Raštai
Doktrina ir Sandoros 64


64 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Bažnyčios vyresniesiems Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. rugsėjo 11 d. (History of the Church, 1:211–214). Pranašas ruošėsi išvykti į Hairamą, Ohajo valst., kad vėl grįžtų prie Biblijos vertimo, kuris buvo atidėtas į šalį, kol jis buvo Misūrio valstijoje. Grupė brolių, kuriems buvo įsakyta keliauti į Sionę (Misūrio valst.), uoliai ruošėsi išvykti spalio mėnesį. Tuo užimtu metu buvo gautas šis apreiškimas.

1–11 Šventiesiems įsakyta atleisti vienas kitam, nes kitaip juose liks didesnė nuodėmė; 12–22 Neatgailaujantys turi būti atvesti priešais bažnyčią; 23–25 Mokantis dešimtinę nebus sudegintas Viešpaties atėjimo metu; 26–32 Šventieji įspėjami, kad neturėtų skolų; 33–36 Maištaujantys bus iškirsti iš Sionės; 37–40 Bažnyčia teis tautas; 41–43 Sionė klestės.

1 Štai, taip sako Viešpats, jūsų Dievas, jums, o jūs, mano bažnyčios vyresnieji: įsiklausykite ir išgirskite, ir priimkite mano valią jums.

2 Nes iš tiesų sakau jums: aš noriu, kad jūs anugalėtumėte pasaulį; todėl aš bužjausiu jus.

3 Tarp jūsų yra tokių, kurie nusidėjo; bet iš tiesų sakau: šį vieną kartą, dėl savo ašlovės ir kad išgelbėčiau sielas, aš jums batleidau jūsų nuodėmes.

4 Aš būsiu jums gailestingas, nes jums atidaviau karalystę.

5 Ir karalystės slėpinių araktai mano nurodytomis priemonėmis nebus paimti iš mano tarno Džozefo Smito jaunesniojo, kol jis gyvas, jei tik jis paklūsta mano bnuostatams.

6 Yra tokių, kurie ieškojo dingsties prieš jį be priežasties;

7 vis dėlto jis nusidėjo; bet iš tiesų sakau jums: aš, Viešpats, aatleidžiu nuodėmes tiems, kurie bišpažįsta savo nuodėmes prieš mane ir prašo atleidimo, kurie nusidėjo ne iki cmirčiai.

8 Mano mokiniai senovės dienomis ieškodavo adingsties vienas prieš kitą ir neatleisdavo vienas kitam savo širdyse; ir dėl šio blogio jie būdavo spaudžiami ir skaudžiai bdrausminami.

9 Todėl sakau jums, kad jūs turite vienas kitam aatleisti; nes tas, kuris bneatleidžia savo broliui jo prasižengimų, stovi pasmerktas priešais Viešpatį; nes jame pasilieka didesnė nuodėmė.

10 Aš, Viešpats, aatleisiu tam, kuriam atleisiu, bet iš jūsų reikalaujama batleisti visiems žmonėms.

11 Ir jūs turėtumėte sakyti savo širdyse: tegul Dievas ateisia mane ir tave, ir atlygina tau pagal tavo bdarbus.

12 Ir tą, kuris neatgailauja dėl savo nuodėmių ir jų neišpažįsta, jūs atvesite priešais abažnyčią ir pasielgsite su juo, kaip jums Raštas sako, ar įsakymu ar apreiškimu.

13 Ir tai jūs darysite, kad Dievas būtų pašlovintas – ne dėl to, kad jūs neatleidžiate neturėdami užuojautos, bet kad būtumėte išteisinti įstatymo akyse, kad neįžeistumėte to, kuris yra jūsų įstatymdavys –

14 iš tiesų sakau: dėl šios priežasties tai darysite.

15 Štai, aš, Viešpats, pykau ant to, kuris buvo mano tarnas Ezra Būtas, ir taip pat ant savo tarno Aizeko Morlio, nes jie nesilaikė nei įstatymo, nei įsakymo;

16 jie siekė pikta savo širdyse ir aš, Viešpats, sulaikiau savo Dvasią. Jie apasmerkė kaip blogį tai, kame nebuvo blogio; tačiau savo tarnui Aizekui Morliui aš atleidau.

17 Ir taip pat mano tarnas aEdvardas Partridžas – štai jis nusidėjo, ir bŠėtonas stengiasi sunaikinti jo sielą; bet kai tai bus jiems atskleista ir jie atgailaus dėl blogio, jiems bus atleista.

