Szentírások
A Tan és a szövetségek 88
előző következő

88. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1832. december 27-én (History of the Church, 1:302–312). A próféta szavai szerint olyan ez, mint „A paradicsomban lévő fáról leszakasztott ’olajfalevél’, az Úr nekünk szóló békeüzenete” (History of the Church, 1:316). A történelmi feljegyzésekből úgy tűnik, hogy e kinyilatkoztatás részei 1832. december 27-én és 28-án, valamint 1833. január 3-án adattak.

1–5, A hűséges szentek megkapják azt a Vigasztalót, amely az örök élet ígérete; 6–13, Minden dolgot Krisztus világossága szabályoz és kormányoz; 14–16, A megváltás által jön el a feltámadás; 17–31, A celesztiális, a terresztriális vagy a telesztiális törvényeknek történő engedelmesség felkészíti az embereket az adott királyságra és dicsőségre; 32–35, Akik bűnben akarnak maradni, azok még mindig tisztátalanok maradnak; 36–41, Minden királyságot törvény kormányoz; 42–45, Isten minden dolognak adott törvényt; 46–50, Az ember még Istent is meg fogja érteni; 51–61, Annak az embernek a példázata, aki kiküldi szolgáit a mezőre, és sorban meglátogatja őket; 62–73, Közeledjetek az Úrhoz, és meg fogjátok látni az arcát; 74–80, Szenteljétek meg magatokat, és tanítsátok egymásnak a királyság tanait; 81–85, Minden ember, akit figyelmeztettek, figyelmeztesse a felebarátját; 86–94, Jelek, elemi katasztrófák és angyalok készítik elő az utat az Úr eljövetelére; 95–102, Angyali harsonák szólítják elő a halottakat, azok sorrendjében; 103–116, Angyali harsonák hirdetik az evangélium visszaállítását, Babilon bukását, valamint a nagy Isten csatáját; 117–126, Törekedjetek a tanulásra, alapítsátok meg Isten házát (a templomot), és öltsétek magatokra a jószívűség kötelékét; 127–141, A próféták iskolájának rendje, beleértve a lábmosás szertartását.

1 Bizony, így szól az Úr tihozzátok, akik összegyűltetek, hogy befogadjátok titeket illető akaratát:

2 Íme, ez tetszésére van Uratoknak, és az angyalok aörvendeznek miattatok; bimáitok felajánlásai feljutottak a cSabaoth Urának füleihez, és feljegyeztettek a megszenteltek, méghozzá a celesztiális világból valók neveinek dkönyvében.

3 Most tehát elküldök tireátok, méghozzá barátaimra, egy másik aVigasztalót, hogy a szívetekben maradhasson az, méghozzá az bígéret Szent Lelke; amely másik Vigasztaló ugyanaz, amit a tanítványaimnak megígértem, amint azt János bizonyságtétele feljegyzi.

4 Ez a Vigasztaló az ígéret, amelyet az aörök életről adok nektek, méghozzá a bcelesztiális királyság dicsőségéről;

5 Amely dicsőség az aElsőszülöttnek, méghozzá Istennek, a legszentebbnek az egyházáé, Jézus Krisztus, az ő Fia által –

6 aAki felemelkedett a magasságba, amint bmindenek alá le is ereszkedett, amelynek folytán cminden dolgot felfogott, hogy ő mindenben és mindenen keresztül ott lehessen, az digazság világossága;

7 Amely világosság fénylik. Ez aKrisztus világossága. És ott van ő a napban is, és ő a nap világossága, és annak hatalma, amely által meg lett balkotva.

8 És ott van ő a holdban is, és ő a hold világossága, és annak hatalma, amely által meg lett alkotva;

9 És a csillagok világossága is, és azok hatalma, amely által meg lettek alkotva;

10 És a föld is, és annak hatalma, méghozzá azon aföldé, amelyen álltok.

