Szentírások
A Tan és a szövetségek 20
előző következő

20. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül 1830 áprilisában adott kinyilatkoztatás az egyház szervezetéről és irányításáról (History of the Church, 1:64–70). E kinyilatkoztatás feljegyzése előtt azt írta a próféta: „A következőket kaptuk Tőle, [Jézus Krisztustól], a prófétálás és a kinyilatkoztatás lelke által; és ez nem csak sok felvilágosítást adott nekünk, hanem pontosan megmutatta nekünk azt a napot, amikor az Ő akarata és parancsolata szerint hozzá kell látnunk az Ő egyházának újbóli megszervezéséhez itt a földön” (History of the Church, 1:64).

1–16, A Mormon könyve bizonyítja az utolsó napok munkájának isteni eredetét; 17–28, Megerősíttetik a teremtés, a bukás, az engesztelés és a keresztelés tana; 29–37, Közzé tétetnek a bűnbánatot, a megigazulást, a megszentelődést és a keresztelkedést irányító törvények; 38–67, Összefoglaltatnak az elderek, papok, tanítók és diakónusok kötelességei; 68–74, Az egyháztagok kötelességei, a gyermekek megáldása és a keresztelés módja kinyilatkoztatásra kerül; 75–84, Megadatnak az úrvacsorai imák és az egyháztagságot illető rendszabályozások.

1 Krisztus aegyházának bfelemelkedése ezekben az utolsó napokban, amikor is ezernyolcszázharminc év telt el a mi Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus testben történő eljövetele óta, szabályszerűen cmegszervezvén és megalapítván, országunk törvényeinek megfelelően, Isten akaratából és parancsolataira, az áprilisnak nevezett negyedik hónap hatodik napján –

2 Amely parancsolatok ifj. Joseph Smith-nek adattak, akit Isten ahívott el, és elrendeltetett Jézus Krisztus bapostolává, hogy ezen egyház első celdere legyen;

3 Valamint Oliver Cowdery-nek, akit szintén Isten hívott el, Jézus Krisztus apostolává, hogy ezen egyház második eldere legyen, és az ő keze alatt lett elrendelve;

4 És ez a mi Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus kegyelme szerint van, akié legyen minden dicsőség, most is és mindörökké! Ámen.

5 És miután valóban kinyilváníttatott ezen első eldernek, hogy bocsánatot kapott a bűneire, ismét abelekeveredett a világ hiábavalóságaiba;

6 Ám miután bűnbánatot tartott és őszintén megalázkodott, hit által, Isten szolgált neki egy szent aangyal által, akinek barca olyan volt, mint a villámlás, és akinek ruhái tiszták voltak és fehérek, minden fehérséget felülmúltak;

7 És parancsolatokat adott neki, amelyek megihlették őt;

8 És hatalmat kapott a magasságból, az aelőre elkészített eszközök által, a Mormon könyvének lefordítására;

9 Amely egy bukott nép feljegyzését tartalmazza, valamint Jézus Krisztus aevangéliumának bteljességét, a nemzsidóknak és a zsidóknak is;

10 Amely ihlet által adatott, és angyalok szolgálattétele aerősíti meg azt másoknak, akik bkijelentik azt a világnak –

11 Bizonyítván a világnak, hogy a szentírások aigazak, és hogy Isten igenis bmegihleti az embereket, és elhívja őket az ő cszent munkájára ebben a korban és nemzedékben éppen úgy, mint a régi nemzedékekben;

12 Ezáltal mutatván meg, hogy ő augyanaz az Isten tegnap, ma és mindörökké. Ámen.

13 Miután tehát ily nagyszerű tanúi vannak, általuk ítéltetik majd meg a világ, méghozzá mindazok, akiknek ezután jut tudomására ez a munka.

14 És akik hittel fogadják azt, és aigazlelkű dolgokon fáradoznak, azok az börök élet koronáját kapják;

15 Ám akik ahitetlenségben megkeményítik a szívüket és elutasítják, azoknak az saját kárhoztatásukra fordul –

16 Mert az Úristen mondta ezt; és mi, az egyház elderei, hallottuk és tanúbizonyságot teszünk a dicsőséges, magasságos Fenség szavairól, akinek dicsőség legyen most és mindörökké! Ámen.

