Muzika
Dievo amžina tiesa

4

Dievo amžina tiesa

Oriai

1. Dievo amžina tiesa,

švieski pajėga visa!

Protus išvaduok žmonių

iš grandinių mirtinų!

2. Dieve, tiesą atstatei –

žemėn pranašą siuntei,

kunigystę grąžinai

Tavo tiesą skelbt plačiai.

3. Tamsą nugali šviesa,

melą nugalės tiesa.

Ten, kur viešpataus tiesa,

laimės nesibaigs diena.

Žodžiai: Parley P. Pratt, 1807–1857.

Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987.

Jono 8:32

Doktrinos ir Sandorų 50:24–25