11 És a világosság, amely fénylik, amely világosságot ad nektek, általa van, aki megvilágosítja a szemeteket, amely ugyanaz a világosság, mely megeleveníti az aértelmeteket;

12 Amely avilágosság Isten színe elől ered, hogy bbetöltse a tér roppant terjedelmét –

13 A világosság, amely aminden dologban ott van, amely minden dolognak béletet ad, amely az a ctörvény, ami mindent kormányoz, méghozzá Isten hatalma, aki a trónján ül, aki az örökkévalóság kebelén van, aki ott van minden dolog közepette.

14 Most, bizony mondom nektek, hogy a számotokra készített amegváltás által lett elvégezve a halottakból való feltámasztás.

15 És a alélek és a btest az ember clénye.

16 És a halottakból való afeltámadás a lény megváltása.

17 És a lény megváltása az által van, aki minden dolgot megelevenít, akinek kebelében el van rendelve az, hogy a aföld bszegényei és cszelídjei örököljék azt.

18 Minden hamislelkűségtől szükségképpen meg kell tehát szentelni, hogy felkészülhessen a acelesztiális dicsőségre;

19 Mert miután betöltötte teremtése mértékét, adicsőséggel koronáztatik meg, méghozzá az Atyaisten jelenlétével;

20 Hogy a celesztiális királyságból való testek örökkön örökké abirtokolhassák azt; mert ezért, ezzel a bszándékkal lett megalkotva és megteremtve, ők pedig ezzel a szándékkal cszenteltetnek meg.

21 Mert akik nem szenteltetnek meg azon törvény által, amelyet nektek adtam, méghozzá Krisztus törvénye által, azoknak egy másik királyságot kell örökölniük, méghozzá azt, ami a terresztriális királyság, vagy azt, ami a telesztiális királyság.

22 Mert aki nem képes megmaradni a acelesztiális királyság törvényében, az nem tud megmaradni egy celesztiális dicsőségben.

23 És aki nem tud megmaradni a terresztriális királyság törvényében, az nem tud megmaradni egy aterresztriális dicsőségben.

24 És aki nem tud megmaradni a telesztiális királyság törvényében, az nem tud megmaradni egy atelesztiális dicsőségben; tehát nem alkalmas a dicsőség egy királyságára. Olyan királyságban kell tehát megmaradnia, amely nem a dicsőség királysága.

25 Továbbá, bizony mondom nektek, hogy a aföld megmarad a celesztiális királyság törvényében, mert betölti teremtésének mértékét, és nem hágja át a törvényt –

26 aMegszenteltetik tehát; igen, annak ellenére, hogy bmeghal, újra megelevenedik, és megmarad azon hatalomban, amely megeleveníti, és az cigazlelkűek fogják dörökölni.

27 Mert annak ellenére, hogy meghalnak, afel is támadnak, blelki testként.

28 Akik celesztiális lélekből valók, ugyanazt a testet kapják meg, amely a természetes test volt; ti is megkapjátok a testeteket, és adicsőségetek az a dicsőség lesz, amely testeteket bmegelevenítette.

29 Ti, akiket a acelesztiális bdicsőség egy része elevenített meg, meg fogjátok kapni azt, méghozzá a teljességét.

30 És akiket a aterresztriális dicsőség egy része elevenített meg, azok meg fogják kapni azt, méghozzá a teljességét.

31 És akiket a atelesztiális dicsőség egy része elevenített meg, azok is meg fogják kapni azt, méghozzá a teljességét.

32 És akik maradnak, azok is amegelevenednek; mindazonáltal ők ismét visszatérnek a saját helyükre, hogy azt élvezzék, amit bhajlandóak voltak befogadni, mert nem voltak hajlandóak élvezni azt, amit megkaphattak volna.

33 Mert mit használ az embernek az, ha reá ruháztatik egy ajándék, és ő nem fogadja el az ajándékot? Íme, nem örvend annak, ami megadatik neki, és annak sem örvend, aki az ajándékot adja.

