiecībā uz šo vienu lietu, un esat lūguši Tēvu Manā Vārdā, patiesi tā jūs saņemsit.

4 Lūk, patiesi Es saku jums, Es dodu jums šo pirmo pavēli, lai jūs dotos Manā Vārdā, katrs no jums, izņemot Manus kalpus Džozefu Smitu, jaunāko, un Sidniju Rigdonu.

5 Un Es dodu viņiem pavēli, lai viņi ietu uz neilgu laiku un ar Gara spēku tiks dots, kad viņiem būs jāatgriežas.

6 Un jūs dosities uz priekšu Mana Gara spēkā, sludinot Manu evaņģēliju, ik pa divi, Manā Vārdā, paceļot savas balsis kā ar bazūnes skaņu, pavēstot Manu vārdu līdzīgi Dieva eņģeļiem.

7 Un jūs dosities uz priekšu, kristot ar ūdeni, sakot: Nožēlojiet, nožēlojiet jūs grēkus, jo Debesu valstība ir tuvu.

8 Un no šīs vietas jūs dosities uz apgabaliem rietumos; un kā jūs atradīsit tos, kas jūs pieņems, jūs celsit Manu baznīcu katrā apgabalā—

9 līdz pienāks laiks, kad jums tiks atklāts no augšienes, kad Jaunā Jeruzāleme tiks sagatavota, lai jūs tiktu sapulcināti kopā, lai jūs būtu Mana tauta, un Es būšu jūsu Dievs.

10 Un vēl, Es saku jums, ka Mans kalps Edvards Pārtridžs paliks tai amatā, kurā Es viņu esmu nozīmējis. Un notiks, ka, ja viņš noziegsies, cits tiks nozīmēts viņa vietā. Patiesi tā. Āmen.

11 Vēl Es saku jums, ka nevienam netiks dots iet uz priekšu sludināt Manu evaņģēliju vai celt Manu baznīcu, ja vien viņš nebūs ordinēts no kāda, kuram ir pilnvaras, un baznīcai ir zināms, ka viņam ir pilnvaras, un kas ir atbilstoši ordinēts no baznīcas vadītājiem.

12 Un vēl, šīs baznīcas elderiem, priesteriem un skolotājiem ir jāmāca Mana evaņģēlija principi, kas ir Bībelē un Mormona Grāmatā, kurā ir evaņģēlija pilnība.

13 Un viņi ievēros derības un baznīcas direktīvas, lai tās pildītu, un tās būs viņu mācības, kā viņi tiks Gara vadīti.

14 Un Gars tiks dots jums ar ticības lūgšanu; un, ja jūs nesaņemsit Garu, jūs nemācīsit.

15 Un visu šo jūs ievērosit, lai pildītu, kā Es esmu pavēlējis attiecībā uz jūsu mācīšanu, līdz Manu Svēto Rakstu pilnība ir dota.

16 Un kā jūs pacelsit savas balsis ar Mierinātāju, jūs runāsit un pravietosit, kā Man šķitīs labi;

17 jo lūk, Mierinātājs zina visas lietas un liecina par Tēvu un par Dēlu.

18 Un tagad lūk, Es runāju uz baznīcu. Tev nebūs nogalināt; un tam, kas nogalina, nebūs piedošanas nedz šinī pasaulē, nedz nākamajā pasaulē.

19 Un vēl Es saku, tev nebūs nogalināt; bet tas, kas nogalina, mirs.

20 Tev nebūs zagt; un tas, kas zog un nenožēlo grēkus, tiks padzīts.

21 Tev nebūs melot; tas, kas melo un nenožēlo grēkus, tiks padzīts.

22 Tev būs mīlēt savu sievu no visas savas sirds, un pieķerties viņai un nevienam citam.

23 Un tas, kas uzlūko sievieti ar iekāri, aizliegs ticību; un tam nebūs Gara; un, ja viņš nenožēlos grēkus, viņš tiks padzīts.

24 Tev nebūs laulību pārkāpt, un tas, kas pārkāpj laulību un nenožēlo grēkus, tiks padzīts.

25 Bet tam, kas pārkāpj laulību un nožēlo grēkus ar visu savu sirdi, un atmet to, un vairāk nedara, tev būs piedot;

26 bet ja viņš atkal to dara, viņam netiks piedots, bet viņš tiks padzīts.

