Szentírások
A Tan és a szövetségek 97
előző következő

97. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. augusztus 2-án (History of the Church, 1:400–402). Ez a kinyilatkoztatás különösen a Missouri állambeli Jackson megyében lévő Sion szentjeivel foglalkozik, válaszként arra, hogy a próféta felvilágosítást kért az Úrtól. Az egyház Missouri államban tartózkodó tagjai ebben az időben súlyos üldöztetésnek voltak kitéve, és 1833. július 23-án rákényszerültek egy olyan egyezmény aláírására, hogy elhagyják Jackson megyét.

1–2, A Sionban (Missouri állam, Jackson megye) lévő szentek közül sokan áldottak a hűségükért; 3–5, Parley P. Pratt dicséretet kap a sioni iskolában végzett munkájáért; 6–9, Akik ügyelnek a szövetségeikre, azokat elfogadja az Úr; 10–17, Sionban épüljön egy ház, ahol a tisztaszívűek látni fogják Istent; 18–21, Sion a tisztaszívűek; 22–28, Sion meg fog menekülni az Úr ostorától, ha hűséges.

1 Bizony mondom nektek, barátaim, az én hangomon szólok hozzátok, méghozzá Lelkem hangján, hogy megmutathassam nektek aSion földjén lévő testvéreiteket illető akaratomat, akik közül sokan valóban alázatosak és szorgalmasan azon vannak, hogy bölcsességet tanuljanak és igazságra leljenek.

2 Bizony, bizony mondom nektek, áldottak az ilyenek, mert meg fogják kapni; mert én, az Úr, airgalmasságot mutatok mind a szelídeknek, és mindazoknak, akiknek akarok, hogy igazolva legyek, amikor törvénykezésre viszem őket.

3 Íme, azt mondom nektek a sioni aiskolát illetően: Nekem, az Úrnak, nagyon megelégedésemre szolgál az, hogy legyen Sionban iskola, és bParley P. Pratt is, mert ő megmarad énbennem.

4 És amennyiben továbbra is megmarad énbennem, elnököljön továbbra is az iskola felett Sion földjén, míg más parancsolatokat nem adok neki.

5 És én áldások sokaságával áldom majd meg őt, hogy minden szentírást és rejtelmet kifejthessen, az iskola és az egyház épülésére Sionban.

6 És az iskola többi részének én, az Úr, hajlandó vagyok irgalmasságot mutatni; mindazonáltal vannak olyanok, akiket meg kell afenyíteni, cselekedeteiknek pedig köztudottá kell válniuk.

7 aA fejsze a fák gyökeréhez van fektetve; és minden fa, amely nem hoz jó bgyümölcsöt, ledöntetik és a tűzbe vettetik. Én, az Úr, mondtam ezt.

8 Bizony mondom nektek, közöttük mindazokat, akik aőszintének és megtörtnek tudják a bszívüket, és töredelmesnek a lelküket, és akik ckészen állnak dáldozat által ügyelni a szövetségeikre – igen, minden olyan áldozat által, amire én, az Úr, parancsot adok – őket eelfogadom.

9 Mert én, az Úr, előidézem, hogy úgy teremjenek, mint a jó földbe, tiszta patak mellé ültetett nagyon termékeny fa, amely sok becses gyümölcsöt hoz.

10 Bizony mondom nektek, az én akaratom az, hogy építsetek nekem egy aházat Sion földjén, azon bmintához hasonlót, amit megadtam nektek.

11 Igen, épüljön fel hamar, népem tizedéből.

12 Íme, ez a atized és az áldozat, amit én, az Úr, megkövetelek kezeiktől, hogy bház épülhessen nekem, Sion megszabadítására –

13 A ahálaadás helyeként a szentek számára mind, és az oktatás helyeként mindazok számára, akik elhívást kaptak az elrendelt szolgálat munkájára, különböző elhívásaikban és hivatalaikban;

14 Hogy tökéletessé válhassanak elrendelt szolgálatuk amegértésében, elmélet, tantétel és tan terén, minden olyan dologban, amely a földön Isten bkirályságához tartozik, amely királyságnak ckulcsai reátok lettek ruházva.

15 És amennyiben népem házat épít nekem, az Úr nevében, és semmi atisztátalan dolgot nem enged be oda, hogy meg ne rontasson, akkor bdicsőségem nyugszik majd rajta;

16 Igen, és ott lesz ajelenlétem, mert én eljövök oda, és mind a btisztaszívűek, akik eljönnek oda, látni fogják Istent.

17 De ha megrontatik, akkor én nem jövök oda, és dicsőségem nem lesz ott; mert szentségtelen templomokba nem jövök.

18 És most, íme, ha Sion megteszi ezeket a dolgokat, akkor aboldogulni fog, és kiterjeszkedik, és nagyon dicsőségessé, nagyon naggyá és nagyon rettenetessé válik.

19 És tisztelni fogják majd a aföld nemzetei, és azt mondják: bSion biztosan Istenünk városa, és Sion biztosan nem bukhat el, és helyéről sem lehet elmozdítani, mert ott van Isten, és ott van az Úr keze;

20 Ő pedig akaraterejének hatalmával megfogadta, hogy néki szabadulása és amagas tornya lesz.

21 Ezért bizony, így szól az Úr, örvendezzen Sion, mert ez aSiona tisztaszívűek; ezért örvendezzen Sion, a gonoszok pedig mind gyászolni fognak.

22 Mert íme, lássátok, abosszúállás éri utol az istenteleneket, akár a forgószél; és vajon ki menekül meg attól?

23 Az Úr aostora éjjel-nappal áthalad, és annak beszámolója minden népet zaklatni fog; igen, addig nem tartóztatik fel, míg el nem jön az Úr;

24 Mert felgerjedt az Úr haragja utálatosságaik és minden gonosz cselekedetük ellen.

25 Mindazonáltal Sion amegmenekül, ha ügyel minden olyan dolog megtételére, amit megparancsoltam neki.

26 Ha azonban nem ügyel azon dolgok megtételére, amiket megparancsoltam neki, ameglátogatom őt, cselekedeteinek összessége szerint, súlyos sanyargattatással, bdöghalállal, csapással, karddal, cbosszúállással, dpusztító tűzzel.

27 Mindazonáltal olvassák fülébe még ez egyszer azt, hogy én, az Úr, elfogadtam felajánlását; és ha nem követ el többé bűnt, akkor ezen dolgok aegyike sem éri őt utol;

28 És én áldásokkal aáldom majd meg őt, és az áldások sokaságát megsokszorozom őrajta, és nemzedékein örökkön örökké, mondja az Úr, a ti Istenetek. Ámen.