17 Mindezen dolgok által atudjuk, hogy van bIsten a mennyben, aki végtelen és örökkévaló, öröktől örökké ugyanaz a változatlan Isten, az ég és a föld és minden azokban lévő dolog megformázója;

18 És hogy ő ateremtette az embert, férfit és nőt, saját bképmására és saját hasonlatosságára teremtette őket;

19 És parancsolatokat adott nekik, hogy aszeressék és bszolgálják őt, az egyetlen élő és igaz Istent, és hogy ő legyen az egyetlen olyan lény, akinek chódolnak.

20 Ám e szent törvények áthágása által az ember aérzékivé és bördögivé vált, és cbukott ember lett.

21 Ezért a Mindenható Isten az ő aEgyszülött Fiát adta, amint ez meg van írva azokban a szentírásokban, amelyeket őt illetően kaptunk.

22 aKísértéseket szenvedett el, ám nem engedett azoknak.

23 aKeresztre feszítették, meghalt, és a harmadik napon bfeltámadott;

24 És afelment a mennybe, hogy leüljön az bAtya jobb kezénél, és mindenható hatalommal uralkodjon, az Atya akarata szerint;

25 Hogy mindazok, akik ahisznek és megkeresztelkednek az ő szent nevében, és hittel mindvégig bkitartanak, azok megszabaduljanak –

26 Nem csak azoknak, akik az után hittek, miután ő testben eljött az aidők delén, hanem a kezdettől fogva mindazoknak, méghozzá ahányan csak voltak, mielőtt ő eljött volna, akik hittek a bszent próféták szavaiban, – akik úgy szóltak, ahogyan a cSzentlélek ajándéka megihlette őket, akik igazán, minden dologban dtanúbizonyságot tettek róla – örök életük legyen,

27 Éppen úgy, mint azoknak, akik utána jönnek, akik hisznek Istennek a Szentlélek általi aajándékaiban és elhívásaiban, aki bbizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról;

28 Amely Atya, Fiú és Szentlélek aegy Isten, végtelen és örökkévaló, vég nélkül való. Ámen.

29 És mi tudjuk, hogy minden embernek abűnbánatot kell tartania és hinnie kell Jézus Krisztus nevében, és az ő nevében kell hódolnia az Atyának, és nevébe vetett bhittel mindvégig ki kell tartania, különben nem cszabadulnatnak meg Isten királyságában.

30 És tudjuk, hogy a mi Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus akegyelme általi bmegigazulás igazságos és igaz;

31 És azt is tudjuk, hogy a mi Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus kegyelme általi amegszentelés igazságos és igaz, mindazoknak, akik bteljes lelkükkel, elméjükkel és erejükkel szeretik és szolgálják Istent.

32 Megtörténhet azonban, hogy az ember aelesik a kegyelemtől, és eltávolodik az élő Istentől;

33 Vigyázzon tehát az egyház, és mindig imádkozzon, nehogy akísértésbe essen!

34 Igen, és még azok is vigyázzanak, akik megszenteltettek!

35 És mi tudjuk, hogy ezek a dolgok igazak és János kinyilatkoztatásai szerint valók, se nem atéve hozzá, se nem véve el könyvének próféciájából, a bszentírásokból, vagy Isten kinyilatkoztatásaiból, amelyek ezután érkeznek majd a Szentlélek ajándéka és hatalma, Isten changja, illetve angyalok szolgálattétele által.

36 És az Úristen mondta ezt; és tisztesség, hatalom és dicsőség adasson az ő szent nevének, most is és mindörökké! Ámen.

37 Továbbá parancsolatként az egyháznak, a keresztelés módját illetően: Mindazokat, akik megalázkodnak Isten előtt, és meg kívánnak akeresztelkedni, és bmegtört szívvel és töredelmes lélekkel állnak elő, és tanúbizonyságot tesznek az egyház előtt arról, hogy minden bűnüket valóban megbánták, és hajlandóak cmagukra venni Jézus Krisztus nevét, delhatározva azt, hogy mindvégig szolgálják őt, és ecselekedeteikkel valóban kinyilvánítják, hogy részesültek Krisztus Lelkéből, fbűneik bocsánatára – fogadják be keresztelés által az ő egyházába!

