Svētie Raksti
Mācība un Derības 76
iepriekšējais nākamais

76. nodaļa

Vīzija, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam Hairemā, Ohaio štatā, 1832. gada 16. februārī. Ievadot šīs vīzijas pierakstu, Džozefa Smita vēsturē ir teikts: „Atgriezies no Amherstas konferences, es atsāku Svēto Rakstu tulkojumu. No dažādām atklāsmēm, kas bija tikušas saņemtas, bija acīmredzams, ka daudzas svarīgas lietas, kas attiecas uz cilvēka glābšanu, bija izņemtas no Bībeles vai pazaudētas, pirms tā tika sastādīta. Kļuva pats par sevi saprotams no palikušajām patiesībām, ka, ja Dievs atalgo katru atbilstoši darbiem, kas veikti ķermenī, terminam „debesis”, saprotot ar to svēto mūžīgās mājas, ir jāietver sevī vairāk nekā viena valstība. Tādējādi, tulkojot Jāņa evaņģēliju, es un elders Rigdons redzējām sekojošo vīziju.” Šī vīzija tika dota laikā, kad Pravietis tulkoja Jāņa 5:29.

1–4, Tas Kungs ir Dievs; 5–10, Valstības noslēpumi tiks atklāti visiem uzticīgajiem; 11–17, Visi augšāmcelsies pie taisno un netaisno augšāmcelšanās; 18–24, Daudzu pasauļu iedzīvotāji ir dzimuši par Dieva dēliem un meitām caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu; 25–29, Dieva eņģelis krita un kļuva par velnu; 30–49, Pazušanas dēli cieš mūžīgo sodību, visi pārējie iegūst noteiktu glābšanas pakāpi; 50–70, Tiek aprakstīta paaugstināto būtņu godība un alga celestiālajā valstībā; 71–80, Tiek aprakstīti tie, kas iemantos terestriālo valstību; 81–113, Tiek izskaidrots to stāvoklis, kas ir telestiālajā, terestriālajā un celestiālajā valstībā; 114–119, Uzticīgie var redzēt un saprast Dieva valstības noslēpumus ar Svētā Gara spēku.

1 aDzirdiet, ak jūs, debesis, un pievērs ausi, ak zeme, un priecājieties jūs, tās iedzīvotāji, jo Tas Kungs ir bDievs, un bez Viņa cnav cita dGlābēja.

2 aLiela ir Viņa gudrība, bbrīnumaini ir Viņa ceļi, un viņa darbu mēru neviens nevar izdibināt.

3 Viņa anodomi necieš neveiksmi, nedz arī ir kāds, kas var apturēt Viņa roku.

4 No mūžības uz mūžību Viņš ir atas pats, un Viņa gadi nekad bnebeidzas.

5 Jo tā saka Tas Kungs: Es, Tas Kungs, esmu ažēlīgs un laipns pret tiem, kas bbīstas Manis, un priecājos pagodināt tos, kas ckalpo Man taisnībā un patiesībā līdz galam.

6 Liels būs viņu atalgojums, un mūžīga būs viņu agodība.

7 Un viņiem Es aatklāšu visus bnoslēpumus, jā, visus apslēptos Savas valstības noslēpumus kopš senām dienām un līdz nākamajiem laikmetiem, darīšu Es zināmu tiem Savas gribas labo nodomu attiecībā uz visām lietām, kas piederas Manai valstībai.

8 Jā, pat mūžības brīnumus tie zinās, un nākamās lietas Es tiem rādīšu, pat daudzu paaudžu lietas.

9 Un viņu agudrība būs liela, un viņu bsaprašana sniegsies līdz debesīm; un viņu priekšā gudro gudrība ciznīks un prātīgo saprāts izrādīsies velts.

10 Jo ar Savu aGaru Es bapgaismošu viņus, un ar Savu cspēku Es darīšu tiem zināmus Savas gribas noslēpumus—jā, patiesi to, ko dacs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas vēl neviena cilvēka sirdī nav nācis.

11 Mēs, Džozefs Smits, jaunākais, un Sidnijs Rigdons, būdami aGarā, februāra sešpadsmitajā dienā, mūsu Kunga tūkstoš astoņi simti un trīsdesmit otrajā gadā—

12 ar aGara spēku mūsu bacis tika atvērtas un mūsu sapratne tika apgaismota, tā lai redzētu un saprastu Dieva lietas—

13 pat tās lietas, kuras bija kopš sākuma, pirms pasaule bija, kuras bija noteiktas no Tēva, caur Viņa Vienpiedzimušo Dēlu, kurš bija Tēva klēpī no paša asākuma;

14 par kuru mēs sniedzam liecību; un tā liecība, ko mēs sniedzam, ir Jēzus Kristus evaņģēlija pilnība, Viņš ir Dēls, kuru mēs redzējām un ar kuru mēs arunājām debesu bvīzijā.

