Szentírások
A Tan és a szövetségek 103
előző következő

103. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1834. február 24-én (History of the Church, 2:36–39). Ezt a kinyilatkoztatást azt követően kapták, hogy megérkezett az Ohio állambeli Kirtlandbe Parley P. Pratt és Lyman Wight, akik azért jöttek Missouriból, hogy a prófétával tanácskozzanak a szentek megsegítéséről és Jackson megyében lévő földjeikre történő visszahelyezéséről.

1–4, Miért engedte meg az Úr, hogy Jackson megyében üldözzék a szenteket; 5–10, A szentek győzedelmeskedni fognak, ha betartják a parancsolatokat; 11–20, Sion megváltása hatalom által fog bekövetkezni, és az Úr megy majd népe előtt; 21–28, A szentek gyűljenek össze Sionban, és akik leteszik életüket, azok újra rátalálnak majd arra; 29–40, Különböző testvérek elhívást kapnak, hogy szervezzék meg Sion táborát és menjenek Sionba; a győzelem ígéretét kapják, ha hűségesek.

1 Bizony mondom nektek, barátaim, íme, kinyilatkoztatást és parancsolatot adok nektek, hogy tudhassátok, miként acselekedjetek kötelességeitek teljesítése terén, ami testvéreitek megszabadulását és bmegváltását illeti, akik szétszórattak Sion földjén;

2 Lévén, hogy aűzte és verte őket ellenségeim keze, akikre a nekem megfelelő időben mérték nélkül kitöltöm haragom.

3 Mert eddig engedtem őket, hogy abetölthessék gonoszságaik mértékét, hogy poharuk betelhessen;

4 És hogy azok, akik az én nevemen szólítják magukat, egy kis ideig afenyítésben részesülhessenek, keserves és súlyos fenyítésben, mert nem bhallgattak teljes mértékben azokra az előírásokra és parancsolatokra, amelyeket nekik adtam.

5 De bizony mondom nektek, hogy rendelvényt rendeltem el, amely népem számára valósággá válik, amennyiben pontosan ettől az órától fogva hallgatnak a atanácsra, amit én, az Úr, az ő Istenük adok nekik.

6 Íme, mert én elrendeltem ezt, ők győzedelmeskedni kezdenek majd ellenségeim felett, pontosan ettől az órától fogva.

7 És ha ahallgatva ügyelnek mindazon szavakra, amelyeket én, az Úr, az ő Istenük szólok hozzájuk, akkor soha nem szűnnek meg győzedelmeskedni, mígnem lábam alá vetem a bvilág királyságait, és a föld a cszenteknek dadatik, hogy örökkön örökké ebirtokolják azt.

8 De amennyiben anem tartják meg parancsolataimat, és hallgatván nem ügyelnek minden szavamra, akkor győzedelmeskedni fognak rajtuk a világ királyságai.

9 Mert avilágosságnak állíttattak a világ számára, és az emberek szabadítóinak;

10 És amennyiben nem szabadítói az embereknek, olyanok ők, mint a a, amely elvesztette ízét, és azután már semmire sem jó, csak arra, hogy kivessék, és lábuk alá tapossák az emberek.

11 De bizony mondom nektek, én elrendeltem, hogy testvéreitek, akik szétszórattak, térjenek vissza aörökségeik földjeire, és építsék fel Sion romos helyeit.

12 Mert asok megpróbáltatás után, amint azt már egy korábbi parancsolatban megmondtam nektek, jön az áldás.

13 Íme, ezt az áldást ígértem nektek megpróbáltatásaitok, és testvéreitek megpróbáltatásai után – a megváltásotokat, és testvéreitek megváltását, méghozzá visszahelyezésüket Sion földjére, hogy letelepedjenek, és soha többé ne rombolják le őket.

14 Mindazonáltal, ha beszennyezik örökségeiket, le fogják rombolni őket; mert én nem fogom megkímélni őket, ha beszennyezik örökségeiket.

15 Íme, azt mondom nektek, hogy Sion megváltásának szükségképpen hatalom által kell bekövetkeznie;

16 Támasztok tehát népemnek egy embert, aki úgy vezeti majd őket, ahogyan aMózes vezette Izráel gyermekeit.

17 Mert ti Izráel gyermekei vagytok, és aÁbrahám magjából valók, és szükségképpen hatalom által és kinyújtott karral kell kivezetni titeket a rabságból.

