Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 138


Luku 138

Näky, joka annettiin presidentti Joseph F. Smithille Salt Lake Cityssä Utahissa 3. lokakuuta 1918. Presidentti Smith ilmoitti avajaispuheessaan kirkon 89. puolivuotiskonferenssissa 4. lokakuuta 1918, että hän oli saanut edeltäneiden kuukausien aikana useita jumalallisia sanomia. Yhden näistä, joka koski Vapahtajan käyntiä vainajien henkien luona hänen ruumiinsa maatessa haudassa, presidentti Smith oli saanut edellisenä päivänä. Se kirjoitettiin muistiin heti konferenssin päättymisen jälkeen. Se esitettiin 31. lokakuuta 1918 ensimmäisen presidenttikunnan neuvonantajille, kahdentoista neuvostolle ja patriarkalle, ja he hyväksyivät sen yksimielisesti.

1–10 Presidentti Joseph F. Smith pohdiskelee Pietarin kirjoituksia ja meidän Herramme käyntiä henkimaailmassa. 11–24 Presidentti Smith näkee vanhurskaat kuolleet kokoontuneina paratiisiin ja Kristuksen palvelutyön heidän keskuudessaan. 25–37 Hän näkee, kuinka evankeliumin saarnaaminen järjestettiin henkien keskuudessa. 38–52 Hän näkee henkimaailmassa Aadamin, Eevan ja monia pyhistä profeetoista, jotka ovat pitäneet henkitilaansa ennen ylösnousemusta vankeutena. 53–60 Nykyajan vanhurskaat kuolleet jatkavat työtään henkien maailmassa.

1 Lokakuun kolmantena päivänä vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksantoista istuin huoneessani apohdiskellen kirjoituksia

2 ja mietiskellen suurta asovitusuhria, jonka Jumalan Poika antoi maailman blunastamiseksi,

3 ja sitä suurta ja ihmeellistä arakkautta, jonka Isä ja Poika ilmaisivat bLunastajan maailmaan tulemisessa,

4 jotta ihmissuku voisi pelastua hänen asovituksensa kautta ja bkuuliaisuuden kautta evankeliumin periaatteille.

5 Näin mietiskellessäni ajatukseni kääntyivät apostoli Pietarin kirjoituksiin aalkukirkon pyhille, jotka asuivat hajallaan bPontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa ja muissa Aasian osissa, joissa evankeliumia oli saarnattu Herran ristiinnaulitsemisen jälkeen.

6 Avasin Raamatun ja luin Pietarin ensimmäisen kirjeen kolmannen ja neljännen luvun, ja lukiessani minuun vaikuttivat suuresti, enemmän kuin milloinkaan ennen, seuraavat kohdat:

7 ”Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi.

8 Ja niin hän myös meni ja saarnasi avankilassa oleville hengille,

9 jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana.” (1. Piet. 3:18–20.)

10 ”Sitä varten niillekin, jotka ovat kuolleet, on julistettu evankeliumi, että he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka ruumiissaan ovat saaneet saman tuomion kuin kaikki ihmiset” (1. Pietari 4:6).

11 Pohtiessani näitä asioita, jotka on akirjoitettu, ymmärrykseni bsilmät avautuivat ja Herran Henki clepäsi päälläni ja näin dkuolleiden joukot, sekä pienet että suuret.

12 Ja erääseen paikkaan oli koottu yhteen lukematon määrä vanhurskaiden ahenkiä, jotka olivat olleet buskollisia todistuksessa Jeesuksesta eläessään kuolevaisuudessa

13 ja jotka olivat uhranneet auhrin Jumalan Pojan suuren uhrin vertauskuvana ja olivat bkärsineet ahdinkoa Lunastajansa nimessä.

14 Kaikki nämä olivat lähteneet kuolevaisesta elämästä lujina atoivossa kirkkauden bylösnousemuksesta cIsän Jumalan ja hänen dainosyntyisen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, earmosta.

15 Näin, että he olivat täynnä ailoa ja riemua ja että he riemuitsivat yhdessä, koska heidän vapautuksensa päivä oli käsillä.

16 He olivat kokoontuneet odottamaan Jumalan Pojan tulemista ahenkimaailmaan julistamaan heidän lunastustaan kuoleman bsiteistä.

17 Heidän nukkuva tomumajansa apalautettaisiin täydelliseen muotoonsa, bluu luuhunsa ja jänteet ja liha niihin, chenki ja ruumis yhdistettäisiin niin, ettei niitä enää koskaan erotettaisi, jotta he saisivat dilon täyteyden.

18 Tämän suunnattoman joukon odottaessa ja keskustellessa – riemuiten hetkestä, jolloin heidät vapautettaisiin kuoleman kahleista – Jumalan Poika ilmestyi julistamaan avapautusta vangituille, jotka olivat olleet uskollisia;

19 ja siellä hän asaarnasi heille ikuista bevankeliumia, oppia ylösnousemuksesta sekä ihmissuvun lunastamisesta clankeemuksesta ja henkilökohtaisista synneistä dparannuksen ehdolla.