34 Továbbá, bizony mondom nektek, hogy amit törvény kormányoz, azt meg is őrzi a törvény, valamint tökéletesíti és amegszenteli.

35 Ami amegszegi a törvényt, és nem marad meg a törvényben, hanem arra törekszik, hogy önmaga törvénye legyen, és bűnben akar maradni, és mindent egybevetve bűnben is marad, azt nem szentelheti meg a törvény, sem az birgalom, az cigazságosság, vagy az ítélet. Ezeknek tehát még mindig dtisztátalanoknak kell maradniuk.

36 Minden királyságnak adatott törvény;

37 És asok királyság van; mert nincs olyan tér, amelyben ne lenne királyság; és nincs olyan királyság, amelyben ne lenne tér, legyen az magasabb vagy alacsonyabb királyság.

38 És minden királyságnak adatott atörvény; és minden törvény megszab bizonyos határokat és feltételeket is.

39 Mindazon lények, akik nem maradnak meg e afeltételekben, nincsenek bigazolva.

40 Mert az aintelligencia az intelligenciához ragaszkodik; a bbölcsesség a bölcsességet fogadja be; az cigazság az igazságot teszi magáévá; az derény az erényt szereti; a evilágosság a világossághoz ragaszkodik; az irgalmasság az irgalmasságon fkönyörül, és jogot formál a sajátjaira; az igazságosság halad tovább a pályáján, és jogot formál a sajátjaira; ítélet jár annak arca előtt, aki a trónon ül, és minden dolgot irányít és végrehajt.

41 Ő aminden dolgot felfog, és minden dolog előtte van, és minden dolog körülötte van; és ő minden dolog felett van, és minden dologban, és minden dolgon át, és minden dolog körös-körül van; és minden dolog őáltala és őtőle, méghozzá Istentől lett, örökkön örökké.

42 Továbbá, bizony mondom nektek, hogy ő minden dolognak törvényt adott, amely által azok mozognak az aidejükben és az évszakukban.

43 És pályájuk le van rögzítve, még az egek és a föld pályája is, amik magukban foglalják a földet és mind a bolygókat.

44 És avilágosságot adnak egymásnak az idejükben és az évszakukban, a perceikben, az óráikban, a napjaikban, a heteikben, a hónapjaikban, az éveikben – mindez begy év Istennél, de nem az embernél.

45 A föld szárnyain forog, és a anap nappal adja fényét, és a hold éjjel adja fényét, és a csillagok is adják fényüket, amint szárnyaikon dicsőségben forognak, Isten bhatalmának közepén.

46 Mihez hasonlítsam ezeket a királyságokat, hogy megértsétek?

47 Íme, mindezek királyságok, és bárki, aki látta bármelyiket, vagy ezek legkisebbikét, aIstent látta mozogni az ő fenségében és hatalmában.

48 Azt mondom nektek, látta őt; mindazonáltal azt, aki az aövéihez jött, nem fogták fel.

49 A avilágosság fénylik a sötétben, és a sötétség nem fogja fel; mindazonáltal el fog jönni az a nap, amikor még Istent is bfelfogjátok, mert őbenne és őáltala megeleveníttettek.

50 Akkor tudni fogjátok, hogy láttatok engem, hogy vagyok, és hogy én vagyok az igaz világosság, amely bennetek van, és hogy ti énbennem vagytok; máskülönben nem bővelkedhetnétek.

51 Íme, egy olyan emberhez fogom hasonlítani ezeket a királyságokat, akinek van egy mezeje, és kiküldte szolgáit a mezőre, hogy ássanak a mezőn.

52 És azt mondta az elsőnek: Menj, és dolgozz a mezőn, és az első órában eljövök hozzád, és látni fogod arcom örömét.

53 És azt mondta a másodiknak: Te is menj el a mezőre, és a második órában meglátogatlak téged arcom örömével.

