Szentírások
A Tan és a szövetségek 25


25. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1830 júliusában, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban (History of the Church, 1:103–104). (Lásd a 24. szakasz fejlécét.) Ez a kinyilatkoztatás kijelenti az Úr akaratát Emma Smith-nek, a próféta feleségének.

1–6, Emma Smith, a kiválasztott hölgy, elhívást kap, hogy segítse és vigasztalja férjét; 7–11, Arra is elhívást kap, hogy írjon, hogy szentírásokat fejtsen ki, és hogy himnuszokat válogasson; 12–14, Az igazlelkűek éneke ima az Úrnak; 15–16, Az engedelmesség e kinyilatkoztatásban található tantételei mindenkire vonatkoznak.

1 Hallgass az Úr, a te Istened hangjára, míg szólok hozzád, leányom, Emma Smith, mert bizony mondom neked, hogy mindazok, akik befogadják az evangéliumomat, fiak és leányok a királyságomban.

2 Kinyilatkoztatást adok neked akaratomat illetően; és ha hűséges vagy és az erény ösvényein jársz énelőttem, akkor én megőrzöm az életedet, és örökséget kapsz Sionban.

3 Íme, bűneid megbocsáttattak neked, és kiválasztott hölgy vagy, akit én elhívtam.

4 Ne zúgolódj azon dolgok miatt, amiket nem láttál, mert ezek visszatartatnak tőled és a világtól, amely bölcsesség énbennem egy eljövendő időben.

5 És elhívásod hivatala az lesz, hogy vigasza legyél szolgámnak, ifj. Joseph Smith-nek, a te férjednek, az ő sanyargattatásaiban, vigasztaló szavakkal, a szelídség lelkében.

6 És menj vele, amikor elmegy, és legyél írnoka, míg senki sincs, aki írnoka legyen, hogy szolgámat, Oliver Cowdery-t elküldhessem, ahová akarom.

7 És az ő keze alatt elrendeltetsz, hogy szentírásokat fejts ki, és hogy buzdítsd az egyházat, amint megadatik neked Lelkem által.

8 Mert ő reád teszi a kezeit, és te elnyered a Szentlelket, és idődet szenteld az írásnak és sok tanulásnak!

9 És nem kell félned, mert férjed támogatni fog téged az egyházban; mert őhozzájuk hivatott el ő, hogy minden dolgot, amit akarok, kinyilatkoztathassak nekik, hitük szerint.

10 És bizony mondom neked, hogy tedd félre e világ dolgait, és keresd egy jobbnak dolgait!

11 És az is rád lesz bízva, hogy készíts válogatást szent himnuszokból, amint az megadatik neked, ami nekem tetsző, hogy legyen az egyházamban.

12 Mert lelkem gyönyörködik a szív énekében; igen, az igazlelkűek éneke imádság nekem, és áldással válaszoltatik meg a fejükön.

13 Emeld tehát fel szíved, és örvendezz, és ragaszkodj a szövetségekhez, amelyeket kötöttél!

14 Maradj meg a szelídség lelkében, és óvakodj a kevélységtől! Lelked gyönyörködjön a te férjedben, és a dicsőségben, amely reá száll!

15 Továbbra is tartsd be a parancsolataimat, és el fogod nyerni az igazlelkűség koronáját! És ha nem így teszel, ahol én vagyok, oda te nem jöhetsz.

16 És bizony, bizony mondom neked, ez hangom mindenkihez. Ámen.