Muzika
Šį sakramentą imdami

90

Šį sakramentą imdami

Karštai

1. Šį sakramentą imdami

ir Jėzaus vardą tardami

mes turim būt išties tikri,

kad esam švarūs ir tyri.

2. Jis kentė kruvinus skausmus,

ant kryžiaus merdėjo už mus,

kad išsklaidytų baisumus,

kuriuos kentėt priklausė mums.

3. Tiesą pažeidus, turi Jis

mirti tai tiesai atstatyt,

kad nebeliktume vergai

mirties ir pykčio amžinai.

4. Įveikė mirtį, tad ir mes

tapsime vėl gyva versme.

Nebus nei skausmo, nei mirties,

trokšime Jam valdyt padėt.

Žodžiai: John Nicholson, 1839–1909.

Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Doktrinos ir Sandorų 20:40

Almos 5:19, 21