Svētie Raksti
Mācība un Derības 20


20. nodaļa

Atklāsme par Baznīcas organizāciju un pārvaldi, dota caur pravieti Džozefu Smitu Feijetā, Ņujorkas štatā, vai netālu no tās. Daļa no šīs atklāsmes varēja tikt dota jau 1829. gada vasarā. Visa atklāsme, kas tolaik bija pazīstama ar nosaukumu „Direktīvas un Derības”, visticamāk tika pierakstīta drīz pēc 1830. gada 6. aprīļa (Baznīcas organizēšanas dienas). Pravietis rakstīja: „Mēs ieguvām no Viņa [Jēzus Kristus] sekojošo, ar pravietojuma un atklāsmes garu; kurš ne vien deva mums daudz informācijas, bet arī norādīja mums precīzu dienu, kurā, saskaņā ar Viņa gribu un pavēli, mums vajadzēja noorganizēt Viņa Baznīcu vēl vienu reizi šeit, uz Zemes.”

1–16, Mormona Grāmata pierāda pēdējo dienu darba dievišķīgumu; 17–28, Tiek apstiprinātas radīšanas, krišanas, izpirkšanas un kristīšanas mācības; 29–37, Tiek izklāstīti likumi, kas nosaka grēku nožēlošanu, attaisnošanu, iesvētīšanu un kristīšanu; 38–67, Tiek apkopoti elderu, priesteru, skolotāju un diakonu pienākumi; 68–74, Tiek atklāti Baznīcas locekļu pienākumi, bērnu svētīšana un kristīšanas veids; 75–84, Tiek dotas Svētā Vakarēdiena lūgšanas un noteikumi, kas nosaka Baznīcas locekļu piederību.

1 Kristus abaznīcas brašanās šinīs pēdējās dienās, kas ir vienu tūkstoti astoņus simtus un trīsdesmit gadus pēc mūsu Kunga un Glābēja Jēzus Kristus atnākšanas miesā, tā, būdama pareizi corganizēta un izveidota, saskaņā ar mūsu valsts likumiem, pēc Dieva gribas un pavēlēm, ceturtajā mēnesī, un tā mēneša, kurš tiek saukts par aprīli, sestajā dienā—

2 šīs pavēles tika dotas Džozefam Smitam, jaunākajam, kurš tika Dieva aaicināts un ordinēts par Jēzus Kristus bapustuli, lai būtu par pirmo šīs baznīcas celderi;

3 un Oliveram Kauderijam, kurš arī tika Dieva aicināts par Jēzus Kristus apustuli, lai būtu par šīs baznīcas otro elderi, un ordinēts zem viņa rokas;

4 un tas saskaņā ar mūsu Kunga un Glābēja Jēzus Kristus labvēlību, kuram lai ir viss gods, tagad un mūžīgi. Āmen.

5 Pēc tam, kad tika patiesi pavēstīts šim pirmajam elderim, ka viņš ir saņēmis savu grēku piedošanu, viņš atkal tika aiepīts pasaules niecībās;

6 bet pēc grēku nožēlošanas un sirsnīgas pazemošanās, caur ticību, Dievs kalpoja viņam ar svētu aeņģeli, kura bvaigs bija kā zibens un kura drānas bija tīras un baltas, baltākas par jebkuru baltumu;

7 un deva viņam pavēles, kuras iedvesmoja to;

8 un deva viņam spēku no augšienes, ar alīdzekļiem, kas bija iepriekš sagatavoti, pārtulkot Mormona Grāmatu;

9 kas satur pierakstu par kritušu tautu, un Jēzus Kristus aevaņģēlija bpilnību citticībniekiem un arī jūdiem;

10 kas tika dota ar iedvesmu, un ir apstiprināta acitiem ar eņģeļu kalpošanu, un ir bdarīta zināma pasaulei caur tiem—

11 pierādot pasaulei, ka Svētie Raksti ir apatiesi un ka Dievs biedvesmo cilvēkus un aicina tos Savā csvētajā darbā šajā laikmetā un paaudzē tāpat kā senajās paaudzēs;

12 tādējādi parādīdams, ka Viņš ir atāds pats Dievs vakar, šodien un mūžīgi. Āmen.

13 Tāpēc, būdama ar tik lielām liecībām, ar tām tiks pasaule tiesāta, tāpat kā visi tie, kas vēlāk nāks pie zināšanām par šo darbu.

14 Un tie, kas pieņems to ticībā un darīs ataisnības darbus, saņems mūžīgās dzīves bkroni;

15 bet tiem, kas nocietinās savas sirdis aneticībā un noliegs to, tas pārvērtīsies viņiem par nosodījumu—

16 jo Dievs Tas Kungs ir sacījis to; un mēs, baznīcas elderi, esam dzirdējuši un liecinām par vārdiem, ko sacījis brīnišķīgais Majestāte augstībā, kuram gods lai ir mūžīgi mūžos. Āmen.

