Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 45


Tiết 45

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Giáo Hội tại Kirtland, Ohio, ngày 7 tháng Ba năm 1831. Trong lời mở đầu phần ghi chép điều mặc khải này, lịch sử của Joseph Smith nói rằng “vào thời kỳ này của Giáo Hội … có nhiều điều bịa đặt … và những câu chuyện điên rồ được đăng tải … và truyền đi … để ngăn cản dân chúng tìm hiểu công việc này hay tiếp nhận tôn giáo này. … Nhưng đối với niềm vui của các Thánh Hữu, … tôi đã nhận được điều mặc khải sau đây.”

1–5, Đấng Ky Tô là Đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha; 6–10, Phúc âm là một sứ giả dọn đường trước mặt Chúa; 11–15, Hê Nóc và các anh em của ông được Chúa thu nhận về với Ngài; 16–23, Đấng Ky Tô tiết lộ những điềm triệu về sự hiện đến của Ngài như đã được ban cho trên Núi Ô Li Ve; 24–38, Phúc âm sẽ được phục hồi, các thời kỳ Dân Ngoại sẽ được trọn và một bệnh hoạn sẽ làm tiêu điều khắp xứ; 39–47, Các điềm triệu, những điều kỳ diệu và Sự Phục Sinh sẽ xảy đến cùng với Sự Tái Lâm; 48–53, Đấng Ky Tô sẽ đứng trên núi Ô Li Ve, và những người Do Thái sẽ trông thấy các vết thương trên tay và chân của Ngài; 54–59, Chúa sẽ trị vì trong suốt Thời Kỳ Ngàn Năm; 60–62, Vị Tiên Tri được chỉ bảo để bắt đầu việc phiên dịch sách Tân Ước, qua đó những điều quan trọng sẽ được tiết lộ; 63–75, Các Thánh Hữu được truyền lệnh phải quy tụ lại và xây dựng Tân Giê Ru Sa Lem, là nơi mà dân chúng từ mọi quốc gia sẽ đến.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là dân của giáo hội ta, là những người đã được ban cho vương quốc; các ngươi hãy nghe và lắng tai nghe Đấng đã đặt nền tảng cho trái đất, là Đấng đã tạo dựng các tầng trời cùng muôn quân trên đó, và do Ngài mà vạn vật đã được tạo sinh để sống, cử động và hiện hữu.

2 Và lại nữa, ta phán, hãy nghe tiếng nói của ta, kẻo cái chết sẽ bắt được các ngươi; vào giờ phút khi các ngươi không nghĩ là mùa hè sẽ qua đi, và mùa gặt đã hết, và linh hồn các ngươi không được cứu rỗi.

3 Hãy lắng nghe người là Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha, là Đấng bênh vực lý lẽ của các ngươi trước mặt Ngài—

4 Nói rằng: Thưa Cha, xin hãy nhìn những sự đau khổ và cái chết của người mà không hề phạm tội, người mà Cha rất hài lòng; xin hãy nhìn máu Con của Cha đã đổ ra, máu của người mà Cha đã ban cho để Cha có thể được vinh hiển;

5 Vậy con xin Cha hãy tha cho những người anh em này của con, là những người tin vào danh con, để họ có thể đến cùng con và được cuộc sống vĩnh viễn.

6 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là dân của giáo hội ta, và các ngươi là những anh cả, hãy cùng lắng nghe và nghe tiếng nói của ta trong lúc còn gọi là ngày hôm nay, và chớ có cứng lòng;

7 Vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta là An Pha và Ô Mê Ga, là ban đầu và cuối cùng, là sự sáng và sự sống của thế gian—sự sáng soi trong tối tăm và tối tăm chẳng hề hiểu nó.

8 Ta đến với dân của ta, song dân của ta không tiếp nhận ta; nhưng hễ ai đã tiếp nhận ta đều được ta ban cho quyền năng để làm nhiều phép lạ, và để trở thành con trai của Thượng Đế; và cả những ai biết tin vào danh ta, đều được ta ban cho quyền năng để đạt được cuộc sống vĩnh cửu.

9 Và ta đã gửi giao ước vĩnh viễn của ta vào thế gian, để làm ánh sáng cho thế gian, và để làm cờ lệnh cho dân của ta, và cho những người Dân Ngoại nào biết tìm đến nó, và để làm sứ giả trước mặt ta để dọn đường trước mắt ta.

10 Vậy nên, các ngươi hãy đến với nó, và kẻ nào đến với nó, ta sẽ lý luận như với những người thời xưa, và ta sẽ cho các ngươi thấy lý lẽ mạnh của ta.