15 Jo kamēr mēs darījām atulkošanas darbu, kuru Tas Kungs bija mums nolicis, mēs nonācām pie Jāņa evaņģēlija piektās nodaļas divdesmit devītā panta, kas mums tika dots sekojoši—

16 runājot par mirušo augšāmcelšanos, attiecībā uz tiem, kas adzirdēs bCilvēka Dēla balsi:

17 Un nāks ārā; tie, kas alabu darījuši, btaisno caugšāmcelšanā; un tie, kas darījuši ļaunu, netaisno augšāmcelšanā.

18 Tad nu tas lika mums brīnīties, jo tas tika dots mums no Gara.

19 Un kamēr mēs aapcerējām šīs lietas, Tas Kungs aizskāra mūsu sapratnes acis, un tās tika atvērtas, un Tā Kunga godība spīdēja visapkārt.

20 Un mēs redzējām Dēla agodību pie bTēva clabās rokas un saņēmām no Viņa pilnības;

21 un redzējām svētos aeņģeļus un tos, kas ir bsvētīti Viņa troņa priekšā, pielūdzam Dievu un Jēru, kuri cpielūdz Viņu mūžīgi mūžos.

22 Un tagad, pēc daudzām liecībām, kas ir dotas par Viņu, šī ir aliecība, pēdējā no visām, ko mēs dodam par Viņu,—ka Viņš bdzīvo!

23 Jo mēs aredzējām Viņu, patiesi pie bDieva labās rokas; un mēs dzirdējām balsi liecinām, ka Viņš ir Tēva cVienpiedzimušais Dēls,—

24 ka ar aViņu un caur Viņu, un no Viņa bpasaules ir un tika radītas, un to iedzīvotāji ir dzimuši par Dieva cdēliem un meitām.

25 Un to mēs arī redzējām un sniedzam liecību, ka Dieva aeņģelis, kuram bija vara Dieva klātbūtnē, kurš sacēlās pret Vienpiedzimušo Dēlu, ko Tēvs mīlēja un kas bija Tēva klēpī, tika padzīts no Dieva un Dēla vaiga,

26 un tika nosaukts par Pazudušo, jo debesis raudāja par viņu—viņš bija aLucifers, rītausmas dēls.

27 Un mēs skatījāmies un rau, viņš ir akritis! kritis, patiesi rītausmas dēls!

28 Un kamēr mēs vēl bijām Garā, Tas Kungs pavēlēja mums, lai mēs pierakstītu vīziju; jo mēs redzējām Sātanu, veco ačūsku, patiesi bvelnu, kurš csacēlās pret Dievu un centās paņemt mūsu Dieva un Viņa Kristus valstību,—

29 tādēļ viņš akaro ar Dieva svētajiem un ielenc tos visapkārt.

30 Un mēs redzējām vīziju par to ciešanām, ar kuriem viņš karoja un uzvarēja, jo tā nāca Tā Kunga balss uz mums:

31 Tā saka Tas Kungs attiecībā uz visiem tiem, kas pazīst Manu varu un ir bijuši tās dalībnieki, un ļāvuši auzvarēt sevi caur velna spēku, un nolieguši patiesību, un izaicinājuši Manu varu—

32 viņi ir tie, kas ir apazušanas bdēli, par kuriem Es saku, ka tiem būtu labāk, ja tie nebūtu dzimuši;

33 jo viņi ir dusmības trauki, nolemti ciest Dieva dusmas kopā ar velnu un viņa eņģeļiem mūžībā;

34 attiecībā par kuriem Es esmu teicis, ka nav apiedošanas nedz šinī pasaulē, nedz nākamajā pasaulē—

35 anoliegdami Svēto Garu pēc tam, kad viņi to saņēma, un noliegdami Tēva Vienpiedzimušo Dēlu, pie sevis bsituši Viņu krustā un atklāti likuši Viņu kaunā.

