Szentírások
A Tan és a szövetségek 10
előző következő


10. Szakasz

Joseph Smith prófétának 1828 nyarán, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:20–23). Az Úr itt tudatja Joseph-fel, hogy gonosz emberek megváltoztatták Mormon könyvének Lehi könyvéből fordított 116 oldalas kéziratát. Ezeket a kéziratos oldalakat Martin Harris veszítette el, akire ideiglenesen rá lettek bízva ezek a lapok. (Lásd a 3. szakasz fejlécét.) A gonosz terv az volt, hogy kivárják az ellopott oldalakon lévő dolgok várható újrafordítását, és aztán kétségbe vonják a fordítót, megmutatva a változtatások által előidézett eltéréseket. A Mormon könyve megmutatja, hogy a gonoszban fogant meg ez a gonosz szándék, és az Úr már akkor is tudott erről, amikor Mormon, az ősi nefita krónikás, az összegyűjtött lemezekről kivonatolását elkészítette (lásd Mormon szavai 1:3–7).

1–26, Sátán az Úr munkájának akadályozására bujtogatja a gonosz embereket; 27–33, Az emberek lelkének elpusztítására törekszik; 34–52, Az evangéliumnak a Mormon könyve által kell eljutnia a lámánitákhoz és minden nemzethez; 53–63, Az Úr meg fogja alapítani egyházát és evangéliumát az emberek között; 64–70, A bűnbánókat összegyűjti egyházába, és megszabadítja az engedelmeseket.

1 Most íme, azt mondom neked, hogy mivel agonosz ember kezébe adtad azokat az írásokat, amelyek lefordítására hatalmat kaptál az bUrim és Tummim által, elveszítetted őket.

2 És ugyanekkor elveszítetted az ajándékodat is, és aelmédre sötétség borult.

3 Mindazonáltal most ismét avisszaadatik ez neked; így hát győződj meg arról, hogy hűséges vagy és a befejezésig úgy folytatod a fordítás munkájának hátralevő részét, ahogy azt elkezdted!

4 Ne fuss agyorsabban vagy dolgozz többet annál, aminek fordítására képessé tesz az berőd és a megadott eszközök; de legyél mindvégig cszorgalmas!

5 Mindig aimádkozz, hogy győztesként kerülj ki; igen, hogy legyőzhesd a Sátánt, és megmenekülhess a Sátán szolgáinak kezeitől, amelyek munkáját fenntartják!

6 Íme, ők az aelpusztításodra törekedtek; igen, még az az bember is, akiben megbíztál, az elpusztításodra törekedett.

7 És ezen okból mondtam, hogy gonosz ember, mert arra törekedett, hogy elvegye a reád bízott dolgokat; és ajándékod elpusztítására is törekedett.

8 És mivel kezeibe adtad az írásokat, íme, gonosz emberek elvették tőled azokat.

9 Te tehát átadtad őket, igen, azt, ami szent, a gonoszságnak!

10 És íme, aSátán szívükbe ültette, hogy megváltoztassák a szavakat, amelyeket leírattál, vagyis amiket lefordítottál, és amik kikerültek a kezedből.

11 És íme, azt mondom neked, hogy mivel megváltoztatták a szavakat, azok most ellentétes értelműek azzal, amit lefordítottál és leírattál.

12 És így igyekezett az ördög ravasz tervet szőni, hogy elpusztíthassa ezt a munkát;

13 Mert ő ültette a szívükbe ennek megtételét, hogy hazudván elmondhassák, hogy amegfogtak téged azokban a szavakban, amelyeket állítólag te fordítottál.

14 Bizony, azt mondom neked, én nem engedem, hogy a Sátán e dologban véghezvigye gonosz szándékát.

15 Mert íme, ő a szívükbe ültette, hogy vegyenek rá az Úr, a te Istened megkísértésére, midőn kéred annak újrafordítását.

16 És akkor íme, azt mondják és gondolják a szívükben: Majd meglátjuk, vajon hatalmat adott-e neki Isten a fordításra; ha igen, akkor újra ad majd neki hatalmat;

17 És ha Isten újra hatalmat ad neki, vagy ha ismét fordít, vagyis más szavakkal, ha ugyanazon szavakat hozza elő, akkor íme, ugyanezek megvannak nálunk, és mi megváltoztattuk őket;

18 Ezek tehát nem egyeznek majd, és azt fogjuk mondani, hogy hazudott szavaiban, és nincs ajándéka, és nincs hatalma;

19 El fogjuk tehát pusztítani őt, és a munkát is; és azért tesszük meg ezt, hogy a végén ne szégyenüljünk meg, és elnyerhessük a világ dicséretét.

