Muzika
O, Dieve, mūsų Tėve

92

O, Dieve, mūsų Tėve

Garbinančiai

1. O, Dieve, mūsų Tėve,

gyvenantis aukštai,

Sūnaus vardu mes prašom,

maldaujame karštai:

palaimink šitą duoną,

ir vyno taurę šią,

kad mes visi atmintum

tą auką dievišką.

2. Pasaulis nesupranta

šventumo tos aukos,

kad nuodėmių netenka

dėl Viešpaties kančios,

kad Kristaus kūną, kraują

vertai priimdami

išliksime Jo Dvasioj,

vieningi širdimi.

3. Kai Jėzus Pateptasis

atėjo iš dangaus,

Save ir savo meilę

aukojo dėl žmogaus.

Ne žavesys bedvasis

prie jo minias sukvies –

Jis tas, pažadėtasis,

apvalanti ugnis.

4. Be galo išmintingas

ir didis planas tas,

kad pasiųstas į žemę

mūs Išganytojas.

Dėl mūsų Kristus mirė

ant kryžiaus kančiose.

Dabar parodyt turim

atsidavimą mes!

Žodžiai: William W. Phelps, 1792–1872. Įtraukta į pirmąjį PDŠ giesmyną, 1835.

Muzika: Felix Mendelssohn, 1809–1847.

Doktrinos ir Sandorų 20:77, 79

Izaijo 53:2–5