20 Mutta ajumalattomien luo hän ei mennyt, eikä hän korottanut ääntänsä jumalattomien ja parannusta tekemättömien keskuudessa, jotka olivat bsaastuttaneet itsensä lihassa ollessaan;

21 eivät myöskään kapinalliset, jotka olivat hylänneet muinaisten profeettojen todistukset ja varoitukset, nähneet hänen kirkkauttaan eivätkä katsoneet hänen kasvojaan.

22 Missä nämä olivat, siellä avallitsi pimeys, mutta vanhurskaiden keskuudessa oli brauha;

23 ja pyhät riemuitsivat alunastuksestaan ja bpolvistuivat ja tunnustivat Jumalan Pojan Lunastajakseen ja Pelastajakseen kuolemasta ja helvetin ckahleista.

24 Heidän kasvonsa loistivat, ja Herran akirkkauden säteily lepäsi heidän päällään, ja he blauloivat ylistystä hänen pyhälle nimelleen.

25 Minä ihmettelin, sillä minä käsitin, että Vapahtaja vietti noin kolme vuotta palvelutyössään juutalaisten ja Israelin huoneeseen kuuluvien keskuudessa pyrkien opettamaan heille ikuista evankeliumia ja kutsumaan heitä parannukseen;

26 mutta vaikka hän teki voimallisia tekoja ja ihmeitä ja julisti totuutta suurella avoimalla ja valtuudella, vain harvat kuulivat hänen ääntään ja iloitsivat hänen läsnäolostaan ja ottivat pelastuksen vastaan hänen käsistään.

27 Mutta hänen palvelutyönsä kuolleiden keskuudessa rajoittui ristiinnaulitsemisen ja hänen ylösnousemuksensa väliseen alyhyeen aikaan;

28 ja minä kummastelin Pietarin sanoja – joissa hän sanoi, että Jumalan Poika saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti – ja kuinka hänen oli ollut mahdollista saarnata noille hengille ja suorittaa välttämätön työ heidän keskuudessaan niin lyhyessä ajassa.

29 Ja kummastellessani silmäni avautuivat ja ymmärrykseni aavartui ja minä käsitin, ettei Herra henkilökohtaisesti mennyt jumalattomien ja tottelemattomien keskuuteen, jotka olivat hylänneet totuuden, heitä opettamaan,

30 vaan katso, vanhurskaiden keskuudesta hän järjesti joukkonsa ja nimitti avoimalla ja valtuudella puettuja sanansaattajia ja valtuutti heidät lähtemään ja viemään evankeliumin valon bpimeydessä oleville, tosiaankin ckaikille ihmisten hengille; ja näin evankeliumia saarnattiin kuolleille.

31 Ja valitut sanansaattajat lähtivät julistamaan Herran asuosiollista päivää ja kuuluttamaan bvapautusta kahlituille vangeille, vieläpä kaikille, jotka tekisivät parannuksen synneistään ja ottaisivat vastaan evankeliumin.

32 Näin evankeliumia saarnattiin niille, jotka olivat akuolleet synneissään vailla btietoa totuudesta tai rikkomuksessa hylättyään profeetat.

33 Näille opetettiin auskoa Jumalaan, parannusta synnistä, bsijaiskastetta syntien canteeksisaamiseksi, Pyhän Hengen dlahjaa kätten päällepanemisen kautta

34 ja kaikkia muita evankeliumin periaatteita, jotka heidän oli välttämätöntä tuntea tullakseen kelvollisiksi, jotta he eläisivät hengessä, niin kuin Jumala elää, vaikka he lihassa ovat saaneet saman atuomion kuin kaikki ihmiset.

35 Ja niin ilmoitettiin kuolleiden keskuudessa, sekä pienten että suurten, niin vääryydentekijöiden kuin uskollistenkin, että lunastus oli tapahtunut Jumalan Pojan auhrin kautta bristillä.

36 Näin ilmoitettiin, että Lunastajamme käytti aikansa henkien maailmassa ollessaan opettaen ja valmistaen niiden aprofeettojen uskollisia henkiä, jotka olivat todistaneet hänestä lihassa,

37 jotta he veisivät lunastuksen sanoman kaikille kuolleille, joiden luo hän ei henkilökohtaisesti voinut mennä heidän akapinointinsa ja rikkomustensa tähden, niin että hekin hänen palvelijoidensa palveluksen kautta kuulisivat hänen sanansa.

38 Niiden suurten ja mahtavien joukossa, jotka olivat kokoontuneet tähän vanhurskaiden suureen kokoukseen, olivat isä aAadam, Ikiaikainen ja kaikkien isä,

39 ja kunnioitettu äitimme aEeva monen uskollisen tyttärensä kanssa, jotka olivat eläneet kautta aikain ja palvelleet todellista ja elävää Jumalaa.

