Szentírások
A Tan és a szövetségek 101
előző következő

101. Szakasz

Joseph Smith-nek, a prófétának adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. december 16-án (History of the Church, 1:458–464). Ebben az időben nagy üldöztetést szenvedtek a Missouriban összegyűlt szentek. Jackson megyében a csőcselék kiűzte őket otthonaikból; és a szentek közül néhányan Van Buren megyében próbáltak letelepedni, de oda is követte őket az üldöztetés. A szentek nagy része ebben az időben a Missouri állambeli Clay megyében tartózkodott. Sokszor előfordult, hogy halálosan megfenyegettek egyes egyháztagokat. Elveszítettek bútorokat, ruhát, jószágokat és egyéb személyes tulajdont; és termésük nagy része is megsemmisült.

1–8, A szenteket vétkeik miatt éri fenyítés és megpróbáltatás; 9–15, Az Úr felháborodása le fog sújtani a nemzetekre, népe azonban összegyűjtetik és megvigasztaltatik; 16–21, Sion és cövekei megalapíttatnak; 22–31, Milyen lesz az élet a millennium idején; 32–42, A szentek akkor áldottak lesznek és meg lesznek jutalmazva; 43–62, A nemesember és az olajfák példázata Sion gondjait és majdani megváltását jelzi; 63–75, A szentek folytassák a gyülekezést; 76–80, Az Úr hozta létre az Egyesült Államok alkotmányát; 81–101, A szentek gyötrelmeik miatt, az asszony és a hamis bíró példázata szerint folyamodjanak kártérítésért.

1 Bizony mondom nektek, azon testvéreiteket illetően, akiket sanyargattak, és aüldöztek, és bkitaszítottak örökségük földjéről –

2 Én, az Úr, avétkeik következtében engedtem meg, hogy bsanyargatás érje őket utol, amellyel sanyargattattak;

3 Én mégis magaménak tartom majd őket, és az aenyéim lesznek azon a napon, amikor eljövök, hogy összeállítsam ékszereimet.

4 Szükségképpen afenyítésben és próbatételben kell tehát részesülniük, bÁbrahámhoz hasonlóan, akinek megparancsoltatott, hogy ajánlja fel egyetlen fiát.

5 Mert mindazokat, akik nem viselik el a fenyítést, hanem amegtagadnak engem, nem lehet bmegszentelni.

6 Íme, azt mondom nektek, hogy civakodások, és avitatkozások, és birigykedések és viszálykodások, valamint cvággyal és irigységgel telt kívánságok voltak közöttük; e dolgok által tehát beszennyezték örökségeiket.

7 aLassúak voltak hallgatni az Úr, az ő Istenük hangjára; ezért az Úr, az ő Istenük lassú hallgatni az imáikra, hogy gondjaik napján megválaszolja azokat.

8 Békességük napján könnyedén vették tanácsomat; agondjuk napján azonban szükségszerűen butánam tapogatóznak.

9 Bizony mondom nektek, hogy bűneik ellenére akönyörülettel van tele irántuk a bensőm. Nem btaszítom majd ki őket teljesen; és a charag napján emlékezni fogok az irgalomra.

10 Esküt tettem, és egy nektek adott korábbi parancsolatban eljutott hozzátok a rendelet, mely szerint meg fogom engedni, hogy felháborodásom akardja lesújtson népemért; és ahogyan azt megmondtam, pontosan úgy lészen majd.

11 Felháborodásom hamarosan mérték nélkül kiömlik minden nemzetre; és ezt majd akkor teszem meg, amikor gonoszságuk pohara atelve van.

12 És azon a napon mindazok, akik az aőrtornyon találtatnak, vagyis más szavakkal, egész Izráelem megszabadul.

13 És akik szét lettek szórva, aösszegyűjtetnek.

14 aÉs mindazok, akik gyászoltak, megvigasztaltatnak.

15 És mindazok, akik aéletüket adták nevemért, megkoronáztatnak.