54 És a harmadikhoz is szólt, mondván: Meg foglak látogatni;

55 És a negyedikhez, és így tovább, egészen a tizenkettedikig.

56 És a mező ura az első órában elment az elsőhöz, és végig vele maradt abban az órában, és őt megörvendeztette ura arcának világossága.

57 És aztán eltávozott az elsőtől, hogy a másodikat is meglátogathassa, és a harmadikat, és a negyediket, és így tovább, a tizenkettedikig.

58 És így mindannyian megkapták uruk arcának világosságát, minden ember a saját órájában, és a saját idejében, és a saját évszakában –

59 Kezdve az elsőnél, és így tovább az autolsóig, és az utolsótól az elsőig, és az elsőtől az utolsóig;

60 Minden ember az ő sorának rendjében, míg véget nem ért az órája, méghozzá aszerint, amit ura megparancsolt neki, hogy ura őbenne megdicsőülhessen, ő pedig az urában, hogy mindannyian megdicsőülhessenek.

61 Ehhez a példázathoz hasonlítom tehát ezeket a királyságokat, valamint azok alakóit – minden királyságot annak órájában, és annak idejében, és annak évszakában, méghozzá azon rendelet szerint, amelyet Isten hozott.

62 Továbbá, bizony mondom nektek, abarátaim, itt hagyom veletek ezeket a beszédeket, hogy bgondolkozzatok el a szívetekben, ezzel a parancsolattal együtt, amit nektek adok, hogy addig cszólítsatok engem, míg közel vagyok –

63 aKözeledjetek hozzám, és én közeledni fogok hozzátok; bkeressetek engem szorgalmasan, és cmeg fogtok találni; kérjetek, és adatik nektek; kopogtassatok, és megnyittatik nektek.

64 Bármit akértek az Atyától az én nevemben, az megadatik nektek, ha bszükséges számotokra;

65 És ha olyan valamit kértek, ami nem aszükséges számotokra, akkor az a bkárhoztatásotokra fordul.

66 Íme, amit hallotok, az olyan, mint a avadonban kiáltó hangja – a vadonban, mert nem láthatjátok őt – az én hangom, mert hangom a bLélek; az én Lelkem igazság; az cigazság megmarad és nincs vége; és ha bennetek van, akkor bővelkedik.

67 És ha aszemetek egyedül az én bdicsőségemre tekint, akkor egész testetek eltelik világossággal, és nem lesz bennetek sötétség; és az a test, amely világossággal van eltelve, cminden dolgot felfog.

68 aSzenteljétek meg hát magatokat, hogy belmétek egyedül Istenre tekintsen, és el fognak jönni azok a napok, amikor cmeglátjátok őt; mert ő félrehúzza nektek arca elől a fátylat, és ez az ő idejében lesz, és az ő módján, és az ő akarata szerint.

69 Emlékezzetek a nagyszerű és utolsó ígéretre, melyet nektek tettem; vessétek el magatoktól messzire ahaszontalan gondolataitokat és túlzott bnevetéseteket.

70 Maradjatok, maradjatok ezen a helyen, és hívjatok össze ünnepélyes gyülekezetet, méghozzá azokét, akik az első munkások ebben az utolsó királyságban.

71 És akiket jártukban-keltükben afigyelmeztettek, azok szólítsák az Urat, és gondolkozzanak el a szívükben a figyelmeztetésen, amelyet megkaptak, egy kis időre.

72 Íme, lássátok, én gondoskodom majd nyájaitokról, és eldereket támasztok, és elküldöm őket hozzájuk.

73 Íme, annak idejében meg fogom gyorsítani a munkámat.