36 Viņi ir tie, kas ies uguns un sēra ajūrā ar velnu un viņa eņģeļiem—

37 un vienīgie, pār kuriem otrajai anāvei būs kāda vara;

38 jā, patiesi avienīgie, kas netiks atpestīti Tā Kunga noliktajā laikā pēc Viņa dusmu izciešanas.

39 Jo visi pārējie tiks auzcelti ar mirušo baugšāmcelšanos, caur cJēra triumfu un godību, kurš tapa nokauts, kurš bija Tēva klēpī pirms pasaules tika izveidotas.

40 Un šis ir aevaņģēlijs, prieka vēstis, ko balss no debesīm liecināja mums,—

41 ka Viņš nāca pasaulē, patiesi Jēzus, lai tiktu asists krustā par pasauli un bnestu cpasaules grēkus, un diesvētītu pasauli, un eattīrītu to no visas netaisnības;

42 ka caur Viņu visi var tikt aizglābti, kurus Tēvs ir devis Viņa varā un radījis ar Viņu;

43 kurš godina Tēvu un izglābj visu Savu roku darbu, izņemot tos pazušanas dēlus, kuri noliedz Dēlu pēc tam, kad Tēvs Viņu ir atklājis.

44 Tādēļ Viņš izglābj visus, izņemot tos—tie aizies anebeidzamā bsodībā, kas ir bezgalīga sodība, kas ir mūžīga sodība, lai valdītu ar cvelnu un viņa eņģeļiem mūžībā, kur viņu dtārps nemirst un uguns neizdziest, kas ir viņu mokas—

45 un nedz tās agalu, nedz tās vietu, nedz viņu mokas zina kāds cilvēks;

46 tas nedz tika atklāts, nedz ir, nedz tiks atklāts cilvēkam, izņemot tos, kas ir darīti par tās dalībniekiem;

47 tomēr Es, Tas Kungs, parādu vīzijā to daudziem, bet tūliņ atkal to aizveru;

48 tādēļ tās galu, platumu, augstumu, adziļumu un bēdas tie nesaprot, nedz arī kāds cits cilvēks, izņemot tos, kas bnolikti šai cnosodīšanai.

49 Un mēs dzirdējām balsi, sakot: Rakstiet vīziju, jo rau, šis ir vīzijas gals par bezdievīgo ciešanām.

50 Un atkal mēs liecinām—jo mēs redzējām un dzirdējām, un šī ir aliecība par Jēzus Kristus evaņģēliju attiecībā uz tiem, kas nāks ārā taisno baugšāmcelšanās reizē—

51 viņi ir tie, kas pieņēma Jēzus liecību un aticēja Viņa Vārdam, un tapa bkristīti pēc Viņa apglabāšanas cveida, tikdami dapglabāti ūdenī Viņa Vārdā, un tas saskaņā ar pavēli, ko Viņš ir devis—

52 ka turot Viņa pavēles tie var tikt amazgāti un battīrīti no visiem saviem grēkiem, un saņemt Svēto Garu ar croku uzlikšanu no tā, kurš ir dordinēts un aizzīmogots šai evarai;

53 un tie, kas uzvar ar ticību un tiek aapzīmogoti ar bapsolījuma Svēto Garu, ko Tēvs izlej pār visiem tiem, kas ir taisnīgi un patiesi.

54 Viņi ir tie, kas ir aPirmdzimtā baznīca.

55 Viņi ir tie, kuru rokās Tēvs ir devis avisas lietas—

56 viņi ir tie, kas ir apriesteri un ķēniņi, kas ir saņēmuši no Viņa pilnības un no Viņa godības;

57 un ir Visuaugstākā apriesteri pēc Melhisedeka kārtas, kas bija pēc bĒnoha kārtas, kas bija pēc Vienpiedzimušā Dēla ckārtas.

58 Tādēļ, kā tas ir rakstīts, viņi ir adievi, patiesi bDieva cdēli

59 tādēļ aviss ir viņu, vai dzīvība vai nāve, vai tagadējās vai nākamās lietas, viss ir viņu, un viņi pieder Kristum, un Kristus pieder Dievam.

60 Un viņi auzvarēs visu.

61 Tādēļ neviens lai anelielās ar cilvēkiem, bet drīzāk lai bgodina Dievu, kas cnoliks visus ienaidniekus Sev zem kājām.

62 Šie adzīvos Dieva un Viņa Kristus bklātbūtnē mūžīgi mūžos.

63 Šie ir atie, kurus Viņš atvedīs Sev līdzi, kad Viņš bnāks debesu mākoņos, lai cvaldītu uz zemes pār Saviem ļaudīm.