17 Ar šīm lietām mēs azinām, ka ir bDievs debesīs, Kurš ir bezgalīgs un mūžīgs, no mūžības uz mūžību tas pats nemainīgais Dievs, debess un zemes, un visu lietu, kas ir tajās, izveidotājs;

18 un ka Viņš aradīja cilvēku, vīrieti un sievieti, pēc Sava btēla un Savas līdzības radīja Viņš tos;

19 un deva tiem baušļus, lai tie amīlētu un bkalpotu Viņam, vienīgajam dzīvajam un patiesajam Dievam, un lai Viņš būtu vienīgā Būtne, ko tie cpielūgtu.

20 Bet ar šo svēto likumu pārkāpšanu cilvēks kļuva ajuteklisks un bvelnišķīgs, un kļuva par ckritušu cilvēku.

21 Tādēļ Visuvarenais Dievs deva Savu aVienpiedzimušo Dēlu, kā tas ir rakstīts šajos Svētajos Rakstos, kas ir doti par Viņu.

22 Viņš izcieta akārdinājumus, bet nepaļāvās tiem.

23 Viņš tika asists krustā, nomira un atkal baugšāmcēlās trešajā dienā;

24 un auzkāpa debesīs sēsties pie bTēva labās rokas, valdīt ar visvarenu spēku saskaņā ar Tēva gribu;

25 un cik daudzi aticēs un taps kristīti Viņa Svētajā Vārdā, un bpastāvēs ticībā līdz galam, tiks izglābti—

26 ne tikai tiem, kas ticēja pēc tam, kad Viņš nāca alaika zenītā miesā, bet visiem tiem no sākuma, tieši tik daudziem, kas bija, pirms Viņš nāca, kas ticēja bsvēto praviešu vārdiem, kuri runāja, kā tie tika iedvesmoti ar Svētā Gara cdāvanu, kuri patiesi dliecināja par Viņu visās lietās, būs mūžīgā dzīve,

27 tāpat kā tiem, kas nāks vēlāk, kas ticēs Dieva aicinājumiem un adāvanām caur Svēto Garu, kurš bliecina par Tēvu un par Dēlu;

28 kuri Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir aviens Dievs, bezgalīgs un mūžīgs, nebeidzams. Āmen.

29 Un mēs zinām, ka visiem cilvēkiem ir ajānožēlo grēki un jātic Jēzus Kristus Vārdam, un jāpielūdz Tēvu Viņa Vārdā, un jāpastāv bticībā Viņa Vārdam līdz galam, vai arī viņi nevar tikt cizglābti Dieva valstībā.

30 Un mēs zinām, ka aattaisnošana caur mūsu Kunga un Glābēja Jēzus Kristus blabvēlību ir taisnīga un patiesa;

31 un mēs arī zinām, ka aiesvētīšana caur mūsu Kunga un Glābēja Jēzus Kristus labvēlību ir taisnīga un patiesa visiem tiem, kas mīl Dievu un kalpo Viņam ar visu savu bspēku, prātu un izturību.

32 Bet ir iespēja, ka cilvēks var aatkrist no labvēlības un atkāpties no Dzīvā Dieva;

33 tāpēc, lai baznīca rūpējas un lūdz vienmēr Dievu, lai viņi nekristu akārdinājumā;

34 jā, un pat tiem, kas ir iesvētīti, arī ir jārūpējas.

35 Un mēs zinām, ka šīs lietas ir patiesas un saskaņā ar Jāņa atklāsmēm, nedz ko apieliekot, nedz atņemot no viņa grāmatas pravietojuma, bSvētajiem Rakstiem vai Dieva atklāsmēm, kas nāks vēlāk ar Svētā Gara dāvanu un spēku, Dieva cbalsi vai eņģeļu kalpošanu.

36 Un Dievs Tas Kungs ir to sacījis; un gods, vara un slava lai ir Viņa Svētajam Vārdam gan tagad, gan mūžīgi. Āmen.

37 Un vēl, pavēles veidā baznīcai par kristīšanās veidu: Visi tie, kas pazemojas Dieva priekšā un vēlas tapt akristīti, un nāk ar bsalauztām sirdīm un nožēlas pilniem gariem, un liecina baznīcai, ka tie patiesi ir nožēlojuši visus savus grēkus un grib uzņemties Jēzus Kristus cVārdu, būdami ar dapņēmību kalpot Viņam līdz galam, un patiesi vēsta ar saviem edarbiem, ka viņi ir saņēmuši no Kristus Gara savu grēku fpiedošanu, tiks pieņemti ar kristīšanu Viņa baznīcā.

