Szentírások
A Tan és a szövetségek 69
előző következő

69. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az Ohio állambeli Hiramban, 1831 novemberében (History of the Church, 1:234–235). A november 1-i különleges konferencián elfogadták a közeljövőben kiadásra szánt kinyilatkoztatások gyűjteményét. November 3-án csatolták az itt 133. szakaszként megjelenő kinyilatkoztatást, és függeléknek nevezték azt. A konferencia határozata alapján Oliver Cowdery-t jelölték ki arra, hogy az összeállított kinyilatkoztatásokat és parancsolatokat nyomtatás céljából a Missouri állambeli Independence-be vigye. Pénzösszegeket is magával kellett vinnie, amikkel az egyház Missouriban való felépítéséhez járultak hozzá. Mivel útja ritkán lakott vidéken át vezetett a határvidékre, kívánatos volt, hogy legyen útitársa.

1–2, John Whitmer kísérje el Oliver Cowdery-t Missouriba; 3–8, Ő is prédikáljon, valamint gyűjtsön, jegyezzen fel és írjon le történelmi adatokat.

1 Hallgassatok rám, mondja az Úr, a ti Istenetek, aOliver Cowdery szolgámért. Nem bölcsesség énbennem az, hogy rá legyenek bízva a parancsolatok és a pénzösszegek, amiket el kell vinnie Sion földjére, ha nem megy vele valaki, aki igaz lesz és hű.

2 Tehát én, az Úr, azt akarom, hogy aJohn Whitmer szolgám menjen el Oliver Cowdery szolgámmal;

3 És azt is, hogy folytassa az írást, valamint a atörténelmi feljegyzést minden olyan fontos dologról, amit egyházamat illetően megfigyel és tud;

4 És azt is, hogy atanácsot és segítséget kapjon Oliver Cowdery szolgámtól és másoktól.

5 És azt is, hogy szerte a földön lévő szolgáim küldjék el Sion földjére asáfárságuk beszámolóit;

6 Mert Sion földje lesz mindezen dolgok átvételének és megtételének széke és helye.

7 Mindazonáltal John Whitmer szolgám sokszor menjen el egyik helyről a másikra, és egyik gyülekezetből a másikba, hogy könnyebben szerezhessen ismereteket –

8 Prédikálva és kifejtve, írva, másolva, válogatva és elnyerve minden olyan dolgot, ami az egyház, valamint a felnövekvő nemzedékek javára válik, akik aSion földjén nőnek majd fel, hogy nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké birtokolják azt. Ámen.