Muzika
Pradžiukim!

3

Pradžiukim!

Linksmai

1. Pradžiukim! Diena išganinga artėja.

Jau baigias naktis mūs klajonių juoda.

Geroji naujiena pasaulį apskrieja,

išganymo aušta šviesi valanda.

Šventiesiems bus duota, kas buvo žadėta,

per amžius vargų ir kančių nebebus.

Šioj žemėje rojus netruks sužydėti,

ir Jėzus sukvies Izraelio vaikus.

2. Viens kitą mylėsim, nebus veidmainystės,

mūs širdys bus tyros, be blogio liepsnos.

Lai dreba, gyvenę lig šiol bedievystėj,

mes laukiame Jo atėjimo dienos.

Šventiesiems bus duota, kas buvo žadėta,

per amžius vargų ir kančių nebebus.

Šioj žemėje rojus netruks sužydėti,

ir Jėzus sukvies Izraelio vaikus.

3. Mes valiai Jehovos klusniai pasiduosim

per tamsą dienų paskutinių mus vest.

Kai baigsis pjūtis, ir ištaurinti būsim,

ateis Išpirkėjas, ir kelsimės mes.

Tada mums bus duota, kas buvo žadėta,

šlovės karūna kiekvienam bus duota.

Šioj žemėje rojus netruks sužydėti,

ir Kristus bus amžiais su savo tauta.

Žodžiai: William W. Phelps, 1792–1872. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.

Muzika: Henry Tucker, 1826–1882.

Mozės 7:61–67

Tikėjimo Teiginiai 1:10