74 És nektek, akik első amunkások vagytok ebben az utolsó királyságban, parancsolatot adok, hogy gyűljetek össze, szerveződjetek meg, és készítsétek fel magatokat, és bszenteljétek meg magatokat; igen, tisztítsátok meg a szíveteket, és ctisztítsátok meg előttem a kezeteket és a lábatokat, hogy dtisztává tehesselek benneteket;

75 Hogy tanúságot tehessek a ti aAtyátoknak, és a ti Isteneteknek, és az én Istenemnek, hogy tiszták vagytok ennek a gonosz nemzedéknek a vérétől; hogy amikor akarom, betölthessem ezt az ígéretet, ezt a nagyszerű és utolsó ígéretet, amelyet nektek tettem.

76 Emellett azt a parancsolatot adom nektek, hogy mostantól fogva folytassátok az aimádkozást és a bböjtölést.

77 És parancsolatot adok nektek, hogy atanítsátok egymásnak a bkirályság tanát.

78 Tanítsatok szorgalmasan, és akegyelmem veletek lesz, hogy tökéletesebb boktatásban részesülhessetek elmélet, tantétel, tan, az evangélium törvénye, minden olyan dolog terén, amely Isten királyságához tartozik, és amit szükséges, hogy megértsetek;

79 Az aégben és a földön lévő, és a föld alatt lévő dolgokról is; azon dolgokról, amelyek voltak, azon dolgokról, amelyek vannak, azon dolgokról, amelyek rövidesen bekövetkeznek; otthon lévő dolgokról, külhonban lévő dolgokról; a nemzetek bháborúiról és bonyodalmairól, valamint az ezen a földön lévő ítéletekről; és országokat és királyságokat érintő ismeretekről –

80 Hogy minden dologban fel lehessetek készülve, amikor újra elküldelek titeket, hogy felmagasztaljátok az elhívást, amelyre elhívtalak benneteket, és a küldetést, amellyel megbíztalak titeket.

81 Íme, kiküldtelek titeket, hogy atanúságot tegyetek és figyelmeztessétek az embereket, és minden embernek, akit figyelmeztettek, bfigyelmeztetnie kell a felebarátját.

82 Mentség nélkül maradnak tehát, és bűneik saját fejükre szállnak.

83 Aki akorán bkeres engem, az megtalál, és nem hagyatik magára.

84 Maradjatok tehát, és dolgozzatok szorgalmasan, hogy tökéletessé válhassatok elrendelt szolgálatotokban, amikor utolsó alkalommal elmentek a anemzsidók közé, ti, akiket az Úr szája megnevez, amikor bvégérvényessé teszitek a törvényt és lepecsételitek a bizonyságot, és amikor felkészítitek a szenteket az eljövendő ítélet órájára;

85 Hogy lelkük megmenekülhessen Isten haragjától, az utálatos apusztítástól, amely a gonoszokra vár, ebben a világban, és az eljövendő világban is. Bizony mondom nektek, hogy akik nem az első elderek, azok maradjanak a szőlőskertben, míg el nem bhívja őket az Úr szája, mert az ő idejük még nem érkezett el; cruházatuk nem tiszta e nemzedék vérétől.

86 Maradjatok meg abban a aszabadságban, amellyel bszabaddá tétettetek; ne ckeveredjetek dbűnbe, inkább legyen etiszta a kezetek, míg el nem jön az Úr.

87 Mert nem is olyan sok nap múltán a aföld bmegremeg, és ide-oda inog, mint a részeg ember; és a cnap elrejti arcát, és nem lesz hajlandó világosságot adni; és a dhold vérben fürdik majd; és a ecsillagok rendkívül dühösekké válnak, és levetik magukat, mint a füge, amely leesik a fügefáról.

88 És a ti bizonyságtételetek után harag és felháborodás jön a népre.

89 Mert a ti bizonyságtételetek után aföldrengések bizonyságtétele jön, amelyek nyögésekhez vezetnek őbenne, és az emberek a földre esnek és nem lesznek képesek megállni.