20 Bizony, bizony, mondom neked, hogy a Sátán nagyon markában tartja a szívüket; agonoszságra bbujtogatja őket az ellen, ami jó;

21 És szívük aromlott, és tele van bgonoszsággal és utálatosságokkal; és jobban cszeretik a dsötétséget, mint a világosságot, mert egonoszak a tetteik; ezért nem kérdeznek engem.

22 aSátán bujtogatja őket, hogy pusztulásba bvezethesse a lelküket.

23 És így ravasz tervet állított, gondolva, hogy elpusztítja Isten munkáját; de én ezt kezüktől számon kérem, és az aítélet napján szégyenükre és kárhoztatásukra fordul.

24 Igen, haragra bujtogatja a szívüket e munka ellen.

25 Igen, ezt mondja nekik: Tévesszetek meg és álljatok lesben, hogy elfogjatok és pusztíthassatok; íme, nem bántás ez! Így hízeleg, és azt mondja nekik, hogy nem bűn ahazudni azért, hogy hazugságon foghassanak valakit és elpusztíthassák őt.

26 Így hízeleg nekik, és aelvezeti őket, mígnem a bpokolba vonszolja le a lelküket; és így saját ccsapdájukkal fogatja meg őket.

27 Így jár fel és alá, aide s tova a földön, az emberek lelkének belpusztítására törekedve.

28 Bizony, bizony, mondom neked, jaj annak, aki hazudik, hogy amegtévesszen, mert azt feltételezi, hogy másvalaki hazudik, hogy megtévesszen – az ilyenek ugyanis nem mentesek Isten bigazságossága alól.

29 Most íme, megváltoztatták ezeket a szavakat, mert a Sátán azt mondja nekik: Megtévesztett titeket! – és így hízeleg nekik, hogy gonoszságot tegyenek, hogy rávegyenek téged az Úr, a te Istened akísértésére.

30 Íme, én azt mondom neked, hogy ne fordítsd le újra azokat a szavakat, amelyek kikerültek a kezedből;

31 Mert íme, nem fogják elérni gonosz terveiket azáltal, hogy hazudnak azon szavak ellen. Mert íme, ha te ugyanazokat a szavakat hozod napvilágra, akkor azt fogják mondani, hogy hazudtál, és úgy tettél, mintha fordítanál, ám ellentmondtál saját magadnak.

32 És íme, ezt majd kiadják, és a Sátán megkeményíti az emberek szívét, haragra serkentve őket ellened, hogy ne higgyenek a szavaimnak.

33 aSátán azt gondolja, így győzedelmeskedik majd tanúbizonyságod felett ebben a nemzedékben, hogy a munka ebben a nemzedékben ne kerülhessen napvilágra.

34 De íme, itt van a bölcsesség, és mivel én abölcsességet mutatok neked, és parancsolatokat adok e dolgokat illetően, hogy mit tegyél, ne mutasd meg a világnak, amíg a fordítás munkáját be nem fejezted!

35 Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: Itt van a bölcsesség, ne mutasd meg a világnak – mert azért mondtam, hogy ne mutasd meg a világnak, hogy megőriztess.

36 Íme, nem azt mondom, hogy ne mutasd meg az igazlelkűeknek;

37 De mivel nem mindig tudod amegítélni az igazlelkűt, vagyis nem tudod mindig megkülönböztetni a gonoszt az igazlelkűtől, azért mondom neked, bhallgass, míg jónak nem látom azt, hogy minden dolgot tudassak a világgal azt illetően.

38 És most, bizony mondom neked, hogy az aáltalad leírt és kezedből kikerült dolgokról szóló beszámoló fel van vésve Nefi blemezeire;

39 Igen, és emlékszel, hogy azokban az írásokban megemlíttetett, hogy e dolgokról pontosabb beszámoló adatott Nefi lemezein.

40 És most, mivel a Nefi lemezeire vésett beszámoló pontosabb azon dolgokban, amelyeket bölcsességem szerint tudomására szeretnék hozni a népnek ebben a beszámolóban –

41 Azokat a bevéséseket fordítsd le tehát, amelyek Nefi alemezein találhatóak, egészen addig, amíg eljutsz Benjámin király uralkodásáig, vagyis eljutsz addig, amit már lefordítottál és megtartottál;

42 És íme, Nefi feljegyzéseként add ki ezt; és így szégyenítem meg azokat, akik megváltoztatták a szavaimat.

43 Nem engedem meg, hogy elpusztítsák a munkámat; igenis meg fogom mutatni nekik, hogy bölcsességem nagyobb az ördög ravaszságánál.