11 Vậy nên, các ngươi hãy cùng lắng nghe và hãy để ta cho các ngươi thấy sự thông sáng của ta—đó là sự thông sáng của Đấng mà các ngươi bảo là Thượng Đế của Hê Nóc, và của đồng bào hắn,

12 Là những người đã được tách rời khỏi thế gian, và đã được thu nhận về với ta—một thành phố được dành riêng cho tới ngày ngay chính sẽ đến—là ngày mà tất cả những người thánh thiện đều tìm kiếm, song họ chẳng tìm thấy vì sự tà ác và những điều khả ố;

13 Và xưng rằng họ là những kẻ xa lạ và những lữ khách trên đất;

14 Nhưng họ nhận được một lời hứa rằng họ sẽ tìm thấy nó và trông thấy nó trong xác thịt của họ.

15 Vậy nên, hãy lắng nghe, rồi ta sẽ lý luận với các ngươi, và ta sẽ nói với các ngươi cùng tiên tri, giống như ta đã làm với những người thời xưa vậy.

16 Và ta sẽ cho thấy nó rõ ràng như ta đã cho các môn đồ của ta thấy nó, khi ta đứng trước mặt họ trong xác thịt mà phán cùng họ rằng: Vì các ngươi đã cầu xin ta những điềm triệu về sự hiện đến của ta, vào ngày ta đến trong vinh quang giữa đám mây trên trời, để làm tròn lời hứa mà ta đã lập với tổ phụ các ngươi,

17 Vì các ngươi đã coi việc linh hồn lìa khỏi thể xác lâu dài như là một hình thức nô lệ, nên ta sẽ cho các ngươi biết ngày cứu chuộc sẽ đến như thế nào, và cả sự phục hồi của những người Y Sơ Ra Ên bị phân tán nữa.

18 Và giờ đây, các ngươi ngắm nhìn đền thờ này ở Giê Ru Sa Lem mà các ngươi gọi là ngôi nhà của Thượng Đế, và kẻ thù của các ngươi bảo rằng ngôi nhà ấy không bao giờ sụp đổ được.

19 Nhưng, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, sự tiêu điều sẽ đến với thế hệ này chẳng khác chi một kẻ trộm đến trong đêm tối, và dân này sẽ bị hủy diệt và bị phân tán trên khắp các quốc gia.

20 Và đền thờ mà bây giờ các ngươi trông thấy đó sẽ bị đổ xuống đến nỗi sẽ không còn một viên đá nào trên viên đá nào cả.

21 Và chuyện rằng, thế hệ Do Thái này sẽ không qua đi cho đến khi sự tiêu điều mà ta đã nói đến sẽ xảy ra.

22 Các ngươi bảo rằng các ngươi biết ngày tận thế sẽ đến; các ngươi cũng bảo là các ngươi biết rằng cả trời đất đều sẽ qua đi;

23 Và về điều này các ngươi nói đúng, vì quả thật như vậy; nhưng những điều mà ta đã nói với các ngươi sẽ không qua đi cho đến khi mọi sự việc đều đã được ứng nghiệm.

24 Và điều này ta đã nói có liên quan tới Giê Ru Sa Lem; và khi ngày ấy đến, số người còn sót lại sẽ bị phân tán đi khắp các quốc gia;

25 Nhưng họ sẽ được quy tụ trở lại; nhưng họ sẽ phải ở nguyên như vậy cho đến khi các thời kỳ Dân Ngoại được trọn.

26 Và vào ngày đó sẽ nghe nói về chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh, và toàn thể thế gian sẽ ở trong sự xáo động, và loài người sẽ mất can đảm, và họ sẽ nói rằng Đấng Ky Tô trì hoãn ngày đến của Ngài cho tới khi tận thế.

27 Và tình thương của loài người sẽ trở nên lạnh nhạt, và sự bất chính sẽ có rất nhiều.

28 Và khi các thời kỳ Dân Ngoại đến, thì một ánh sáng sẽ chiếu ra ở giữa những người ngồi trong bóng tối, và đó sẽ là phúc âm trọn vẹn của ta;

29 Nhưng họ không tiếp nhận nó; vì họ không thấy ánh sáng, và họ trở lòng bỏ ta vì những lời giáo huấn của loài người.

30 Và trong thế hệ đó, các thời kỳ Dân Ngoại sẽ được trọn.

31 Và sẽ có những người sống trong thế hệ đó, họ sẽ không qua đời cho đến khi họ chứng kiến một tai họa lan tràn; vì sẽ có bệnh hoạn tàn phá khắp xứ.

32 Nhưng các môn đồ của ta sẽ đứng vững tại những nơi thánh thiện, và sẽ không bị lay chuyển; nhưng trong đám kẻ tà ác có những người sẽ cất tiếng nguyền rủa Thượng Đế và sẽ chết.