90 És a amennydörgés hangjának, és a villámlások hangjának, és a viharok hangjának, valamint a tenger, határaikon túlcsapó hullámai hangjának bizonyságtétele is eljön.

91 És minden dolog amozgásban lesz; és az emberek szíve minden bizonnyal cserben hagyja őket, mert minden embert félelem száll meg.

92 És aangyalok repülnek át az ég közepén, hangos szóval kiáltva, megszólaltatva Isten harsonáját, mondván: Készüljetek, készüljetek, Ó, földnek lakói; mert eljött Istenünk ítélete. Íme, lássátok, jön a bVőlegény; menjetek ki, hogy találkozzatok vele.

93 És azonnal megjelenik az égben egy anagyszerű jel, és minden ember együtt látja majd.

94 És egy másik angyal is megszólaltatja harsonáját, mondván: Az a ahatalmas begyház, az cutálatosságok anyja, amely minden nemzettel itatott a dparáználkodása okozta harag borából, amely üldözi Isten szentjeit, amely vérüket ontotta – ő, aki sok vizen ül, és a tenger szigetein – íme, ő a földnek ekonkolya; őt kötötték kévékbe; kötegei erőssé tétettek, senki nem tudja eloldozni őket; készen áll tehát arra, hogy felégessék. És megszólaltatja harsonáját, hosszan és hangosan is, és minden nemzet meghallja azt.

95 És acsend lesz az égben, egy fél óráig; és rögtön ez után feltárul az ég függönye, miként a btekercs tárul fel, miután kigöngyölik, és cfelfedetik az Úr arca;

96 És a szentek, akik a földön vannak, akik élnek, megeleveníttetnek és afelragadtatnak, hogy találkozzanak vele.

97 Akik pedig sírjukban aludtak, azok aelőjönnek, mert sírjuk megnyílik; és ők is felragadtatnak, hogy találkozzanak vele az ég oszlopának közepén –

98 Ők Krisztuséi, az első azsengék, ők, akik először leszállnak vele, és ők, akik a földön vagy a sírjukban vannak, akik először felragadtatnak, hogy találkozzanak vele; és mindez Isten angyala harsonája megszólaltatásának hangjára.

99 És ezt követően egy másik angyal szól, amely a második harsona; és akkor jön azok megváltása, akik Krisztuséi az ő eljövetelekor; akik megkapták részüket abban a abörtönben, amely számukra készíttetett, hogy megkaphassák az evangéliumot, és a btestben lévő ember szerint lehessen megítélni őket.

100 Továbbá megszólal egy másik harsona, amely a harmadik harsona; és akkor jönnek aazoknak az embereknek a lelkei, akiket meg kell ítélni, és akik bkárhoztatás alatt találtatnak;

101 És ezek a atöbbi halottak; és nem élnek újra, míg véget nem ér az bezer év, vagyis a föld végéig.

102 És megszólal egy másik harsona, amely a negyedik harsona, mondván: A nagy és utolsó napig, méghozzá a végig megmaradók között találhatók olyanok, akik még mindig atisztátalanok maradnak.

103 És megszólal egy másik harsona, amely az ötödik harsona, amely az ötödik angyal, aki átadja az aörök evangéliumot – amint az ég közepén repül, minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek;

104 És ez lesz harsonájának hangja, minden emberhez szólva, az égben is és a földön is, és a föld alatt lévőkhöz is – mert aminden fül meghallja, és bminden térd meghajlik, és minden száj vallomást tesz, míg hallják a harsona beszédét, mondván: cFéljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, aki a trónon ül, örökkön örökké; mert eljött az ő ítéletének órája.

105 Továbbá, egy másik angyal is megszólaltatja harsonáját, amely a hatodik angyal, mondván: aElbukott az, aki minden nemzettel itatott a paráználkodása okozta harag borából; elbukott, elbukott!