40 aAbel, ensimmäinen bmarttyyri, oli siellä ja hänen veljensä cSet, yksi mahtavista, joka oli isänsä Aadamin ilmetty dkuva.

41 Myös aNooa, joka varoitti vedenpaisumuksesta, bSeem, suuri cylipappi, dAbraham, uskollisten isä, eIisak, fJaakob ja gMooses, Israelin suuri lainsäätäjä,

42 sekä aJesaja, joka julisti profetian kautta, että Lunastaja oli voideltu parantamaan niitä, joiden sydän on särkynyt, julistamaan bvangituille vapautusta ja kahlituille cvankilan aukenemista, olivat siellä.

43 Edelleen myös aHesekiel, jolle näytettiin näyssä suuri laakso, jossa oli bkuivia luita, jotka vaatetettaisiin lihalla, tullakseen jälleen esiin kuolleiden cylösnousemuksessa elävinä sieluina;

44 aDaniel, joka näki ennalta ja ennusti, että myöhempinä aikoina perustettaisiin Jumalan bvaltakunta, joka ei enää ikinä tuhoutuisi ja jota ei annettaisi toiselle kansalle;

45 aElias, joka oli Mooseksen kanssa bKirkastusvuorella;

46 ja aMalakia, profeetta, joka todisti bElian tulosta – josta myös Moroni puhui profeetta Joseph Smithille selittäen, että hän tulisi ennen Herran suuren ja pelottavan cpäivän tulemista – olivat siellä.

47 Profeetta Elian oli määrä istuttaa lasten asydämiin heidän isilleen annetut lupaukset

48 enteenä siitä suuresta atyöstä, jota tehtäisiin Herran btemppeleissä aikojen täyttymisen ctaloudenhoitokauden aikana kuolleiden lunastamiseksi ja lasten dsinetöimiseksi vanhempiinsa, jottei koko maata lyötäisi kirouksella ja hävitettäisi täysin hänen tullessaan.

49 Kaikki nämä ja monet muut – nimittäin aprofeetat, jotka olivat eläneet nefiläisten keskuudessa ja todistaneet Jumalan Pojan tulemisesta – liikkuivat tässä suunnattomassa joukossa ja odottivat vapautustaan,

50 sillä kuolleet olivat pitäneet ahenkensä pitkää eroa ruumiistaan bvankeutena.

51 Näitä Herra opetti ja antoi heille avoiman tulla esiin hänen kuolleista nousemisensa jälkeen, käydä hänen Isänsä valtakuntaan, siellä tulla kruunatuiksi bkuolemattomuudella ja ciankaikkisella elämällä

52 ja jatkaa siitä eteenpäin työtään, kuten Herra oli luvannut, sekä päästä osallisiksi kaikista asiunauksista, jotka oli pidetty varattuina niille, jotka häntä rakastavat.

53 Myös profeetta Joseph Smith ja isäni Hyrum Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff ja muita oivallisia henkiä, jotka oli avarattu tulemaan maailmaan aikojen täyttyessä, jotta he olisivat mukana laskemassa suuren myöhempien aikojen työn bperustuksia,

54 mukaan luettuina temppelien rakentaminen ja toimitusten suorittaminen akuolleiden lunastamiseksi niissä, olivat henkimaailmassa.

55 Havaitsin, että he olivat myös niiden ajalojen ja suurten joukossa, jotka oli bvalittu alussa tulemaan johtajiksi Jumalan kirkkoon.

56 Tosiaan ennen syntymäänsä he saivat monien muiden kanssa ensimmäiset opetuksensa henkien maailmassa ja heitä avalmistettiin tulemaan maailmaan Herran hyväksi näkemänä baikana tekemään työtä hänen cviinitarhassaan ihmissielujen pelastamiseksi.

57 Näin, että tämän taloudenhoitokauden uskolliset avanhimmat, kun he poistuvat kuolevaisesta elämästä, jatkavat työtään saarnaten parannuksen sekä Jumalan ainosyntyisen Pojan uhrin kautta tapahtuvan lunastuksen evankeliumia niiden keskuudessa, jotka ovat bpimeydessä ja synnin orjuudessa kuolleiden henkien suuressa maailmassa.

58 Kuolleet, jotka tekevät parannuksen, alunastetaan kuuliaisuuden kautta Jumalan huoneen btoimituksille,

59 ja sen jälkeen kun he ovat kärsineet rangaistuksen rikkomuksistaan ja heidät on apesty puhtaiksi, he saavat palkan btekojensa mukaan, sillä he ovat pelastuksen perillisiä.

60 Tällainen oli minulle näytetty näky kuolleiden lunastuksesta, ja minä todistan ja tiedän, että tämä todistus on atosi, Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen siunauksen kautta, aivan niin. Aamen.