16 Vigasztalódjon tehát a szívetek Siont illetően; mert aminden test az én kezemben van; legyetek nyugodtak és btudjátok, hogy én Isten vagyok.

17 aSion nem lesz elmozdítva a helyéről, annak ellenére, hogy gyermekei szét vannak szórva.

18 Akik megmaradnak, és akik tisztaszívűek, azok visszatérnek, és eljönnek aörökségükre, ők és gyermekeik, az örök öröm bdalaival, hogy cfelépítsék Sion romos helyeit –

19 És mindezen dolgok azért lesznek, hogy beteljesedhessenek a próféták.

20 És íme, nincs más akijelölt hely, mint az, amit én jelöltem ki; és nem is lesz más kijelölt hely, mint az, amit én jelöltem ki, szentjeim összegyűjtésének munkájára –

21 Mígnem eljön a nap, amikor nem találtatik számukra több hely; és akkor lesznek majd más helyeim, amiket kijelölök számukra, és ezeket acövekeknek fogják nevezni; Sion ponyváihoz, vagyis erejéhez.

22 Íme, az én akaratom az, hogy mindazok, akik nevemet szólítják, és az én örök evangéliumom szerint hódolnak nekem, aösszegyűljenek, és bszent helyeken álljanak;

23 És felkészüljenek a kinyilatkozatásra, amely eljövendő, amikor elvétetik a templomomat takaró afátyol az én hajlékomban, mely elrejti a földet, és bminden test együtt lát majd engem.

24 És aminden romlandó dolog, legyen az emberből való, vagy a mező állataiból, vagy az egek madaraiból, vagy a tenger halaiból, ami csak a föld színén lakik, bfelemésztetik;

25 És aami elemből való, az is megolvad az égető hőségtől; és bminden dolog megújul, hogy tudásom és cdicsőségem lakozhasson az egész földön.

26 És azon a napon az emberek aellenségeskedése, és az állatok ellenségeskedése, igen, minden test ellenségeskedése bmegszűnik az arcom előtt.

27 És azon a napon bárki bármit kér, az megadatik neki.

28 És aazon a napon a Sátánnak senki megkísértésére nem lesz hatalma.

29 És nem lesz abánat, mert nincs halál.

30 Azon a napon addig nem hal meg a acsecsemő, míg meg nem öregszik; és élete hasonló lesz a fának korához;

31 És amikor meghal, nem alszik, úgy mondván a földben, hanem egy aszempillantás alatt átváltozik, és bfelragadtatik, és nyugodalma dicsőséges lesz.

32 Igen, bizony mondom nektek, hogy aazon a napon, amikor eljön az Úr, bminden dolgot kinyilatkoztat –

33 Az elmúlt dolgokat, és a arejtett dolgokat, amelyeket senki nem ismert, a föld dolgait, hogy mi által alkottatott, valamint annak szándékát és célját –

34 A legbecsesebb dolgokat, a fent lévő dolgokat, valamint a lent lévő dolgokat, a földben, és a földön, és az égben lévő dolgokat.

35 És mindazok, akik aüldöztetést szenvednek az én nevemért, és hittel kitartanak, bár elhívást kapnak, hogy bénértem letegyék életüket, mégis részesülnek majd mindebben a dicsőségben.

36 Ne féljetek tehát, amindhalálig se; mert ebben a világban nem teljes az örömötök, de énbennem teljes az börömötök.

37 Ne törődjetek tehát a testtel, sem a test életével; hanem törődjetek a alélekkel, és a lélek életével.

38 És mindig akeressétek az Úr arcát, hogy btürelemben bírhassátok a lelketeket; és örök életetek lesz.

39 Amikor az emberek elhívást kapnak az én aörök evangéliumomhoz, és örök szövetséggel szövetséget kötnek, akkor a föld bsójának és az emberek fűszerének számítanak;

40 Elhívást kapnak, hogy legyenek az emberek fűszere, ha pedig a földnek ama sója elveszti ízét, íme, azután már semmire sem jó, csak arra, hogy kivessék, és lábuk alá tapossák az emberek.