64 Šie ir tie, kam būs daļa pie apirmās augšāmcelšanās.

65 Šie ir tie, kas iznāks taisno aaugšāmcelšanās reizē.

66 Šie ir tie, kas nākuši pie aCiānas bkalna un pie dzīvā Dieva pilsētas, debesu vietas, vissvētākās no visām.

67 Šie ir tie, kas nākuši pie eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, vispārējā sapulcē un aĒnoha un bPirmdzimtā baznīcā.

68 Šie ir tie, kuru vārdi ir arakstīti debesīs, kur Dievs un Kristus ir bsoģi pār visu.

69 Šie ir tie, kuri ir ataisnie, kas sasnieguši bpilnību caur Jēzu, cJaunās Derības starpnieku, kurš veica šo pilnīgo dIzpirkšanu caur Savu easiņu izliešanu.

70 Šie ir tie, kuru ķermeņi ir acelestiāli, kuru bgodība ir tā, kas no csaules, tieši Dieva Visuaugstākā godība, šī godība simboliski aprakstīta kā saule debess jumā.

71 Un vēl, mēs redzējām aterestriālo pasauli, un, skatieties un raugiet, šie ir tie, kas ir no terestriālā, kuru godība atšķiras no tās, kas ir Pirmdzimtā baznīcai, kas ir pieņēmuši Tēva pilnību, tāpat kā bmēness atšķiras no saules debess jumā.

72 Lūk, šie ir tie, kas nomira abez blikuma;

73 un arī tie cilvēku agari, kas tiek turēti bcietumā, kurus Dēls apmeklēja un csludināja tiem devaņģēliju, lai viņi taptu tiesāti tāpat kā cilvēki miesā;

74 kas nepieņēma Jēzus aliecību miesā, bet vēlāk to pieņēma.

75 Šie ir tie, kas ir godājami zemes cilvēki, kas bija cilvēku viltības apžilbināti.

76 Šie ir tie, kas saņēma no Viņa godības, bet ne no Viņa pilnības.

77 Šie ir tie, kas saņēma no Dēla klātbūtnes, bet ne no Tēva pilnības.

78 Tādēļ viņiem ir aterestriāli ķermeņi un nevis celestiāli ķermeņi, un atšķiras godībā kā mēness atšķiras no saules.

79 Šie ir tie, kas nav adrosmīgi Jēzus liecībā; tādēļ viņi neiegūst kroni pār mūsu Dieva valstību.

80 Un tagad šīs ir beigas vīzijai, ko mēs redzējām no terestriālās, ko Tas Kungs pavēlēja mums rakstīt, kamēr mēs vēl bijām Garā.

81 Un vēl, mēs redzējām atelestiālo godību, šī godība ir no tās, kas ir mazākā, tāpat kā zvaigžņu godība atšķiras no mēness godības debess jumā.

82 Šie ir tie, kas nepieņēma nedz Kristus evaņģēliju, nedz aliecību par Jēzu.

83 Šie ir tie, kas nenoliedz Svēto Garu.

84 Šie ir tie, kas ir nogāzti aellē.

85 Šie ir tie, kas netiks atpestīti no avelna līdz bpēdējai augšāmcelšanās reizei, līdz Tas Kungs, patiesi cJērs Kristus, būs pabeidzis Savu darbu.

86 Šie ir tie, kas nesaņēma no Viņa pilnības mūžīgajā pasaulē, bet no Svētā Gara caur terestriālo kalpošanu;

87 un terestriālie caur celestiālo akalpošanu.

88 Un arī telestiālie saņem to no eņģeļu kalpošanas, kas ir nolikti kalpot tiem jeb kuri ir nozīmēti būt par gariem, kas kalpo tiem; jo tie būs glābšanas mantinieki.

89 Un tā mēs redzējām debesu vīzijā telestiālo godību, kas ir augstāk par visu saprašanu;

90 un neviens cilvēks to nezina, kā vien tas, kam Dievs to ir atklājis.

91 Un tā mēs redzējām terestriālo godību, kas ir pārāka visās lietās par telestiālo godību, tieši godībā un spēkā, un varenībā, un varā.

92 Un tā mēs redzējām celestiālo godību, kas ir pārāka visās lietās—kur Dievs, patiesi Tēvs, valda Savā tronī mūžīgi mūžos;

93 kura troņa priekšā visas būtnes noliecas pazemīgā agodbijībā un godina Viņu mūžīgi mūžos.