106 Továbbá, egy másik angyal is megszólaltatja harsonáját, amely a hetedik angyal, mondván: Bevégeztetett; bevégeztetett! aIsten Báránya bgyőzedelmeskedett és cegyedül taposta a borsajtót, méghozzá a Mindenható Isten ádáz haragjának borsajtóját.

107 És ezt követően az angyalok megkoronáztatnak az ő hatalmának dicsőségével, és a aszentek eltelnek az ő bdicsőségével, és megkapják cörökségüket, és degyenlővé tétetnek ővele.

108 És ezt követően az első angyal ismét megszólaltatja harsonáját, minden élő fülében, és afelfedi az emberek titkos tetteit, valamint Isten hatalmas cselekedeteit az belső ezer évben.

109 És ezt követően szólaltatja meg harsonáját a második angyal, és felfedi az emberek titkos tetteit, és szívük gondolatait és szándékait, valamint Isten hatalmas cselekedeteit a második ezer évben –

110 És így tovább, mígnem a hetedik angyal is megszólaltatja harsonáját; és kiáll a földre, és a tengerre, és annak nevében esküszik, aki a trónon ül, hogy anem lesz többé idő; és a bSátán megkötöztetik, ama régi kígyó, akit az ördögnek neveznek, és nem oldoztatik el cezer évig.

111 És ezt követően egy kis időre aeloldoztatik, hogy összegyűjthesse a hadait.

112 És aMihály, a hetedik angyal, méghozzá az arkangyal, ő is összegyűjti a hadait, méghozzá a menny seregeit.

113 És az ördög is összegyűjti a hadait; méghozzá a pokol seregeit, és feljön, hogy csatázzon Mihály és az ő hadai ellen.

114 És akkor kerül sor a nagy Isten acsatájára; és az ördög és hadai a saját helyükre vettetnek, hogy többé egyáltalán ne legyen hatalmuk a szentek felett.

115 Mert Mihály megharcolja a csatáikat, és legyőzi azt, aki annak atrónjára tör, aki a trónon ül, méghozzá a Bárányéra.

116 Ez Isten és a amegszenteltek dicsősége; és ők soha többé bnem látják meg a halált.

117 Bizony, azt mondom hát nektek, abarátaim, hívjátok össze ünnepélyes gyülekezeteteket, amint azt megparancsoltam nektek.

118 És mivel nincs mindenkinek hite, keressetek szorgalmasan, és atanítsátok egymásnak a bbölcsesség szavait; igen, keressétek ki a legjobb ckönyvekből a bölcsesség szavait; törekedjetek a tanulásra, méghozzá tanulmányozás és hit által is.

119 Szerveződjetek; készítsetek elő minden szükséges dolgot; és alapítsatok meg egy aházat, méghozzá az ima házát, a böjtölés házát, a hit házát, a tanulás házát, a dicsőség házát, a rend házát, Isten házát;

120 Hogy bejöveteleitek az Úr nevében lehessenek; hogy kimeneteleitek az Úr nevében lehessenek; hogy minden üdvözlésetek az Úr nevében lehessen, a Magasságos felé emelt kezekkel.

121 aHagyjatok fel tehát minden léha beszédetekkel, minden bkacagással, minden ckéjsóvár kívánságotokkal, minden dkevélységetekkel és léha gondolkodásmódotokkal, és minden gonosz tettetekkel.

122 Jelöljetek ki magatok között egy tanítót, és ne legyen mindenki egyszerre szóvivő, inkább egyszerre egy valaki beszéljen, és mindenki hallgassa a beszédét, hogy miután mindannyian szóltak, mindenki épülhessen mindenki által, és hogy minden embernek egyenlően lehessen kiváltsága.

123 Győződjetek meg róla, hogy aszeretitek egymást; hagyjatok fel az birigykedéssel; tanuljatok meg adni egymásnak, amint azt az evangélium megköveteli.

