Skriftene
Lære og pakter 93
forrige neste


Kapittel 93

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 6. mai 1833.

1–5: Alle som er trofaste, vil se Herren. 6–18: Johannes vitnet om at Guds Sønn gikk fra nåde til nåde inntil Han mottok en fylde av Faderens herlighet. 19–20: Trofaste mennesker som går fra nåde til nåde, vil også motta av Hans fylde. 21–22: De som er født gjennom Kristus, utgjør den Førstefødtes menighet. 23–28: Kristus mottok en fylde av all sannhet, og ved lydighet kan menneskene gjøre likeså. 29–32: Menneskene var i begynnelsen hos Gud. 33–35: Grunnstoffene er evige, og i oppstandelsen kan menneskene motta en fylde av glede. 36–37: Guds herlighet er intelligens. 38–40: Barn er uskyldige for Gud på grunn av Kristi forløsning. 41–53: De ledende brødre blir befalt å sette sine familier i orden.

1 Sannelig, så sier Herren: Det skal skje at hver sjel som aavstår fra sine synder og kommer til meg og bpåkaller mitt navn og cadlyder min røst og holder mine bud, skal dse mitt eåsyn og vite at jeg er,

2 og at jeg er det sanne alys som opplyser hvert menneske som kommer til verden,

3 og at jeg er ai Faderen og Faderen i meg, og Faderen og jeg er ett,

4 Faderen afordi han bga meg av sin fylde, og Sønnen fordi jeg var i verden og tok bolig i ckjødet og bodde blant menneskenes barn.

5 Jeg var i verden og mottok av min Fader, og ahans gjerninger ble tydelig åpenbart.

6 Og aJohannes så og vitnet om fylden av min bherlighet, og fylden av cJohannes’ opptegnelse skal heretter åpenbares.

7 Og han vitnet og sa: Jeg så hans herlighet at han var ai begynnelsen, før verden ble til.

8 Derfor, i begynnelsen var aOrdet, for han var Ordet, ja, frelsens sendebud –

9 verdens alys og bForløser, Sannhetens Ånd som kom til verden fordi verden ble til ved ham, og i ham var menneskenes liv og menneskenes lys.

10 Verdenene able til ved ham, menneskene ble til ved ham, alt ble til ved ham og gjennom ham og av ham.

11 Og jeg, Johannes, vitner om at jeg så hans herlighet, en herlighet som den Enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet, ja, Sannhetens Ånd som kom og tok bolig i kjødet og tok bolig iblant oss.

12 Og jeg, Johannes, så at han ikke mottok av afylden til å begynne med, men mottok bnåde for nåde.

13 Og han mottok ikke av fylden til å begynne med, men fortsatte fra anåde til nåde inntil han mottok en fylde.

14 Og således ble han kalt aGuds Sønn fordi han ikke mottok av fylden til å begynne med.

15 Og jeg, aJohannes, vitner, og se, himlene ble åpnet og bDen hellige ånd kom ned over ham i en cdues skikkelse og hvilte på ham, og det kom en røst fra himmelen som sa: Dette er min delskede Sønn.

16 Og jeg, Johannes, vitner om at han mottok en fylde av Faderens herlighet,

17 og han mottok aall bmakt, både i himmel og på jord, og cFaderens herlighet var med ham, for han var i ham.

18 Og det skal skje at hvis dere er trofaste, skal dere motta fylden av Johannes’ opptegnelse.

19 Jeg gir dere disse ord for at dere kan forstå og vite hvordan dere skal atilbe og vite hva dere tilber, så dere kan komme til Faderen i mitt navn, og når tiden er inne, motta av hans fylde.

20 For hvis dere holder mine abud, skal dere motta av bhans fylde og bli cforherliget i meg likesom jeg er i Faderen. Derfor sier jeg til dere: Dere skal motta dnåde for nåde.

21 Og nå, sannelig sier jeg dere, jeg var ai begynnelsen hos Faderen og er den bFørstefødte,

22 og alle dem som er født gjennom meg, ahar del i den samme bherlighet og utgjør den Førstefødtes menighet.

23 Dere var også i begynnelsen ahos Faderen, det som er Ånd, ja, Sannhetens Ånd.

24 Og asannhet er bkunnskap om ting som de er og som de var og som de skal bli,

25 og det som er amer eller mindre enn dette, er av den ondes ånd, han som var en bløgner fra begynnelsen.