38 Elderu, priesteru, skolotāju, diakonu un Kristus baznīcas locekļu pienākumi: aApustulis ir elderis, un viņa aicinājums ir bkristīt;

39 un aordinēt citus elderus, priesterus, skolotājus un diakonus;

40 un asniegt maizi un vīnu—Kristus miesas un asins simbolus—

41 un akonfirmēt tos, kas tiek kristīti baznīcā, ar broku uzlikšanu kristīšanai ar uguni un cSvēto Garu, saskaņā ar Svētajiem Rakstiem;

42 un mācīt, izskaidrot, skubināt, kristīt un uzraudzīt baznīcas locekļus;

43 un konfirmēt baznīcas locekļus ar roku uzlikšanu un Svētā Gara došanu;

44 un vadīt visas sanāksmes.

45 Elderiem ir ajāvada sanāksmes, kā tos vada Svētais Gars, saskaņā ar Dieva pavēlēm un atklāsmēm.

46 aPriesteru pienākumi ir sludināt, bmācīt, izskaidrot, skubināt un kristīt, un sniegt Svēto Vakarēdienu,

47 un apmeklēt mājās katru baznīcas locekli, un skubināt tos alūgt Dievu bbalsī un slepenībā, un izpildīt visus cģimenes pienākumus.

48 Un viņš var arī aordinēt citus priesterus, skolotājus un diakonus.

49 Un viņam ir jāvada sanāksmes, ja nav klāt neviena eldera;

50 bet, kad ir kāds elderis klāt, viņam vienīgi ir jāsludina, jāmāca, jāizskaidro, jāskubina un jākrista,

51 un jāapmeklē mājās katrs baznīcas loceklis, skubinot tos lūgt Dievu balsī un slepenībā, un izpildīt visus ģimenes pienākumus.

52 Visos šajos pienākumos priesterim ir ajāpalīdz elderim, ja apstākļi to prasa.

53 aSkolotāja pienākumi ir vienmēr buzraudzīt baznīcas locekļus, un būt ar tiem un stiprināt tos;

54 un skatīties, lai baznīcā nebūtu nekrietnības, nedz acietsirdības savā starpā, nedz melu, aprunāšanas, nedz bļauna runāšanas;

55 un skatīties, lai baznīcas locekļi bieži sanāktu kopā, un arī skatīties, lai visi baznīcas locekļi pildītu savus pienākumus.

56 Un viņam ir jāvada sanāksmes, ja nav ne eldera, ne priestera—

57 un adiakoniem vienmēr viņam ir jāpalīdz, visos viņa pienākumos baznīcā, ja apstākļi to prasa.

58 Bet nedz skolotājiem, nedz diakoniem nav pilnvaru kristīt, svētīt Svēto Vakarēdienu vai uzlikt rokas;

59 tomēr viņiem ir jābrīdina, jāizskaidro, jāskubina un jāmāca, un jāaicina visi nākt pie Kristus.

60 Katram aelderim, priesterim, skolotājam vai diakonam ir jātiek ordinētam, atbilstoši Dieva dāvanām un baicinājumiem katram; un viņam ir jātiek ordinētam ar Svētā Gara spēku, kas ir tajā, kurš viņu ordinē.

61 Dažādiem elderiem, kas veido šo Kristus baznīcu, ir jāsatiekas konferencēs reizi trijos mēnešos, jeb laiku pa laikam, kā minētās konferences norādīs vai noteiks;

62 un minētajām konferencēm ir jānokārto visas baznīcas darīšanas, ko nepieciešams nokārtot tanī laikā.

63 Elderiem ir jāsaņem savas atļaujas no citiem elderiem ar tās draudzes abalsi, kurai tie pieder, jeb no konferences.

64 Katrs priesteris, skolotājs vai diakons, kas ir priestera ordinēts, var saņemt apliecību no viņa tanī laikā, šī aapliecība, kad tiek uzrādīta elderim, dos tiesības tam uz atļauju, kas pilnvaros to izpildīt viņa aicinājuma pienākumus, vai arī viņš var saņemt to no konferences.

65 Neviens cilvēks nedrīkst tikt aordinēts nevienā amatā šinī baznīcā, tur, kur ir atbilstoši organizēta tās draudze, bez šīs draudzes bbalss.

66 Bet prezidējošajiem elderiem, ceļojošajiem bīskapiem, augstajiem padomniekiem, augstajiem priesteriem un elderiem var būt priekšrocība ordinēt, kur nav baznīcas draudzes, kurā balsošana varētu tikt pieprasīta.

67 Katram augstās priesterības prezidentam (jeb prezidējošajam elderam), abīskapam, augstajam padomniekam un baugstajam priesterim ir jātiek ordinētam pēc caugstās padomes vai vispārējās konferences norādījuma.

