Muzika
Štai, Viešpatie, tavi vaikai

133

Štai, Viešpatie, tavi vaikai

Pamaldžiai

1. Štai, Viešpatie, tavi vaikai,

paklusnūs ir tyri.

Uždėk per mus ant jų rankas,

kad būtų jie šventi.

2. Balandį iš dangaus atsiųsk –

taip sielas atmainyk,

ramybe, meile ir džiaugsmu

juos kaip avis ganyk.

3. Užantspauduok Šventa Dvasia –

apvalančia galia.

Nuo šios laimingos valandos

jie tavo glėbyje.

4. Padėk tikėti, teik vilties,

patarki jų keliuos

ir kaip Guodėjas juos lydėk

lig tobulos dienos.

Žodžiai: Parley P. Pratt, 1807–1857.

Muzika: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 IRI

Doktrinos ir Sandorų 35:6

Moronio 8:25–26