Svētie Raksti
Mācība un Derības 93
iepriekšējais nākamais


93. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1833. gada 6. maijā.

1–5, Visi, kas ir uzticīgi, redzēs To Kungu; 6–18, Jānis liecina, ka Dieva Dēls gāja no labvēlības uz labvēlību, līdz Viņš saņēma Tēva godības pilnību; 19–20, Uzticīgie cilvēki, iedami no labvēlības uz labvēlību, arī saņems no Viņa pilnības; 21–22, Tie, kas ir piedzimuši caur Kristu, ir Pirmdzimtā Baznīca; 23–28, Kristus saņēma visas patiesības pilnību, un cilvēks ar paklausību var darīt tāpat; 29–32, Cilvēks bija sākumā ar Dievu; 33–35, Elementi ir mūžīgi, un cilvēks var saņemt prieka pilnību pie augšāmcelšanās; 36–37, Dieva godība ir saprāts; 38–40, Bērni ir nevainīgi Dieva priekšā Kristus pestīšanas dēļ; 41–53, Vadošajiem brāļiem tiek pavēlēts savest kārtībā savas ģimenes.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs: Notiks, ka katra dvēsele, kas aatmet savus grēkus un nāk pie Manis, un bpiesauc Manu Vārdu, un cpaklausa Manai balsij, un tur Manas pavēles, dredzēs Manu evaigu un zinās, ka Es esmu;

2 un ka Es esmu patiesā agaisma, kas apgaismo katru cilvēku, kurš nāk pasaulē;

3 un ka Es esmu aTēvā, un Tēvs Manī, un Tēvs un Es esam viens—

4 Tēvs atāpēc, ka Viņš bdeva Man no Savas pilnības, un Dēls tāpēc, ka Es biju pasaulē un darīju cmiesu par Savu mājokli, un dzīvoju starp cilvēku dēliem.

5 Es biju pasaulē un saņēmu no Sava Tēva, un Viņa adarbi tika skaidri pavēstīti.

6 Un aJānis redzēja un liecināja par Manas bgodības pilnību, un cJāņa liecības pilnība tiks atklāta vēlāk.

7 Un viņš liecina, sakot: Es redzēju Viņa godību, ka Viņš bija asākumā, pirms pasaule tika radīta;

8 tādējādi sākumā bija aVārds, jo Viņš bija Vārds, patiesi glābšanas vēstnesis—

9 agaisma un pasaules bPestītājs; patiesības Gars, kurš nāca pasaulē, tāpēc ka pasaule tika Viņa radīta, un viņā bija cilvēku dzīve un cilvēku gaisma.

10 Pasaules tika Viņa aradītas; cilvēki tika Viņa radīti; visas lietas tika Viņa radītas, un caur Viņu, un no Viņa.

11 Un es, Jānis, liecinu, ka Es redzēju Viņa godību kā Tēva Vienpiedzimušā, pilna labvēlības un patiesības, patiesi patiesības Gara, godību, kurš nāca un dzīvoja miesā un dzīvoja starp mums.

12 Un es, Jānis, redzēju, ka viņš nesaņēma uzreiz no apilnības, bet saņēma blabvēlību pēc labvēlības;

13 un viņš nesaņēma uzreiz no pilnības, bet turpināja no alabvēlības uz labvēlību, līdz Viņš saņēma pilnību;

14 un tā viņš tika nosaukts par aDieva Dēlu, tāpēc ka Viņš nesaņēma uzreiz no pilnības.

15 Un es, aJānis, liecinu, un, raugiet, debesis bija atvērtas, un bSvētais Gars nolaidās uz Viņu cbaloža izskatā un nosēdās uz Viņu, un nāca balss no debesīm, sakot: Tas ir Mans dmīļais Dēls.

16 Un es, Jānis, liecinu, ka Viņš saņēma Tēva godības pilnību;

17 un Viņš saņēma avisu bvaru, gan debesīs, gan uz zemes, un cTēva godība bija ar Viņu, jo Viņš mita Viņā.

18 Un notiks, ka, ja jūs esat uzticīgi, jūs saņemsit Jāņa liecības pilnību.

19 Es dodu jums šos vārdus, lai jūs varētu saprast un zināt, kā apielūgt, un zinātu, ko jūs pielūdzat, lai jūs varētu nākt pie Tēva Manā Vārdā un noliktajā laikā saņemt no Viņa pilnības.

20 Jo, ja jūs turat Manas apavēles, jūs saņemsit no Viņa bpilnības un tiksit cpagodināti Manī, kā Es esmu Tēvā; tāpēc Es saku jums, jums jāsaņem dlabvēlība pēc labvēlības.

21 Un tagad, patiesi Es saku jums, Es biju asākumā ar Tēvu, un Es esmu bPirmdzimtais;

22 un visi tie, kas ir dzimuši caur Mani, ir arī Manas agodības bdalībnieki un ir Pirmdzimtā baznīca.

23 Jūs arī bijāt sākumā aar Tēvu, kas ir Gars, patiesi patiesības Gars;

24 un apatiesība ir bzināšanas par to, kas ir un kas bija, un kas nāks;

25 un kas ir avairāk vai mazāk nekā šis, ir tā ļaunā gars, kurš bija bmelis no sākuma.