38 Az elderek, papok, tanítók, diakónusok, valamint a tagok kötelességei Krisztus egyházában: Az aapostol elder, és neki az elhívása az, hogy bkereszteljen;

39 Valamint, hogy eldereket, papokat, tanítókat és diakónusokat arendeljen el;

40 És hogy aszolgáljon a kenyérrel és a borral – Krisztus testének és vérének jelképeivel –

41 És hogy akonfirmálja mindazokat, akik megkeresztelkedtek az egyházba, bkézrátétel által, a tűz és a cSzentlélek általi keresztelésért, a szentírások szerint;

42 És hogy tanítson, kifejtsen, buzdítson, kereszteljen és őrködjön az egyház felett;

43 És hogy kézrátétel, valamint a Szentlélek megadása által konfirmálja az egyháztagokat;

44 És hogy minden gyűlést irányítson.

45 Az elderek úgy avezessék a gyűléseket, ahogyan a Szentlélek vezeti őket, Isten parancsolatai és kinyilatkoztatásai szerint.

46 A apap kötelessége az, hogy prédikáljon, btanítson, kifejtsen, buzdítson és kereszteljen, valamint szolgáljon az úrvacsorával,

47 És minden egyháztag házát meglátogassa, és buzdítsa őket arra, hogy ahangosan és titokban is bimádkozzanak, és minden ccsaládi kötelességnek eleget tegyenek.

48 És ő is aelrendelhet más papokat, tanítókat és diakónusokat.

49 És irányítsa a gyűléseket, amikor nincs jelen elder;

50 De amikor van elder jelen, akkor ő csak prédikáljon, tanítson, kifejtsen, buzdítson és kereszteljen,

51 És látogassa meg minden egyháztag házát, buzdítva őket arra, hogy hangosan és titokban is imádkozzanak, és minden családi kötelességnek eleget tegyenek.

52 És mindezen kötelességekben a pap asegítse az eldert, ha a helyzet úgy kívánja.

53 A atanító kötelessége az, hogy mindig bőrködjön az egyház felett, és velük legyen és erősítse őket;

54 És ügyeljen, hogy ne legyen gonoszság az egyházban, sem egymás iránti adurvaság, sem hazudozás, rágalmazás vagy bgonosz beszéd;

55 És ügyeljen, hogy az egyház gyakran összegyűljön, és arra is ügyeljen, hogy minden egyháztag megtegye a kötelességét.

56 És az elder vagy pap távollétében irányítsa a gyűléseket –

57 És mindig, minden egyházi kötelességében segítsék őt a adiakónusok, ha a helyzet úgy kívánja.

58 De sem a tanítóknak, sem a diakónusoknak nincs felhatalmazása a keresztelésre, az úrvacsora szolgálattételére vagy a kézrátételre;

59 Mindazonáltal ők figyelmeztessenek, fejtsenek ki, buzdítsanak és tanítsanak és hívjanak mindenkit, hogy jöjjön Krisztushoz.

60 Minden aelder, pap, tanító és diakónus Isten neki adott ajándékai és belhívásai szerint rendeltessen el; és a Szentlélek hatalma által rendeljék el, amely abban van, aki elrendeli őket.

61 A különböző elderek, akik ezt, Krisztus egyházát alkotják, gyűljenek össze konferencián három havonként egyszer, illetve időről időre, amint az említett konferenciák utasítanak vagy előírnak;

62 És az említett konferenciák intézzenek el minden olyan egyházi ügyet, aminek elintézésére az adott időben szükség van.

63 Az elderek kapják meg engedélyüket más elderektől, azon gyülekezet aszavazata által, amelyhez tartoznak, illetve a konferenciáktól.

64 Minden pap, tanító vagy diakónus, akit elrendelt egy pap, akkor kaphat tőle egy bizonyítványt, amely abizonyítvány, amikor megmutatja azt egy eldernek, feljogosítja őt egy engedélyre, amely felhatalmazza őt elhívása kötelességeinek elvégzésére; illetve ezt egy konferenciától is megkaphatja.

65 Senkit semmilyen hivatalba nem arendelhetnek el ebben az egyházban, ahol annak rendesen megszervezett gyülekezete van, az adott gyülekezet bszavazata nélkül;

66 Ám az elnöklő eldereknek, utazó püspököknek, főtanács tagoknak, főpapoknak és eldereknek kiváltságában állhat az elrendelés ott, ahol nincs gyülekezete az egyháznak, hogy szavazást lehessen indítványozni.