41 Íme, itt van a bölcsesség, Sion gyermekeit, méghozzá sokakat, de nem mindenkit illetően; vétkeseknek találtattak, szükségképpen afenyítésben kell tehát részesülniük –

42 Aki magát afelmagasztalja, megaláztatik, aki pedig magát bmegalázza, felmagasztaltatik.

43 És most, mutatok nektek egy példázatot, hogy tudhassátok Sion megváltását illető akaratom.

44 Egy bizonyos anemesembernek volt egy földdarabja, nagyon kiváló; és ő azt mondta a szolgáinak: Menjetek el bszőlőskertembe, méghozzá erre a nagyon kiváló földdarabra, és ültessetek el tizenkét olajfát;

45 És állítsatok köréjük aőrállókat, és építsetek tornyot, hogy az egyik áttekinthesse a környező vidéket, és őr lehessen a toronyban, hogy olajfáim ne töressenek le, amikor az ellenség eljön, hogy zsákmányoljanak és elvegyék maguknak szőlőskertem gyümölcsét.

46 Nos, a nemesember szolgái elmentek és úgy tettek, ahogy uruk azt megparancsolta nekik, és elültették az olajfákat, és körbe kerítést építettek, és őrállókat állítottak, és hozzákezdtek a torony építéséhez.

47 És míg annak alapját fektették, azt kezdték mondogatni egymás között: Vajon mi szüksége van uramnak erre a toronyra?

48 És hosszú ideig tanácskoztak, azt mondogatva egymás között: Vajon mi szüksége van uramnak erre a toronyra, hiszen a békesség időszaka ez?

49 Nem kellene inkább a pénzváltóknak adni ezt a pénzt? Mert e dolgokra nincs szükség.

50 És míg egymással vitatkoztak, nagyon restté váltak, és nem hallgattak uruk parancsolataira.

51 És éjszaka eljött az ellenség, és alerombolta a kerítést; a nemesember szolgái pedig felkeltek és meg voltak ijedve, és elmenekültek; és az ellenség elpusztította munkáikat és letörte az olajfákat.

52 Most, íme, a nemesember, a szőlőskert ura, szólította szolgáit, és azt kérdezte tőlük: Miért! mi az oka ennek a nagy gonosztettnek?

53 Nem kellett volna úgy tennetek, ahogyan azt megparancsoltam nektek, és – miután beültettétek a szőlőskertet, és kerítést építettetek köré, és őrállókat állítottatok annak falaira – a tornyot is felépítenetek, és őrt állítanotok a toronyba, és figyelni szőlőskertemet, és nem elaludnotok, nehogy reátok törjön az ellenség?

54 És íme, az őr a toronyban meglátta volna az ellenséget, mikor az még távol volt; és akkor ti felkészülhettetek volna, és megakadályozhattátok volna, hogy az ellenség lerombolja annak kerítését, és megőrizhettétek volna szőlőskertemet a pusztító kezétől.

55 És a szőlőskert ura azt mondta egyik szolgájának: Menj, és gyűjtsd össze a többi szolgámat, és vedd aháznépem minden erősségét, akik az én harcosaim, az én fiataljaim, és azokat is, akik középkorúak mind a szolgáim között, akik házam erőssége, azok kivételével, akiket arra jelöltem ki, hogy maradjanak;

56 És menjetek el egyenesen szőlőskertem földjére, és váltsátok meg szőlőskertemet; mert az enyém az; pénzen vettem meg.

57 Menjetek tehát el egyenesen földemre; romboljátok le ellenségem falait; döntsétek le tornyukat, és szórjátok szét őrállóikat.

58 És amennyiben összegyűlnek ellenetek, aálljatok bosszút értem az ellenségeimen, hogy idővel eljöhessek házam maradékával és birtokolhassam a földet.

