Muzika
Viešpaties vaikai, drauge

24

Viešpaties vaikai, drauge

Džiugiai

1. Viešpaties vaikai, drauge

Kristų garbinkim geisme.

Šlovinkime Tą, kuris

greitai žemę šią valdys,

kai išvytas blogis bus,

nuodėmes paliks žmogus,

kai malonės ir taikos

metas mūsų žemėj stos.

2. Begalinis džiaugsmas bus –

Išganytojas pas mus!

Spindulingas, didis Jis

blogio galią išsklaidys.

Ir tada džiugias giesmes

skirsime Valdovui mes.

Baimė pasitrauks juoda,

meilė viešpataus tada.

3. Apvalytus, be dėmės,

mus šviesa, tiesa apglėbs.

Mūs balsai džiugiai skambės –

trauksim himnus Jam garbės.

Ir nuo nuodėmių naštos

žemė jau nebevaitos.

Meilės, džiaugsmo, kupina

bus diena mūs kiekviena.

Žodžiai: James H. Wallis, 1861–1940.

Muzika: ispanų melodijos motyvai; aranžavo Benjamin Carr, 1768–1831.

Doktrinos ir Sandorų 133:25, 33, 56

Apreiškimas Jonui 7:9–17