33 Và cũng sẽ có động đất ở những nơi khác nhau, cùng nhiều cảnh tiêu điều; vậy mà loài người vẫn chai đá trong lòng chống lại ta, và chúng sẽ cầm gươm lên, người này chống lại người kia, và chúng sẽ giết lẫn nhau.

34 Và giờ đây, khi ta là Chúa nói xong những lời này với các môn đồ của ta, thì họ trở nên bối rối.

35 Và ta nói với họ: Chớ bối rối, vì khi nào tất cả những điều này xảy ra, thì các ngươi có thể biết rằng những lời đã hứa với các ngươi sẽ được ứng nghiệm.

36 Và khi ánh sáng bắt đầu chiếu ra, nó sẽ có liên quan đến họ, giống như chuyện ngụ ngôn ta sẽ cho các ngươi biết—

37 Các ngươi nhìn và thấy những cây vả, và các ngươi trông thấy chúng bằng mắt mình, và các ngươi nói rằng lúc chúng nẩy mầm, và lá chúng mềm mại, tức là mùa hè giờ đây đã gần kề;

38 Cũng vậy, ngày nào họ thấy tất cả những điều này, thì họ sẽ biết rằng giờ đã gần kề.

39 Và chuyện rằng, kẻ nào biết sợ ta thì sẽ trông đợi ngày trọng đại của Chúa đến, nghĩa là trông đợi những điềm triệu về sự hiện đến của Con của Người.

40 Và họ sẽ thấy những điềm triệu và những điều kỳ diệu, vì những điều ấy sẽ hiện ra cả trên trời lẫn dưới đất.

41 Và họ sẽ thấy máu, lửa, và khói mù.

42 Và trước ngày của Chúa đến, mặt trời sẽ tối sầm lại, và mặt trăng sẽ đổi ra máu, và các ngôi sao sẽ từ trời sa xuống.

43 Và những người còn sót lại sẽ được quy tụ về chốn này;

44 Và rồi lúc ấy, họ sẽ trông đợi ta, và này, ta sẽ đến; và họ sẽ trông thấy ta ngự giữa đám mây trên trời, khoác quyền năng và vinh quang lớn lao; cùng với tất cả các thiên sứ thánh; và kẻ nào không trông chờ ta sẽ bị khai trừ.

45 Nhưng trước khi cánh tay của Chúa giáng xuống, thì một thiên sứ sẽ thổi vang tiếng kèn đồng của mình, và những thánh hữu nào đã từng ngủ sẽ bước ra để gặp ta trong mây.

46 Vậy nên, phước thay cho các ngươi nếu các ngươi có ngủ trong bình an; vì cũng như bây giờ, các ngươi trông thấy ta và biết ta hiện hữu, thì sau này cũng vậy, các ngươi sẽ đến cùng ta và tâm hồn các ngươi sẽ sống, và sự cứu chuộc của các ngươi sẽ được vẹn toàn; và các thánh hữu sẽ bước ra từ bốn phương trời của thế gian.

47 Rồi cánh tay của Chúa sẽ giáng xuống các quốc gia.

48 Và rồi Chúa sẽ đặt chân lên núi này, và núi này sẽ nứt làm đôi, và đất sẽ rung động, và lăn qua lăn lại, và các tầng trời cũng sẽ rung chuyển nữa.

49 Và Chúa sẽ cất tiếng nói của Ngài, và tất cả các nơi tận cùng của trái đất đều sẽ nghe tiếng nói đó; và các quốc gia trên trái đất sẽ khóc than, và những kẻ nào từng cười nhạo sẽ nhận thấy sự rồ dại của mình.

50 Và tai họa sẽ bao trùm lên kẻ nhạo báng, và kẻ khinh miệt sẽ bị thiêu hủy; và những kẻ nào từng trông chờ sự bất chính sẽ bị đốn đi và ném vào lửa.

51 Và lúc đó, những người Do Thái sẽ nhìn ta mà nói: Những vết thương này trên tay Ngài và trên chân Ngài là bởi cớ gì?

52 Rồi họ sẽ biết rằng ta là Chúa; vì ta sẽ phán với họ: Đây là những vết thương mà ta đã bị trong nhà của các bạn ta. Ta là người đã bị treo lên. Ta là Giê Su, người đã bị đóng đinh. Ta là Con của Thượng Đế.

53 Và lúc đó họ sẽ khóc lên vì những điều bất chính của họ; rồi họ sẽ than khóc vì họ đã ngược đãi vua của họ.

54 Và rồi các dân tà giáo sẽ được cứu chuộc, và những ai không biết luật pháp sẽ được dự phần trong lần phục sinh thứ nhất; và tình trạng của họ sẽ dễ chịu.

