A Tan és a szövetségek 41
  Footnotes
  Theme

  41. Szakasz

  Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az egyháznak az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. február 4-én (History of the Church, 1:146–147). Az egyház Kirtland gyülekezetének létszáma ebben az időben gyorsan növekedett. E kinyilatkoztatás bevezetéseként azt írta a próféta: „Az egyháztagok … igyekeztek Isten akaratát tenni, amennyire ismerték azt, bár néhány különös nézet és hamis lélek belopózott közéjük, … [és] az Úr a következőket adta az egyháznak” (History of the Church, 1:146–147).

  1–3, Az elderek a kinyilatkoztatás lelke által kormányozzák az egyházat; 4–6, Az igaz tanítványok elfogadják és betartják az Úr törvényét; 7–12, Edward Partridge-t püspöknek nevezik ki az egyház számára.

  1 Hallgassatok ide és halljatok meg, Ó ti, népem, mondja az Úr és a ti Istenetek; ti, akiket örömmel aáldok meg a legnagyobb áldással mind közül, ti, akik meghallotok engem; titeket pedig, akik nem hallotok meg engem, bár bvallottátok nevemet, cmegátkozlak a mind közül legsúlyosabb átokkal.

  2 Hallgassatok ide, Ó ti, egyházam elderei, akiket elhívtam; íme, parancsolatot adok nektek, hogy gyűljetek össze és aértsetek egyet szavam tekintetében;

  3 És hitetek imája által fogadjátok atörvényemet, hogy tudhassátok, hogyan kormányozzátok egyházamat, és legyen minden dolog helyes énelőttem.

  4 És én leszek az auralkodótok, bamikor eljövök: és íme, én hamar jövök el, és ügyeljetek, hogy törvényemet betartsátok.

  5 Aki aelfogadja törvényemet és bcselekszi azt, az én tanítványom; aki pedig azt mondja, hogy elfogadja, és nem cselekszi azt, nem az én tanítványom, és cvessétek ki magatok közül;

  6 Mert nem helyénvaló a királyság gyermekeit illető dolgokat odaadni azoknak, akik nem méltók, vagyis az aebeknek, illetve a bgyöngyöket disznók elé vetni.

  7 Továbbá helyénvaló az, hogy ifj. Joseph Smith szolgámnak aház épüljön, amelyben lakhat és bfordíthat.

  8 Továbbá helyénvaló az, hogy Sidney Rigdon szolgám úgy éljen, ahogy azt jónak látja, amennyiben betartja a parancsolataimat.

  9 Továbbá elhívtam aEdward Partridge szolgámat; és parancsolatot adok, hogy nevezze ki őt az egyház hangja, és rendeljék el bpüspöknek az egyházban, hogy hagyja ott a kereskedését, és cminden idejét az egyház munkájával töltse.

  10 Hogy minden dologra ügyeljen, amint azt kijelölik neki a törvényeim azon a napon, amikor megadom azokat.

  11 És ez azért van, mert szíve tiszta énelőttem, mert olyan ő, akár az ősi aNátánael, akiben nincs bálnokság.

  12 Ezek a szavak adatnak nektek, és ezek tiszták énelőttem; vigyázzatok tehát, hogyan kezelitek őket, mert lelketek fog felelni értük az ítélet napján. Így lesz. Ámen.