Raštai
Doktrina ir Sandoros 27


27 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui Harmonyje, Pensilvanijos valst., 1830 m. rugpjūčio mėn. (History of the Church, 1:106–108). Ruošdamasis religiniam susirinkimui, kuriame turėjo būti pateikiamas duonos ir vyno sakramentas, Džozefas išėjo vyno. Jis susitiko dangišką pasiuntinį ir gavo šį apreiškimą, kurio dalis buvo užrašyta tuomet, o likusi dalis – rugsėjo mėnesį. Dabar Bažnyčios sakramento susirinkimuose vietoje vyno vartojamas vanduo.

1–4 Nustatyti simboliai, vartotini priimant sakramentą; 5–14 Kristus ir visų evangelijos laikotarpių jo tarnai turi priimti sakramentą; 15–18 Apsiginkluokite visais Dievo ginklais.

1 Klausykite Jėzaus Kristaus, savo Viešpaties, savo Dievo ir savo Išpirkėjo, kurio žodis agyvas ir galingas, balso.

2 Nes štai, aš sakau jums, kad neturi reikšmės, ką valgysite ar gersite priimdami asakramentą, jei tai darysite su akimi, pašvęsta vien mano bšlovei, atmindami priešais Tėvą mano kūną, paguldytą dėl jūsų, ir mano ckraują, pralietą, kad būtų datleistos jūsų nuodėmės.

3 Todėl aš jums įsakau nepirkti vyno nei stipraus gėrimo iš savo priešų.

4 Taigi jūs negersite nieko tokio, nebent jūsų pačių šviežiai pagamintą, taip, šioje mano Tėvo karalystėje, kuri bus pastatyta žemėje.

5 Štai, tai mano išmintis; todėl nesistebėkite, nes ateina valanda, kada aš žemėje agersiu vynmedžio vaisiaus su jumis ir su bMoroniu, kurį pasiunčiau pas tave apreikšti Mormono Knygą, kurioje yra mano nesibaigiančios evangelijos pilnatvė, kuriam įteikiau Efraimo clazdos metraščio raktus;

6 ir taip pat su aEliju, kuriam įteikiau visų dalykų, ištartų visų šventųjų pranašų nuo pasaulio pradžios burna apie paskutines dienas, atstatymo raktus;

7 ir taip pat su Jonu, sūnumi Zacharijaus, kurį jis a(Elijas) aplankė ir pažadėjo, kad jis turės sūnų ir kad šis turi vadintis bJonu, ir kad jis bus pripildytas Elijo dvasios;

8 Jonu, kurį pasiunčiau pas jus, mano tarnai, Džozefai Smitai jaunesnysis ir Oliveri Kauderi, kad jus įšventintų į pirmąją akunigystę, kurią gavote, kad būtumėte pašaukti ir bįšventinti taip, kaip cAaronas;

9 ir taip pat su aElija, kuriam įteikiau raktus galios batgręžti tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus, kad visa žemė nebūtų ištikta prakeiksmu;

10 ir taip pat su Juozapu ir Jokūbu, ir Izaoku, ir Abraomu – jūsų tėvais, dėl kurių tebegalioja apažadai;

11 ir taip pat su Mykolu, arba aAdomu, visų tėvu, visų kunigaikščiu, Senaamžiu;

12 ir taip pat su Petru ir Jokūbu, ir Jonu, kuriuos pasiunčiau pas jus, per kuriuos jus aįšventinau ir patvirtinau būti bapaštalais bei ypatingais mano vardo cliudytojais ir nešioti savo tarnystės ir tų pačių dalykų, kuriuos apreiškiau jiems, raktus;

13 kuriems aš aįteikiau savo karalystės braktus ir cevangelijos dlaikotarpį epaskutiniesiems laikams bei laikų fpilnatvei, kada aš surinksiu į gviena viską – tai, kas danguje ir tai, kas žemėje;

14 ir taip pat su visais tais, kuriuos mano tėvas adavė man iš pasaulio.

15 Todėl pakylėkite savo širdis ir džiūgaukite, ir susijuoskite strėnas, ir apsiginkluokite visais mano aginklais, kad galėtumėte piktą dieną atsilaikyti, padarę viską, kad galėtumėte bstovėti.

16 Tad stovėkite, aapsijuosę strėnas btiesa, užsidėję cteisumo dantkrūtinį ir apsiavę kojas eramybės evangelijos, kurią jums įteikė mano siųsti fangelai, parengtimi;

17 pasiėmę tikėjimo skydą, su kuriuo būsite pajėgūs užgesinti visas augningas nelabųjų strėles;

18 ir pasiimkite išgelbėjimo šalmą bei mano Dvasios, kurią išliesiu ant jūsų, kalaviją ir mano žodį, kurį jums apreiškiu, ir sutarkite dėl visko, ko prašote iš manęs, ir būkite ištikimi, kol aš ateisiu, ir jūs būsite apagauti aukštyn, tad kur aš esu, ten būsite bir jūs. Amen.