26 aPatiesības Gars ir no Dieva. Es esmu patiesības Gars, un Jānis liecina par Mani, sakot: Viņš saņēma patiesības pilnību, jā, patiesi visu pilnību;

27 un neviens cilvēks nesaņem apilnību, ja viņš netur Viņa pavēles.

28 Tas, kas atur Viņa pavēles, saņem patiesību un bgaismu, līdz viņš ir godināts patiesībā un czina visas lietas.

29 Cilvēks arī bija asākumā ar Dievu. bSaprāts jeb patiesības gaisma netika radīta vai izveidota, nedz arī var tikt.

30 Visa patiesība ir neatkarīga tanī jomā, kur Dievs to ir nolicis, lai arīkotos pati, kā arī viss saprāts, savādāk nav esamības.

31 Lūk, šeit ir cilvēka arīcības brīvība, un šeit ir cilvēka nosodījums; tāpēc ka tas, kas bija no sākuma, tiem ir bskaidri pavēstīts, un viņi nepieņem gaismu.

32 Un katrs cilvēks, kura gars nepieņem agaismu, ir zem nosodījuma.

33 Jo cilvēks ir agars. bElementi ir mūžīgi, un gars un elements, nedalāmi savienoti, saņem prieka pilnību.

34 Un kad tie ir aatdalīti, cilvēks nevar saņemt bprieka pilnību.

35 aElementi ir Dieva mājoklis; jā, cilvēks ir Dieva mājoklis, pat btemplis; un katru templi, kurš tiek apgānīts, tādu templi Dievs iznīcinās.

36 Dieva agodība ir bsaprāts jeb, citiem vārdiem, cgaisma un patiesība.

37 Gaisma un patiesība atmet to aļauno.

38 Katrs cilvēka gars bija anevainīgs sākumā; un tā kā Dievs bpestīja cilvēku no ckrišanas, cilvēki atkal kļuva savā bērna stāvoklī dnevainīgi Dieva priekšā.

39 Un tas ļaunais nāk un apaņem gaismu un patiesību caur nepaklausību prom no cilvēku bērniem un dēļ viņu tēvu bparažām.

40 Bet Es esmu jums pavēlējis audzināt savus abērnus gaismā un patiesībā.

41 Bet patiesi Es saku tev, Mans kalp, Frederik G. Viljams, tu esi turpinājis zem šī nosodījuma;

42 tu neesi amācījis saviem bērniem gaismu un patiesību, saskaņā ar pavēlēm; un pagaidām tam ļaunajam ir vara pār tevi, un šis ir tavu ciešanu cēlonis.

43 Un tagad Es dodu tev pavēli—ja tu tiksi atbrīvots, tu savedīsi akārtībā savu māju, jo ir daudz kas, kas nav pareizi tavā mājā.

44 Patiesi Es saku Savam kalpam Sidnijam Rigdonam, ka dažās lietās viņš nav turējis pavēles attiecībā uz saviem bērniem, tāpēc vispirms saved kārtībā savu namu.

45 Patiesi Es saku Savam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, jeb, citiem vārdiem, Es saukšu jūs par adraugiem, jo jūs esat Mani draugi, un jums būs mantojums kopā ar Mani—

46 es saucu jūs par akalpiem pasaules dēļ, un jūs esat viņu kalpi Manis dēļ—

47 un tagad, patiesi Es saku Džozefam Smitam, jaunākajam,—tu neesi turējis pavēles, un tev jāstāv anorātam Tā Kunga priekšā;

48 tavai aģimenei ir jānožēlo un jāatmet dažas lietas, un jāpievērš nopietnāka vērība taviem vārdiem, vai arī viņi tiks izstumti no savas vietas.

49 Ko Es saku vienam, Es saku visiem—alūdz vienmēr, lai ļaunajam nebūtu varas pār tevi un vara izstumt tevi no tavas vietas.

50 Arī Mans kalps Ņūels K. Vitnijs, Manas baznīcas bīskaps, ir jāpārmāca, un viņam ir jāsaved kārtībā sava ģimene un jāskatās, lai viņi būtu uzcītīgāki un vairāk rūpētos mājās, un lūgtu vienmēr, vai arī viņi tiks izstumti no savas avietas.

51 Tagad Es saku jums, Mani draugi, lai Mans kalps Sidnijs Rigdons dodas savā ceļojumā un pasteidzas, un arī pasludina Tā Kunga ažēlastības gadu un glābšanas evaņģēliju, kā Es viņam došu runāt; un ar jūsu ticības lūgšanu vienprātībā Es viņu atbalstīšu.

52 Un lai Mani kalpi Džozefs Smits, jaunākais, un Frederiks G. Viljamss arī pasteidzas, un viņiem tiks dots tieši atbilstoši ticības lūgšanai; un tiktāl, kā jūs turat Manus vārdus, jūs netiksit satriekti nedz šinī pasaulē, nedz nākamajā pasaulē.

53 Un patiesi Es saku jums, ka tā ir Mana griba, lai jūs pasteigtos apārtulkot Manus Svētos Rakstus un biegūt czināšanas par vēsturi un par valstīm, un par valstībām, par Dieva un cilvēka likumiem, un to visu Ciānas glābšanai. Āmen.