68 Baznīcas locekļu apienākumi pēc tam, kad tie ir pieņemti ar kristīšanu—Elderiem vai priesteriem ir jābūt pietiekami laika, lai izskaidrotu visas lietas par Kristus baznīcu viņu bsaprašanai, pirms viņi pieņem cSvēto Vakarēdienu un tiek konfirmēti no elderiem ar droku uzlikšanu, tā lai visas lietas tiktu darītas kārtībā.

69 Un baznīcas locekļiem baznīcas priekšā un arī elderu priekšā ar dievbijīgu dzīvošanu un runāšanu ir jāvēsta, ka viņi ir tā cienīgi, lai būtu adarbi un ticība, atbilstoši Svētajiem Rakstiem—staigājot bsvētumā Tā Kunga priekšā.

70 Katram Kristus baznīcas loceklim, kam ir bērni, tie ir jāatved baznīcas priekšā pie elderiem, kuriem ir jāuzliek savas rokas uz tiem Jēzus Kristus Vārdā, un ajāsvēta tie Viņa Vārdā.

71 Neviens nevar tikt pieņemts Kristus baznīcā, kā vien, ja viņš ir sasniedzis aatbildības vecumu Dieva priekšā un ir spējīgs bnožēlot grēkus.

72 aKristīšana ir jāveic sekojošā veidā visiem tiem, kuri ir nožēlojuši grēkus—

73 Cilvēkam, kurš ir Dieva aicināts un kuram no Jēzus Kristus ir pilnvaras kristīt, jāieiet ūdenī ar cilvēku, kurš pārstāv sevi pašu kristīšanai, un jāsaka, nosaucot viņu vārdā: Būdams pilnvarots no Jēzus Kristus, es kristīju tevi Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Āmen.

74 Tad viņam ir ajāiegremdē to ūdenī un jānāk atkal laukā no ūdens.

75 Ir nepieciešams, lai baznīcas locekļi sanāktu kopā bieži, lai adalītos ar maizi un vīnu, bpieminot To Kungu Jēzu;

76 un elderim vai priesterim ir tas jāsniedz; un tas viņam ir jāsniedz šādā aveidā: viņam jānometas ceļos kopā ar draudzi un jāpiesauc Tēvs svinīgā lūgšanā, sakot:

77 Ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, mēs lūdzam Tevi, Tava Dēla Jēzus Kristus Vārdā, svētīt un svētu padarīt šo amaizi visu to dvēselēm, kuri no tās ņem, lai viņi ēstu, atceroties Tava Dēla miesu, un bliecinātu Tev, ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, ka viņi ir ar mieru cuzņemties Tava Dēla Vārdu un vienmēr atcerēties Viņu, un dpildīt Viņa baušļus, kurus Viņš tiem ir devis, lai Viņa eGars vienmēr būtu ar viņiem. Āmen.

78 Vīna sniegšanas aveids: viņam ir jāpaņem arī bkauss, un jāsaka:

79 Ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, mēs lūdzam Tevi, Tava Dēla Jēzus Kristus Vārdā, svētīt un svētu padarīt šo avīnu visu to dvēselēm, kuri no tā dzer, lai viņi to darītu, atceroties Tava Dēla asinis, kas tika izlietas par viņiem, lai viņi Tev liecinātu, ak Dievs, Mūžīgais Tēvs, ka tie vienmēr Viņu atcerēsies, lai Viņa Gars būtu ar viņiem. Āmen.

80 Ar katru Kristus baznīcas locekli, kurš grēko vai tiek pieķerts pārkāpumā, ir jārīkojas, kā Svētie Raksti norāda.

81 Tas būs atšķirīgu draudžu, kuras veido Kristus baznīcu, pienākums sūtīt vienu vai vairākus no saviem skolotājiem apmeklēt dažādas konferences, kuras rīko baznīcas elderi,

82 ar atsevišķu baznīcas locekļu avārdu sarakstu, kuri pievienojušies draudzei kopš pēdējās konferences; vai jāsūta ar kāda priestera roku; tā lai pilnīgs visas baznīcas visu vārdu saraksts tiktu vests grāmatā no kāda eldera, kuru laiku pa laikam norīkos citi elderi;

83 un arī, ja kāds ir ticis aizslēgts no draudzes, tā lai viņu vārdi tiktu izdzēsti no vispārējā baznīcas vārdu pieraksta.

84 Visi baznīcas locekļi, kas pārbrauc no draudzes, kur tie dzīvo, ja tie iet uz draudzi, kur tos nepazīst, var paņemt vēstuli, kas apliecina, ka viņi ir pastāvīgi un cienīgi baznīcas locekļi, šo apliecību var parakstīt jebkurš elderis vai priesteris, ja baznīcas loceklis, kas saņem šo vēstuli, ir personiski pazīstams ar šo elderi vai priesteri, vai arī var parakstīt skolotāji vai diakoni draudzē.