59 És a szolga azt kérdezte urától: Mikor lesznek ezek a dolgok?

60 És ő azt mondta szolgájának: Amikor akarom; menj egyenesen, és tedd meg mindazon dolgokat, amiket megparancsoltam neked;

61 És ez lesz rajtad pecsétem és áldásom – hű és abölcs sáfár vagy háznépem között, buralkodó a királyságomban.

62 És szolgája elment egyenesen, és megtette mindazon dolgokat, amiket ura megparancsolt neki; és asok nap után minden dolog beteljesedett.

63 Továbbá, bizony mondom nektek, énbennem való bölcsességet mutatok nektek az összes gyülekezetet illetően, amennyiben készen állnak arra, hogy útmutatást kapjanak a szabadulásukhoz vezető helyes és megfelelő úton –

64 Hogy folytatódhasson szentjeim összegyűjtésének munkája, hogy felépíthessem őket, az én nevemért, aszent helyeken; mert eljött az baratás ideje, és szavamnak szükségképpen cbe kell teljesednie.

65 Össze kell tehát gyűjtenem népemet, a búza és a akonkoly példázata szerint, hogy a búza biztonságba kerülhessen a csűrökben, hogy örök élete legyen, és bcelesztiális dicsőséggel koronáztasson meg, amikor eljövök Atyám királyságában, hogy minden embert megjutalmazzak az ő cselekedete szerint;

66 Míg a konkolyt kévékbe kötik, és köteleik erőssé tétetnek, hogy el lehessen aégetni őket kiolthatatlan tűzzel.

67 Parancsolatot adok tehát az összes gyülekezetnek, hogy továbbra is gyülekezzenek azokra a helyekre, melyeket kijelöltem.

68 Mindazonáltal, amint azt egy korábbi parancsolatban mondtam nektek, agyülekezésetek ne sietséggel történjen, se ne menekülve; inkább minden dolog készíttessék elő nektek.

69 És azért, hogy minden dolog előkészíttessék nektek, ügyeljetek a parancsolatra, amelyet e dolgokat illetően adtam nektek –

70 Amely azt mondja, vagyis tanítja, hogy a földeket mind pénzen avegyétek meg, azokat, amelyek pénzért megvehetők, a környező vidéken azon föld körül, amit kijelöltem, hogy Sion földje legyen, szentjeim összegyűjtésének elkezdésére;

71 Mindazt a földet, amely Jackson megyében és a környező megyékben megvehető, a többit pedig hagyjátok az én kezemben.

72 Most, bizony mondom nektek, az összes gyülekezet gyűjtse össze minden pénzét; mindezen dolgok történjenek a megfelelő időben, de ne asietséggel; és ügyeljetek rá, hogy minden dolog készíttessék elő nektek.

73 És nevezzetek ki tiszteletre méltó embereket, méghozzá bölcs embereket, és küldjétek el őket e földek megvásárlására.

74 És a gyülekezetek a keleti országrészben, amikor felépültek, ha hallgatnak erre a tanácsra, vásárolhatnak földeket és összegyűlhetnek azokra; és ily módon megalapíthatják Siont.

75 Már most is elegendő, igen, méghozzá bőség van a tárházban Sion megváltására, és romos helyeinek megalapítására, hogy többé ne legyenek lerombolva, ha a gyülekezetek, akik az én nevemen szólítják magukat, ahajlandóak hallgatni a hangomra.

76 Továbbá azt mondom nektek, hogy akiket szétszórtak ellenségeik, azt akarom, hogy továbbra is folyamodjanak kártérítésért és megváltásért azok kezétől, akik uralkodók helyét kapták és felhatalmazással bírnak felettetek –

77 A nép törvényei és aalkotmánya szerint, amelynek megalkotását én engedtem meg, és amit fenn kell tartani, minden test bjogai és védelme miatt, igazságos és szent tantételek szerint;

78 Hogy minden ember cselekedhessen az eljövendőt illető tan és tantétel terén, azon erkölcsi aönrendelkezés szerint, amelyet neki adtam, hogy minden embert bfelelősségre lehessen vonni saját bűneiért az cítélet napján.