67 A főpapság minden elnökét (vagy elnöklő eldert), apüspököt, főtanács tagot és bfőpapot el kell rendelni egy cfőtanács vagy általános konferencia irányítása alatt.

68 Az egyháztagok akötelessége, miután keresztelés által befogadták őket: Az eldereknek vagy papoknak legyen elegendő idejük, hogy Krisztus egyházát illetően minden dolgot kifejtsenek nekik és bmegértessenek velük, mielőtt vennének az cúrvacsorából és az elderek dkézrátétele által konfirmálnák őket, hogy minden dolog rendben történhessen.

69 És az egyháztagok az egyház és az elderek előtt is nyilvánítsák ki, Isten útján járva és aszerint beszélve, hogy érdemesek arra, hogy lehessenek a szentírásokkal egyező acselekedetek és hit – bszentségben járva az Úr előtt.

70 Krisztus egyházának minden tagja, akinek gyermekei vannak, hozza őket az elderekhez az egyház elé, akik Jézus Krisztus nevében helyezzék rájuk a kezeiket, és az ő nevében aáldják meg őket!

71 Senki nem fogadható be Krisztus egyházába, ha nem érkezett el az Isten előtti afelelősségre vonhatóság éveihez, és nem képes a bbűnbánatra.

72 A akeresztelést a következőképpen kell végrehajtani mindazok esetében, akik bűnbánatot tartanak:

73 Az a személy, akit Isten elhívott, és aki Jézus Krisztustól felhatalmazással rendelkezik a keresztelésre, menjen le, be a vízbe azzal a személlyel, aki keresztelésre előállt, és nevén szólítva őt mondja ezt: Jézus Krisztus megbízatásából megkeresztellek téged az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Ámen.

74 Aztán amerítse le őt a vízbe, és emelje ki ismét a vízből.

75 Tanácsos, hogy az egyház gyakran találkozzon, és az Úr Jézus aemlékezetére bvegyen a kenyérből és a borból;

76 És az elder vagy pap szolgáljon azzal; és ily amódon szolgáljon vele – térdeljen le a gyülekezettel, és ünnepélyes imában szólítsa az Atyát, mondván:

77 Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk, Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy áldd meg és szenteld meg ezt a akenyeret mindazok lelke számára, akik ebből vesznek, hogy azt Fiad testének emlékezetére ehessék, és btanúsítsák neked, Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk, hogy Fiad nevét készek cmagukra venni, őrá mindenkor emlékezni, és dparancsolatait betartani, melyeket nekik adott; hogy eLelke mindig velük legyen. Ámen.

78 A borral való szolgálat amódja – vegye a bpoharat is, és mondja:

79 Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk, Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy áldd meg és szenteld meg ezt a abort mindazok lelke számára, akik abból isznak, hogy azt Fiad vérének emlékezetére tehessék, amely érettük ontatott, és tanúsíthassák neked, Ó Istenünk, Örökkévaló Atyánk, hogy mindig emlékeznek őrá, hogy Lelke velük legyen. Ámen.

80 Krisztus egyházának minden olyan tagjával, aki vétkezik, vagy akit hibázáson érnek, a szentírások utasításai szerint bánjanak!

81 A Krisztus egyházát alkotó különböző gyülekezetek kötelessége lesz elküldeni egyet vagy többet a tanítóik közül, hogy részt vegyenek az egyház elderei által tartott különböző konferenciákon.

82 Az előző konferencia óta az egyházhoz csatlakozott különböző tagok anévjegyzékével; illetve ezt a papok valamelyikének keze által is elküldhetik; hogy ezáltal az elderek egyike, akit a többi elder időről időre kinevez, egy könyvben rendszeres névjegyzéket vezethessen az egyház egészéről.

83 És arról is, ha valakit akizártak az egyházból, hogy nevüket kitörölhessék a nevek általános egyházi feljegyzéséről.

84 Minden olyan egyháztag, aki elköltözik a gyülekezetből, ahol lakik, és egy olyan gyülekezetbe megy, ahol nem ismerik, magával vihet egy levelet, amely bizonyítja, hogy köztiszteletben álló, rendes tag. Ezt a bizonyítványt aláírhatja bármelyik elder vagy pap, amennyiben a levelet megkapó egyháztag személyes ismerőse az eldernek vagy papnak, illetve aláírhatják a gyülekezet tanítói vagy diakónusai.