18 Ir dabar, iš tiesų sakau, jog man reikalinga, kad mano tarnas Sidnis Gilbertas po kelių savaičių sugrįžtų prie savo darbo ir prie savo pareigų Sionės žemėje;

19 ir kad tai, ką jis matė ir girdėjo, būtų atskleista mano mokiniams, idant jie nepražūtų. Dėl šitos priežasties aš ir pasakiau tai.

20 Ir dar, sakau jums: kad mano tarnas Aizekas Morlis nebūtų agundomas labiau, nei jis pajėgus pakelti, ir nepatartų klaidingai, tuo jums pakenkdamas, aš įsakiau, kad jo ūkis būtų parduotas.

21 Aš nenoriu, kad mano tarnas Frederikas G. Viljamsas parduotų savo ūkį, nes aš, Viešpats, noriu pasilikti atramos punktą Kirtlando žemėje penkerių metų laikotarpiui, per kurį aš nesunaikinsiu nelabųjų, idant per tai kai kuriuos išgelbėčiau.

22 Ir po tos dienos, aš, Viešpats, nelaikysiu akaltu nė vieno, kuris atvira širdimi atvyks į Sionės žemę; nes aš, Viešpats, reikalauju žmonių vaikų bširdžių.

23 Štai, dabartis tebevadinama ašiandiena iki Žmogaus Sūnaus batėjimo. Ir iš tiesų tai yra caukos diena ir mano žmonių apmokestinimo dešimtine diena; nes tas, kuris dsumokėjęs dešimtinę, nebus esudegintas jo atėjimo metu.

24 Nes po šiandienos ateina adeginimas – čia kalbama Viešpaties maniera – nes iš tiesų sakau, kad rytoj visi bišdidieji ir tie, kurie elgiasi nedorai, bus lyg ražiena; ir aš juos sudeginsiu, nes aš esu Pulkų Viešpats; ir nepaliksiu gyvo nė vieno, kuris pasilieka cBabilonėje.

25 Todėl, jei manimi tikite, jūs darbuositės, kol dabartis tebevadinama šiandiena.

26 Ir nedera, kad mano tarnai aNjuelas K. Vitnis ir Sidnis Gilbertas parduotų savo bparduotuvę ir turtą čia; nes tai neišmintinga, kol likusieji bažnyčios nariai, kurie pasilieka šioje vietoje, neišvyks į Sionės žemę.

27 Štai, mano įstatymuose pasakyta, arba uždrausta, aįsiskolinti savo priešams.

28 Bet štai, niekada nebuvo pasakyta, kad Viešpats nepaimtų, kai panori, ir neatmokėtų, kaip jam atrodo tinkama.

29 Todėl, kadangi esate įgaliotiniai, jūs vykdote Viešpaties pavedimą; ir ką tik darote pagal Viešpaties valią, yra Viešpaties reikalas.

30 Ir jus jis paskyrė aprūpinti jo šventuosius šiomis paskutinėmis dienomis, kad jie įgytų apaveldą Sionės žemėje.

31 Ir štai, aš, Viešpats, jums pareiškiu, kad jie jį įgis, ir mano ažodžiai yra tikri ir bneliks neišpildyti.

32 Bet viskas turi įvykti savo laiku.

33 Todėl anepailskite daryti gera, nes jūs dedate didelio darbo pamatą. Ir iš bmažų dalykų kyla tai, kas didinga.

34 Štai Viešpats areikalauja bširdies ir uolaus proto; ir uolūs bei cpaklusnūs valgys Sionės žemės gėrybes šiomis paskutinėmis dienomis.

35 O amaištaujantieji bus biškirsti iš Sionės žemės ir išsiųsti, ir nepaveldės žemės.

36 Nes iš tiesų sakau, kad maištaujantieji nėra aEfraimo kraujo, todėl jie bus išrauti.

37 Štai, aš, Viešpats, padariau savo bažnyčią šiomis paskutinėmis dienomis lyg teisėją, sėdintį ant kalvos, arba aukštoje vietoje, kad teistų tautas.

38 Nes bus taip, kad Sionės gyventojai ateis viską, kas susiję su Sione.

39 Ir jie demaskuos melagius ir veidmainius; ir bus atpažinti tie, kurie nėra aapaštalai ir pranašai.

40 Ir netgi avyskupas, kuris yra bteisėjas, bei jo patarėjai, jeigu jie neištikimi savo cprievaizdavime, bus pasmerkti, ir į jų vietą bus pasodinti dkiti.

41 Nes, štai, aš sakau jums, kad aSionė klestės ir Viešpaties bšlovė bus ant jos;

42 ir ji bus avėliava liaudžiai, ir prie jos ateis iš kiekvienos tautos po dangumi.

43 Ir ateis diena, kai žemės tautos adrebės dėl jos ir bijos dėl jos baisiųjų. Viešpats tai pasakė. Amen.