26 aSannhetens Ånd er av Gud. Jeg er Sannhetens Ånd, og Johannes vitnet om meg og sa: Han mottok en fylde av sannhet, ja, av all sannhet,

27 og intet menneske mottar en afylde uten at det holder hans bud.

28 Den som aholder hans bud, mottar sannhet og blys inntil han blir forherliget i sannhet og ckjenner alle ting.

29 Mennesket var også ai begynnelsen hos Gud. bIntelligens, eller sannhetens lys, ble ikke skapt eller dannet, og kan heller ikke bli det.

30 All sannhet er uavhengig i den sfære hvor Gud har satt den, til å ahandle for seg selv, således også med all intelligens, hvis ikke er det ingen eksistens.

31 Se, her er menneskets ahandlefrihet, og her er menneskets fordømmelse, fordi det som var fra begynnelsen er btydelig åpenbart for dem, og de mottar ikke lyset.

32 Og hvert menneske hvis ånd ikke mottar alyset, er under fordømmelse.

33 For mennesket er aånd. bGrunnstoffene er evige, og ånd og grunnstoff, uadskillelig forenet, mottar en fylde av glede,

34 og når de er aadskilt, kan ikke mennesket motta en fylde av bglede.

35 aGrunnstoffene er Guds tabernakel, ja, mennesket er Guds tabernakel, endog btempler, og hvert et tempel som er besmittet, det tempel skal Gud ødelegge.

36 aGuds herlighet er bintelligens, eller med andre ord clys og sannhet.

37 Lys og sannhet avviser aden onde.

38 Hvert menneskes ånd var auskyldig i begynnelsen, og da Gud hadde bforløst mennesket fra cfallet, ble menneskene igjen i sin barnlige tilstand duskyldige fremfor Gud.

39 Og den onde kommer og atar bort lys og sannhet fra menneskenes barn gjennom ulydighet og på grunn av deres fedres btradisjoner.

40 Men jeg har befalt dere å oppdra deres abarn i lys og sannhet.

41 Men sannelig sier jeg til deg, min tjener Frederick G. Williams: du har fortsatt under denne fordømmelse,

42 du har ikke alært dine barn lys og sannhet ifølge budene, og den onde har ennå makt over deg, og dette er grunnen til din lidelse.

43 Og nå gir jeg deg et bud, at hvis du vil bli befridd, skal du sette ditt eget hus ai orden, for det er mange ting som ikke er som de skulle være i ditt hus.

44 Sannelig sier jeg til min tjener Sidney Rigdon at i enkelte ting har han ikke holdt budene angående sine barn, derfor, sett først ditt hus i orden.

45 Sannelig sier jeg til min tjener Joseph Smith jr., eller med andre ord, jeg vil kalle dere avenner, for dere er mine venner, og dere skal få en arv med meg –

46 jeg kalte dere atjenere for verdens skyld, og dere er deres tjenere for min skyld –

47 og nå, sannelig sier jeg til Joseph Smith jr.: Du har ikke holdt budene og må nødvendigvis airettesettes av Herren,

48 din afamilie må omvende seg og forsake enkelte ting og gi mer oppriktig akt på dine ord, eller bli fjernet fra sin stilling.

49 Det jeg sier til én, sier jeg til alle. aBe alltid så den onde ikke får makt over dere og fjerner dere fra deres stilling.

50 Også min tjener Newel K. Whitney, biskop i min kirke, trenger å bli refset og sette sin familie i orden og påse at de er mer flittige og samvittighetsfulle hjemme og alltid ber, ellers vil de bli fjernet fra sin astilling.

51 Nå sier jeg til dere, mine venner, la min tjener Sidney Rigdon dra ut på sin reise og skynde seg, og også forkynne anådens år fra Herren og frelsens evangelium slik jeg skal gi ham å tale, og ved deres forenede bønn i tro vil jeg støtte ham.

52 Og la mine tjenere Joseph Smith jr. og Frederick G. Williams også skynde seg, og det skal bli gitt dem ifølge troens bønn, og i den grad dere holder mine ord, skal dere ikke bli gjort til skamme i denne verden, heller ikke i den kommende verden.

53 Og sannelig sier jeg dere at det er min vilje at dere skulle skynde dere å aoversette mine skrifter og btilegne dere ckunnskap om historie og om land og om riker, om Guds og menneskers lover, og alt dette til Sions frelse. Amen.