79 Nem helyes tehát az, hogy bárki rabságában legyen a másiknak.

80 És ebből a célból hoztam létre ennek az országnak az aalkotmányát, bölcs emberek keze által, akiket pontosan e célból támasztottam, és ezért bváltottam meg a földet vérnek ontásával.

81 Most, mihez hasonlítsam Sion gyermekeit? aAz asszony és a hamis bíró példázatához hasonlítom őket, – mert az embereknek mindig bimádkozniuk kellene, és nem szabadna lankadniuk – amely azt mondja –

82 Volt egy városban egy bíró, aki nem félte Istent, és emberrel sem törődött.

83 És volt abban a városban egy özvegyasszony, és őhozzá jött, mondván: Állj bosszút értem az ellenségemen.

84 És ő egy ideig nem volt hajlandó erre, de aztán azt mondta magában: Bár nem félem Istent, és emberrel sem törődök, mégis, mivel ez az özvegyasszony zargat engem, bosszút állok érte, különben még szüntelen jövetelével fáraszt majd engem.

85 Ehhez hasonlítom Sion gyermekeit.

86 Könyörögjenek a bíró lábainál;

87 És ha a bíró nem szívleli meg őket, akkor könyörögjenek a kormányzó lábainál;

88 És ha a kormányzó nem szívleli meg őket, akkor könyörögjenek az elnök lábainál;

89 És ha az elnök nem szívleli meg őket, akkor majd felkel az Úr, és előjön arejtekhelyéről, és haragjában háborgatni fogja a nemzetet;

90 És heves nemtetszésében, és ádáz haragjában, az ő idejében, kivágja azokat a gonosz, hűtlen és hamis asáfárokat, és a képmutatók és a bhitetlenek között jelöli ki nekik az ő részüket;

91 Méghozzá a külső sötétségben, ahol azokogás, és siránkozás és fogak csikorgatása van.

92 Imádkozzatok tehát, hogy füleik megnyíljanak fohászaitok előtt, hogy airgalmas lehessek hozzájuk, és ezek a dolgok ne érjék utol őket.

93 Amit elmondtam nektek, annak szükségképpen úgy kell lennie, hogy minden ember amentség nélkül maradjon;

94 Hogy a bölcs emberek és az uralkodók halljanak és tudhassák azt, amin soha nem agondolkoztak el;

95 Hogy elkezdjem véghezvinni tettemet, akülönös tettemet, és elvégezzem munkámat, különös munkámat, hogy az emberek bkülönbséget tehessenek az igazlelkűek és a gonoszok között, mondja Istenetek.

96 Továbbá, azt mondom nektek, ellenkezik parancsolatommal és akaratommal az, hogy Sidney Gilbert szolgám ellenségeim kezébe eladja atárházamat, amit népemnek kijelöltem.

97 Ne hagyjátok, hogy amit kijelöltem, ellenségeim beszennyezzék, azok jóváhagyásával, akik az én anevemen szólítják magukat;

98 Mert nagyon keserves és súlyos bűn ez énellenem és népem ellen, azon dolgok következtében, amiket elrendeltem, és amik hamarosan utolérik a nemzeteket.

99 Az én akaratom tehát az, hogy népem jogot formáljon és fenntartsa jogát arra, amit én kijelöltem számukra, bár nem engedik meg nekik, hogy azon lakjanak.

100 Mindazonáltal, azt nem mondom, hogy nem is fognak lakni azon; mert amennyiben királyságomhoz illő gyümölcsöt és cselekedeteket hoznak, lakni fognak azon.

101 Építenek majd, és nem aörökli azt más; szőlőskerteket ültetnek majd, és ők eszik majd annak gyümölcsét. Így lesz. Ámen.