27 Tev nebūs ļaunu runāt par savu tuvāko, nedz kaitēt viņam.

28 Tu zini, Mani likumi par šīm lietām ir doti Manos Svētajos Rakstos; tas, kas grēko un nenožēlo grēkus, tiks padzīts.

29 Ja tu Mani mīli, tev būs kalpot Man un turēt visas Manas pavēles.

30 Un lūk, tev būs atcerēties nabagus un ziedot no sava īpašuma viņu atbalstam to, ko tev būs dot viņiem ar derību un līgumu, kas nevar tikt lauzti.

31 Un ko jūs dosit no savas mantas nabagiem, jūs to darīsit Man; un tam jātiek noliktam priekšā Manas baznīcas bīskapam un viņa padomniekiem, diviem no elderiem vai augstajiem priesteriem, tādiem, ko viņš iecels vai būs nozīmējis un iecēlis šim nolūkam.

32 Un notiks, ka pēc tam, kad tas ir nolikts Manas baznīcas bīskapa priekšā, un pēc tam, kad viņš ir saņēmis šīs liecības par īpašuma ziedošanu Manai baznīcai, lai tas nevarētu tikt atņemts baznīcai, saskaņā ar Manām pavēlēm, katrs cilvēks tiks darīts Man atbildīgs, pārvaldnieks pār savu paša īpašumu, jeb pār to, ko viņš būs saņēmis ar ziedošanu, tik daudz, cik ir pietiekami viņam pašam un ģimenei.

33 Un vēl, ja būs īpašumi baznīcas rokās vai kādu tās locekļu rokās vairāk nekā nepieciešams viņu uzturam pēc šīs pirmās ziedošanas, kas ir atlikums, kam jātiek ziedotam bīskapam, tam jātiek paturētam, lai laiku pa laikam sniegtu tiem, kam nav, lai katrs cilvēks, kuram ir vajadzība, tiktu pietiekami apgādāts un saņemtu atbilstoši savām vēlmēm.

34 Tādēļ atlikumam jātiek uzglabātam Manā krātuvē, lai sniegtu nabagiem un trūkumcietējiem, kā noteiks baznīcas Augstā padome un bīskaps, un viņa padome;

35 un ar nolūku iegādāties zemes baznīcas kopējam labumam un uzcelt lūgšanu namus, un uzcelt Jauno Jeruzālemi, par kuru vēlāk tiks atklāts—

36 lai Mani derības ļaudis tiktu sapulcināti kopā tajā dienā, kad Es nākšu Savā templī. Un to Es daru Savu ļaužu glābšanai.

37 Un notiks, ka tam, kas grēko un nenožēlo grēkus, būs jātiek padzītam no baznīcas, un viņš nesaņems atpakaļ to, ko viņš būs ziedojis Manas baznīcas nabagiem un trūkumcietējiem, jeb, citiem vārdiem, Man—

38 jo ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, jūs esat darījuši Man.

39 Jo notiks, ka tas, ko Es runāju ar Savu praviešu muti, tiks piepildīts; jo Es ziedošu no to bagātībām, kas pieņem Manu evaņģēliju starp citticībniekiem, Savas tautas nabagiem, kas ir no Israēla nama.

40 Un vēl, tev nebūs būt lepnam savā sirdī; lai visas tavas drānas ir vienkāršas un viņu skaistums ir tavu paša roku darba skaistums;

41 un lai visas lietas tiek darītas tīrībā Manā priekšā.

42 Tev nebūs būt slinkam; jo tam, kas ir slinks, nebūs nedz ēst maizi, nedz valkāt strādnieka drānas.

43 Un kas starp jums ir slimi, un kam nav ticības tikt dziedinātiem, bet tic, jātiek barotiem pilnīgā labsirdībā ar augiem un vieglu ēdienu, un ne jau ar ienaidnieka roku.

44 Un baznīcas elderi, divi vai vairāk, lai tiek ataicināti un lūdz Dievu, un uzliek tiem savas rokas Manā Vārdā; un, ja tie mirs, tie mirs Man, un ja viņi dzīvos, viņi dzīvos Man.

45 Tev būs dzīvot kopā mīlestībā, tā ka tu raudāsi par to, kas mirs, zaudēšanu, un jo īpaši par tiem, kam nav cerību uz brīnišķīgu augšāmcelšanos.