55 Sa Tan sẽ bị trói buộc, để nó sẽ không còn chỗ đứng trong lòng con cái loài người nữa.

56 Và vào ngày đó, khi ta đến ngự trong vinh quang, thì chuyện ngụ ngôn mà ta nói về mười trinh nữ sẽ được ứng nghiệm.

57 Vì những ai khôn ngoan và đã nhận được lẽ thật, và đã chọn Đức Thánh Linh làm Đấng hướng dẫn của mình, và không bị lừa gạt—thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những người ấy sẽ không bị đốn đi và ném vào lửa, nhưng sẽ đương nổi ngày ấy.

58 trái đất này sẽ được ban cho họ để thừa hưởng; và họ sẽ sinh sản thêm nhiều và trở nên hùng mạnh, và con cái của họ sẽ lớn lên mà không phạm tội và sẽ nhận được sự cứu rỗi.

59 Vì Chúa sẽ ở giữa họ, và vinh quang của Ngài sẽ ở trên họ, và Ngài sẽ là vua của họ và là Đấng ban hành luật pháp cho họ.

60 Và giờ đây, này, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không được phép để biết thêm gì nữa về chương này, cho đến khi nào sách Tân Ước được dịch xong, và trong đó tất cả những điều này sẽ được cho biết;

61 Vậy nên ta cho phép các ngươi để các ngươi có thể phiên dịch được sách đó bây giờ, để các ngươi có thể sẵn sàng cho những điều sẽ xảy đến.

62 Vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những điều lớn lao đang chờ đợi các ngươi;

63 Các ngươi nghe nói đến chiến tranh trong những xứ xa lạ; nhưng, này, ta nói cho các ngươi hay, chiến tranh đã gần kề, ngay trước cửa nhà các ngươi, và cũng chẳng còn bao năm nữa, các ngươi sẽ nghe nói đến chiến tranh ngay trong chính xứ sở các ngươi.

64 Vậy nên ta, là Chúa, đã phán, các ngươi hãy cùng nhau ra khỏi các phần đất miền đông, hỡi các anh cả trong giáo hội của ta, các ngươi hãy cùng nhau quy tụ lại; các ngươi hãy đi đến các xứ miền tây, kêu gọi các dân cư hãy hối cải, và nếu họ thực sự hối cải, thì các ngươi hãy xây dựng những chi nhánh giáo hội cho ta.

65 Và với một lòng một ý, hãy thu góp các của cải của các ngươi lại để các ngươi có thể mua một nơi thừa hưởng mà sẽ được chỉ định cho các ngươi sau này.

66 Và nó sẽ được gọi là Tân Giê Ru Sa Lem, đất hòa bình, thành phố dung thân, chốn an toàn cho các thánh hữu của Thượng Đế Tối Cao;

67 vinh quang của Chúa sẽ ở đó, và sự khủng khiếp của Chúa cũng sẽ ở đó, đến nỗi những kẻ tà ác không vào đó được, và nó sẽ được gọi là Si Ôn.

68 Và chuyện xảy ra trong đám kẻ tà ác là người nào không cầm gươm chống lại người lân cận mình đều phải chạy trốn vào Si Ôn để tìm sự an toàn.

69 Và chốn này sẽ là nơi quy tụ của những người từ mọi quốc gia dưới gầm trời này; và đó sẽ là những người duy nhất không gây chiến với nhau.

70 Và ở giữa những kẻ tà ác người ta sẽ nói: Chúng ta chớ có đi lên giao chiến với Si Ôn, vì dân cư của Si Ôn đáng sợ lắm; chúng ta không thể đương cự lại được.

71 Và chuyện rằng, những người ngay chính sẽ được quy tụ lại từ tất cả các quốc gia, và họ sẽ đến Si Ôn, hát những bài ca về niềm vui vĩnh viễn.

72 Và giờ đây, ta nói cho các ngươi hay, hãy giữ cho những điều này khỏi lọt ra ngoài thế gian cho đến khi nào ta thấy thích đáng, để các ngươi có thể hoàn tất công việc này trước mắt dân chúng, và trước mắt kẻ thù của các ngươi, để chúng không thể biết công việc của các ngươi cho đến khi các ngươi hoàn tất điều mà ta đã truyền lệnh cho các ngươi;

73 Để khi chúng biết được, thì chúng sẽ có thể suy ngẫm về những điều này.

74 Vì khi nào Chúa xuất hiện thì Ngài sẽ rất khủng khiếp đối với chúng, để sự sợ hãi có thể nắm lấy chúng, và chúng sẽ đứng xa mà run rẩy.

75 Và tất cả mọi quốc gia phải sợ hãi vì sự khủng khiếp của Chúa, và quyền năng của sức mạnh Ngài. Quả thật vậy. A Men.

In