124 Hagyjatok fel a atétlenkedéssel; hagyjatok fel azzal, hogy tisztátalanok vagytok; hagyjatok fel azzal, hogy egymásban bhibát találjatok; hagyjatok fel azzal, hogy tovább aludjatok, mint szükséges; korán térjetek ágyatokba, hogy ne legyetek fáradtak; keljetek fel korán, hogy testetek és elmétek erőre kaphasson.

125 És mindenekfelett palástként öltsétek magatokra a ajószívűség kötelékét, amely a tökéletesség és a bbékesség köteléke.

126 Mindig aimádkozzatok, hogy ne lankadjatok, bmíg el nem jövök. Íme, lássátok, hamar eljövök, és magamhoz fogadlak titeket. Ámen.

127 Továbbá, annak a háznak a rendje, amely a apróféták iskolája elnökségének lett előkészítve, ami oktatásukra alapíttatott, minden olyan dologban, amely szükséges számukra, méghozzá az egyház minden bhivatalnoka, vagyis más szavakkal azok számára, akik elhívást kaptak az elrendelt szolgálatra az egyházban, kezdve a főpapoktól, le egészen a diakónusokig –

128 És ez legyen az iskola elnöksége házának rendje: Akit elnöknek, vagy tanítónak neveznek ki, azt találják úgy, hogy a helyén áll, abban a házban, amelyet neki készítettek elő.

129 Legyen tehát első Isten házában, egy olyan helyen, ahol a házban lévő gyülekezet pontosan és kivehetően hallja szavait, nem hangos beszédét.

130 És amikor Isten házába jön, mert legyen első a házban – íme, ez csodaszép, hogy példa lehet –

131 aAjánlja fel magát, imában, térdein Isten előtt, az örök szövetség jegyében, vagyis arra emlékezve.

132 És amikor bárki bejön őutána, emelkedjen fel a tanító, és az ég felé emelt kezekkel, igen, méghozzá egyenesen, üdvözölje testvérét vagy testvéreit e szavakkal:

133 Testvér, vagy testvérek vagytok? Üdvözöllek titeket az Úr, Jézus Krisztus nevében, az örök szövetség jegyében vagyis emlékezetében, amely szövetségben befogadlak titeket a aközösségbe, egy olyan elhatározással, amely rögzített, mozdíthatatlan és nem változhat, hogy barátotok és btestvéretek leszek Isten kegyelme által a szeretet kötelékeiben, hogy Isten minden parancsolatában járok szeplőtlenül, köszönetet adva, örökkön örökké. Ámen.

134 És aki nem találtatik méltónak erre a köszöntésre, annak ne legyen helye közöttetek; mert ne engedjétek, hogy abeszennyezze a házamat.

135 És aki bejön, és hűséges énelőttem, és testvér, vagy ha többen vannak, testvérek, akkor üdvözöljék az elnököt vagy a tanítót az ég felé emelt kezekkel, ugyanezzel az imával és szövetséggel, illetve azzal, hogy annak jegyében Áment mondanak.

136 Íme, bizony mondom nektek, példa ez nektek arra, hogyan köszöntsétek egymást Isten házában, a próféták iskolájában.

137 És elhívást kaptok, hogy ima és hálaadás által tegyétek meg ezt, amint a Lélek szólást ad, minden tettetekben, az Úr házában, a próféták iskolájában, hogy az szentéllyé válhasson, a Szent Lélek hajlékává a ti aépülésetekre.

138 És senkit ne fogadjatok magatok közé ebben az iskolában, aki nem tiszta aennek a nemzedéknek a vérétől;

139 És a lábmosás szertartásával fogadjátok be, mert evégre lett bevezetve a alábmosás szertartása.

140 Továbbá, a lábmosás szertartását az elnök, vagyis az egyház elnöklő eldere végezze.

141 Imával kezdjék; és miután avettek a kenyérből és a borból, ő övezze fel magát, annak bmintájára, amit János rólam tett bizonyságának tizenharmadik fejezete megad. Ámen.