46 Un notiks, ka tie, kas mirst Manī, nebaudīs nāvi, jo tā tiem būs salda;

47 un tie, kas nemirst Manī, ak vai tiem, jo viņu nāve ir rūgta.

48 Un vēl, notiks, ka tas, kam ir ticība Manī tikt dziedinātam un nav nolemts nāvei, tiks dziedināts.

49 Tas, kuram ir ticība redzēt, redzēs.

50 Tas, kuram ir ticība dzirdēt, dzirdēs.

51 Klibais, kuram ir ticība lēkāt, lēkās.

52 Un tiem, kam nav ticības darīt šīs lietas, bet kas tic Man, būs spēks kļūt par Maniem dēliem; un kā viņi nepārkāpj Manus likumus, tev būs nest viņu vājības.

53 Tev būs palikt pie sava pārvaldījuma.

54 Tev nebūs ņemt sava brāļa drānas, tev būs maksāt par to, ko tu saņemsi no sava brāļa.

55 Un ja tu dabūsi vairāk par to, kas vajadzīgs tavam uzturam, tu dosi to Manā krātuvē, lai viss tiktu darīts atbilstoši tam, ko Es esmu sacījis.

56 Tev būs lūgt, un Mani Svētie Raksti tiks doti, kā Es esmu noteicis, un tie tiks saglabāti drošībā;

57 un ir nepieciešams, lai tu ciestu klusu par tiem un nemācītu tos, līdz jūs nebūsit saņēmuši tos pilnībā.

58 Un Es dodu jums pavēli, ka tad jums būs tos mācīt visiem cilvēkiem; jo tiem jātiek mācītiem visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām.

59 Tev būs ņemt tās lietas, ko tu esi saņēmis, kas ir dotas tev Manos Svētajos Rakstos kā likums, kā Mans likums Manas baznīcas pārvaldīšanai;

60 un tas, kas rīkojas atbilstoši šīm lietām, tiks izglābts, un tas, kas tās nepilda, tiks nosodīts, ja viņš tā turpinās.

61 Ja tu lūgsi, tu saņemsi atklāsmi pēc atklāsmes, zināšanas pēc zināšanām, lai tu varētu zināt noslēpumus un miermīlīgās lietas—to, kas nes prieku, to, kas nes dzīvi mūžīgo.

62 Tev būs lūgt, un tev tiks atklāts Manis noliktajā laikā, kur Jaunajai Jeruzālemei ir jātiek uzceltai.

63 Un lūk, notiks, ka Mani kalpi tiks sūtīti uz priekšu uz austrumiem un uz rietumiem, uz ziemeļiem un uz dienvidiem.

64 Un pat tagad, lai tas, kas iet uz austrumiem, māca tos, kas tiks pievērsti, bēgt uz rietumiem, un tas ir kā sekas tam, kas notiks uz zemes, un slepeno savienību dēļ.

65 Lūk, tev būs ievērot visas šīs lietas, un liels būs tavs atalgojums; jo jums ir dots zināt valstības noslēpumus, bet pasaulei nav dots zināt tos.

66 Jums būs ievērot likumus, ko jūs esat saņēmuši, un būt uzticīgiem.

67 Un jūs vēlāk saņemsit baznīcas derības, tādas, kas būs pietiekamas, lai nostiprinātu jūs gan šeit, gan Jaunajā Jeruzālemē.

68 Tādēļ tas, kam trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Manis, un Es došu viņam devīgi un nepārmezdams.

69 Priecājieties savās sirdīs un līksmojieties, jo jums valstība jeb, citiem vārdiem, baznīcas atslēgas ir tikušas dotas. Patiesi tā. Āmen.

70 Priesteriem un skolotājiem būs savs pārvaldījums tāpat kā baznīcas locekļiem.

71 Un elderiem vai augstajiem priesteriem, kas ir nozīmēti bīskapam kā padomnieki visās lietās, ir jāuztur savas ģimenes no tā īpašuma, kas tiek ziedots bīskapam nabagu labā un citiem nolūkiem, kā iepriekš minēts;

72 vai viņiem ir jāsaņem taisnīga atlīdzība par visu viņu kalpošanu, vai nu pārvaldījums, vai arī kā savādāk, kā bīskaps un padomnieki uzskatīs par labāku vai kā viņi nolems.