94 Tie, kas dzīvo Viņa aklātbūtnē, ir bPirmdzimtā baznīca; un viņi redz, kā paši tiek redzēti, un czina, kā paši tiek zināti, būdami saņēmuši no Viņa pilnības un no Viņa dlabvēlības;

95 un Viņš dara tos avienlīdzīgus spēkā un varenībā, un varā.

96 Un celestiālā godība ir viena, tāpat kā asaules godība ir viena.

97 Un terestriālā godība ir viena, tāpat kā mēness godība ir viena.

98 Un telestiālā godība ir viena, tāpat kā zvaigžņu godība ir viena; jo, kā viena zvaigzne atšķiras no citas zvaigznes godībā, tāpat atšķiras viens no otra godībā telestiālajā pasaulē;

99 jo šie ir tie, kas ir no aPāvila un no Apolla, un no Kēfas.

100 Šie ir tie, kas saka, ka viņi daži ir no viena un citi no otra—citi no Kristus un citi no Jāņa, un citi no Mozus, un citi no Ēlijas, un citi no Esajas, un citi no Jesajas, un citi no Ēnoha;

101 bet nepieņēma nedz evaņģēliju, nedz Jēzus liecību, nedz praviešus, nedz amūžīgo derību.

102 Visbeidzot, šie visi ir tie, kas netiks sapulcināti ar svētajiem, lai tiktu aaizrauti Pirmdzimtā bbaznīcā un uzņemti mākonī.

103 Šie ir atie, kas ir bmeļi un burvji, un claulības pārkāpēji, un netikļi, un katrs, kas mīl un runā melus.

104 Šie ir tie, kas cieš Dieva adusmas uz zemes.

105 Šie ir tie, kas cieš mūžīgās uguns aatriebību.

106 Šie ir tie, kas tiek nogāzti aellē un bcieš cVisvarenā Dieva dusmas līdz laiku dpilnībai, kad Kristus būs enolicis visus ienaidniekus Sev zem kājām un būs fpabeidzis Savu darbu;

107 kad Viņš nodos valstību un stādīs to priekšā Tēvam nenotraipītu, sacīdams: Es esmu uzvarējis, un esmu aminis bvīna spaidu viens pats, patiesi Visvarenā Dieva dusmu niknuma vīna spaidu.

108 Tad Viņš tiks kronēts ar Viņa godības kroni, lai sēdētu Viņa varas atronī valdīt mūžīgi mūžos.

109 Bet skatieties un raugiet, mēs redzējām telestiālās pasaules godību un iedzīvotājus, ka viņi bija neskaitāmi kā zvaigznes debess jumā vai kā smiltis jūras krastā;

110 un dzirdējām Tā Kunga balsi sakām: Šie visi lieksies ceļos, un katra mēle aatzīsies Viņam, kas sēž tronī mūžīgi mūžos;

111 jo viņi tiks tiesāti pēc saviem darbiem, un katrs cilvēks saņems atbilstoši saviem paša adarbiem, savu paša valdījumu bmājokļos, kas ir sagatavoti;

112 un viņi būs Visuaugstākā kalpi; bet akur Dievs un Kristus bmīt, tie nevar nākt, pasaulēs bez gala.

113 Šīs ir beigas vīzijai, ko mēs redzējām, ko mums bija pavēlēts pierakstīt, kamēr mēs vēl bijām Garā.

114 Bet alieli un brīnumaini ir Tā Kunga darbi un Viņa valstības bnoslēpumi, ko Viņš mums parādīja, kas ir augstāk par visu saprašanu godībā un varenībā, un valdīšanā;

115 ko Viņš pavēlēja mums, kamēr mēs vēl bijām Garā, ka mēs nedrīkstam rakstīt un nevienam cilvēkam nav aļauts izrunāt;

116 nedz arī cilvēks ir aspējīgs tos darīt zināmus, jo tos var redzēt un bsaprast tikai ar Svēto Garu, ko Dievs dāvā tiem, kas mīl Viņu un šķīstās Viņa priekšā;

117 kuriem Viņš dāvā šo privilēģiju redzēt un zināt pašiem;

118 lai caur Gara spēku un izpausmi, kamēr miesā, viņi varētu izturēt Viņa klātbūtni godības pasaulē.

119 Un gods, un slava, un vara Dievam un Jēram mūžīgi mūžos. Āmen.