44 Íme, Nefi beszámolójának csak egy része, vagyis kivonatolása van náluk.

45 Íme, Nefi lemezein sok olyan dolog van felvésve, ami jobb bepillantást ad evangéliumomba; énbennem való bölcsesség tehát az, hogy Nefi bevéséseinek ezen első részét lefordítsd és kiadd ebben a munkában.

46 És íme, ae munka egész hátralevő része tartalmazza bevangéliumom mindazon részeit, amelyekről szent prófétáim, igen, és tanítványaim is azt ckívánták imáikban, hogy jusson el ehhez a néphez.

47 És én azt mondtam nekik, hogy ez imáikba vetet ahitük szerint bmegadatik nekik.

48 Igen, és ebben hittek – hogy evangéliumom, amelyet megadtam nekik, hogy napjaikban prédikálhassák, eljuthat testvéreikhez, a alámánitákhoz, és mindazokhoz, akik széthúzásuk miatt lettek lámániták.

49 Most, ez még nem minden – imáikba vetett hitük szerint ezt az evangéliumot, ha lehetséges, más nemzetek is ismerjék meg, akik e földet bírják;

50 És így imáikban áldást hagytak ezen a földön, hogy aki e földön hisz ebben az evangéliumban, annak örök élete lehessen;

51 Igen, hogy ez szabad lehessen mindenki számára, bármely nemzetből, nemzetségből, nyelvből vagy népből valók legyenek is.

52 És most íme, imáikba vetett hitük szerint hozom népem tudomására evangéliumom ezen részét. Íme, én nem azért teszem azt, hogy leromboljam azt, amit már megkaptak, hanem azért, hogy felépítsem.

53 És ezen okból mondtam: Ha ez a nemzedék nem keményíti meg a szívét, akkor meg fogom alapítani közöttük egyházamat.

54 Most ezt nem egyházam lerombolása végett mondom, hanem egyházam felépítése végett;

55 Aki tehát az én egyházamhoz tartozik, annak nem kell afélnie, mert az ilyenek böröklik majd a cmenny királyságát.

56 Hanem azokat, akik nem afélnek engem, se nem tartják be parancsolataimat, viszont bnyerészkedés céljából építenek maguknak cegyházakat, igen, és mindazokat, akik gonoszul cselekednek és az ördög királyságát építik – igen, bizony, bizony mondom nektek, ők azok, akiket háborgatni fogok, és reszketni, és belsőjükig rázkódni fognak.

57 Íme, én Jézus Krisztus vagyok, aIsten Fia. Az enyéimhez jöttem, és az enyéim nem fogadtak be.

58 Én vagyok a avilágosság, amely fénylik a sötétségben, de a sötétség nem fogja fel.

59 Én vagyok, aki azt mondtam tanítványaimnak: aMás bjuhaim is vannak, amelyek nem ebből a nyájból valók – és sokan voltak, akik nem cértettek meg engem.

60 És meg fogom mutatni ennek a népnek, hogy más juhaim is voltak, és ők aJákób házának ága voltak.

61 És napvilágra hozom csodálatos munkáikat, amelyeket az én nevemben végeztek;

62 Igen, és napvilágra hozom evangéliumomat is, amelyet tanítottak nekik, és íme, ők nem fogják megtagadni azt, amit ti már megkaptatok, hanem felépítik azt, és napvilágra hozzák atanom igaz tételeit, igen, az egyetlen tant, amely énbennem van.

63 És ezt azért teszem, hogy megalapozzam evangéliumomat, hogy ne legyen olyan sok vita; igen, a aSátán bizony bujtogatja az emberek szívét, hogy bvitatkozzanak tanom tételeit illetően; és e dolgokban tévednek, mert ckiforgatják a szentírásokat és nem értik meg azokat.

64 Feltárom tehát előttük ezt a nagy rejtelmet;

65 Mert íme, ha nem keményítik meg a szívüket, akkor aösszegyűjtöm őket, miként a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit;

66 Igen, ha akarnak, jöhetnek és szabadon vehetnek az aélet vizéből.

67 Íme, ez az én tanom: Aki bűnbánatot tart és ahozzám jön, az az én begyházam.

68 Aki atöbbet vagy kevesebbet hirdet ennél, az nem éntőlem való, hanem bellenem van; tehát nem az én egyházamból való.

69 És most íme, aki az én egyházamból való, és egyházamban mindvégig kitart, azt az én asziklámon alapítom meg, és a bpokol kapui nem fognak diadalmaskodni felettük.

70 És most, emlékezzetek annak szavaira, aki a világ élete és avilágossága, a ti Megváltótok, bUratok és Istenetek! Ámen.