18 És ahogyan először atyáitok vezetve voltak, éppen úgy következik majd be Sion megváltása.

19 Ne lankadjon tehát a szívetek, mert nem azt mondom nektek, amit atyáitoknak mondtam: aAngyalom előttetek megy fel, de bjelenlétem nem.

20 Hanem azt mondom nektek: aAngyalaim mennek fel előttetek, és jelenlétem is, és bidővel birtokolni fogjátok a jó földet.

21 Bizony, bizony mondom nektek, hogy ifj. Joseph Smith szolgám az a férfi, aakihez azt a szolgát hasonlítottam, akihez a bszőlőskert Ura beszélt a példázatban, amelyet elmondtam nektek.

22 Mondja tehát ifj. Joseph Smith szolgám aházam erősségének, fiataljaimnak és a középkorúaknak – Gyűljetek össze Sion földjére, arra a földre, amit a nekem felajánlott pénzen vásároltam meg.

23 És a gyülekezetek küldjenek fel bölcs férfiakat a pénzükkel, és avásároljanak földeket, ahogyan azt megparancsoltam nekik.

24 És amennyiben ellenségeim rátok támadnak, hogy kiűzzenek titeket a földemről, amelyet felajánlottam, hogy Sion földje legyen, méghozzá a ti saját földjeitekről, akkor ezen bizonyságok után, amelyeket elém hoztatok ellenük, átkozzátok meg őket;

25 És akit ti megátkoztok, én megátkozom, és bosszuljatok meg engem az ellenségeimen.

26 És jelenlétem veletek lesz még akkor is, amikor amegbosszultok engem az ellenségeimen, az engem gyűlölők harmadik és negyedik nemzedékéig.

27 Senki ne féljen letenni életét énérettem; mert aki aleteszi az életét énérettem, az újra rátalál arra.

28 És aki nem hajlandó letenni az életét énérettem, az nem az én tanítványom.

29 Az én akaratom az, hogy aSidney Rigdon szolgám felemelje hangját a gyülekezetekben a keleti országrészekben, előkészítve a gyülekezeteket azon parancsolatok betartására, amelyeket Sion helyreállítását és megváltását illetően adtam nekik.

30 Az én akaratom az, hogy aParley P. Pratt szolgám és Lyman Wight szolgám ne térjenek vissza testvéreik földjére, míg nem tettek szert olyan társaságra, hogy felmenjenek Sion földjére, tízesével, vagy húszasával, vagy ötvenesével, vagy százasával, míg ötszázig terjedően össze nem szedtek bházam erősségéből.

31 Íme, ez az én akaratom; kérjetek és adatik nektek; de az emberek anem mindig teszik az én akaratomat.

32 Ha tehát nem tudtok szert tenni ötszázra, keressetek szorgalmasan, hogy talán háromszázra szert tegyetek.

33 És ha nem tudtok szert tenni háromszázra, keressetek szorgalmasan, hogy talán százra szert tegyetek.

34 De bizony mondom nektek, parancsolatot adok nektek, hogy addig ne menjetek fel Sion földjére, míg össze nem szedtetek százat házam erősségéből, akik felmennek veletek Sion földjére.

35 Amint tehát mondtam nektek, kérjetek és adatik nektek; imádkozzatok buzgón, hogy talán ifj. Joseph Smith szolgám veletek mehessen, és elnökölhessen népem között, és megszervezhesse királyságomat az erre afelajánlott földön, és megalapozhassa Sion gyermekeit azokon a törvényeken és parancsolatokon, amelyeket kaptatok és majd kapni fogtok.

36 Minden győzelem és dicsőség a ti aszorgalmatok, hűségetek és bhitetek imái által lészen nektek.

37 Parley P. Pratt szolgám utazzon ifj. Joseph Smith szolgámmal.

38 Lyman Wight szolgám utazzon Sidney Rigdon szolgámmal.

39 Hyrum Smith szolgám utazzon Frederick G. Williams szolgámmal.

40 Orson Hyde szolgám utazzon Orson Pratt szolgámmal, oda, ahova ifj. Joseph Smith szolgám tanácsolja nekik, hogy elnyerjék ezen parancsolatok beteljesedését, amelyeket nektek adtam, a többit pedig hagyjátok az én kezemben. Így lesz. Ámen.