73 Un bīskapam arī ir jāsaņem uzturs jeb taisnīga atlīdzība par visu viņa kalpošanu baznīcā.

74 Lūk, patiesi Es saku jums, visi cilvēki starp jums, kas ir pametuši savus dzīvesbiedrus netiklības gadījuma dēļ, jeb, citiem vārdiem, ja viņi liecinās jūsu priekšā visā sirds pazemībā, ka šis ir tas iemesls, jūs nepadzīsit viņus no sava vidus;

75 bet, ja jūs atklāsit, ka kādi cilvēki ir pametuši savus dzīvesbiedrus laulības pārkāpuma dēļ, un viņi paši ir tie pārkāpēji, un viņu laulātie draugi ir dzīvi, tādiem ir jātiek padzītiem no jūsu vidus.

76 Un vēl, Es saku jums, ka jums jābūt uzmanīgiem un piesardzīgiem iztaujājot, lai jūs nepieņemtu nevienu tādu savā vidū, ja tie ir precēti;

77 un ja viņi nav precēti, viņiem ir jānožēlo visi savi grēki, vai arī jūs viņus nepieņemsit.

78 Un vēl, katram cilvēkam, kas pieder šai Kristus baznīcai, ir jācenšas turēt visas baznīcas pavēles un derības.

79 Un notiks, ka, ja kāds cilvēks starp jums nogalinās, tādam ir jātiek nodotam un tiesātam saskaņā ar zemes likumiem; jo atcerieties, ka tādam nav piedošanas; un tam ir jātiek pierādītam saskaņā ar zemes likumiem.

80 Un ja kāds vīrietis vai sieviete pārkāps laulību, viņam vai viņai ir jātiek tiesātai divu vai vairāku baznīcas elderu priekšā, un katrs vārds pret katru no viņiem tiks apstiprināts no diviem baznīcas lieciniekiem, un nevis no ienaidniekiem, bet, ja ir vairāk nekā divi liecinieki, tad tas ir labāk.

81 Bet viņam vai viņai ir jātiek nosodītiem no divu liecinieku mutes, un elderi izklāstīs šo lietu baznīcas priekšā, un baznīcas locekļi cels savas rokas pret katru no viņiem, lai viņi tiktu tiesāti saskaņā ar Dieva likumu.

82 Un, ja tas ir iespējams, ir nepieciešams, lai arī bīskaps būtu klāt.

83 Un tā jūs rīkosities visās lietās, kas nonāks jūsu priekšā.

84 Un, ja vīrietis vai sieviete laupīs, viņam vai viņai ir jātiek nodotiem zemes likumam.

85 Un, ja viņš vai viņa zags, viņam vai viņai ir jātiek nodotiem zemes likumam.

86 Un, ja viņš vai viņa melos, viņam vai viņai ir jātiek nodotiem zemes likumam.

87 Un, ja viņš vai viņa darīs jebkādu nekrietnību, viņam vai viņai ir jātiek nodotiem likumam, tieši tam, kas no Dieva.

88 Un, ja tavs brālis vai māsa aizvaino tevi, tu ņemsi katru no viņiem viens pret vienu; un, ja viņš vai viņa atzīstas, tu izlīgsi.

89 Un, ja viņš vai viņa neatzīstas, tu nodosi katru no viņiem baznīcai, nevis tās locekļiem, bet elderiem. Un tam jānotiek sapulcē un nevis pasaules priekšā.

90 Un, ja tavs brālis vai māsa aizvaino daudzus, viņam vai viņai ir jātiek pārmācītiem daudzu priekšā.

91 Un, ja kāds pārkāpj atklāti, viņam vai viņai ir jāpārmet atklāti, lai viņš vai viņa tiktu nokaunināti. Un, ja viņš vai viņa neatzīstas, viņam vai viņai ir jātiek nodotiem Dieva likumam.

92 Ja kāds pārkāps slepenībā, viņam vai viņai ir jāpārmet slepenībā, lai viņam vai viņai būtu iespēja atzīties slepenībā tam vai tai, kurus viņš vai viņa aizvainojuši, un Dievam, lai baznīca nerunātu pārmetoši par pārkāpēju.

93 Un tā jums būs uzvesties visās lietās.