Szentírások
A Tan és a szövetségek 58
előző következő

58. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Jackson megyében található Sionban, 1831. augusztus 1-jén (History of the Church, 1:190–195). A prófétának és társainak a Missouri állambeli Jackson megyébe való megérkezését követő első sabbaton vallási gyűlést tartottak, és keresztelés által befogadtak két tagot. E hét folyamán másokkal egyetemben megérkeztek néhányan a colesville-i szentek közül, a Thompson Gyülekezetből (lásd az 54. szakaszt). Sokan nagyon szerették volna megtudni az Úr rájuk vonatkozó akaratát a gyülekezés új helyén.

1–5, Dicsőséggel koronáztatnak meg azok, kik kitartanak a megpróbáltatásban; 6–12, A szentek készüljenek a Bárány mennyegzőjére és az Úr vacsorájára; 13–18, A püspökök bírák Izráelben; 19–23, A szentek engedelmeskedjenek az ország törvényeinek; 24–29, Az emberek használják az önrendelkezésüket arra, hogy jót tegyenek; 30–33, Az Úr parancsol és visszavon; 34–43, A bűnbánathoz az embereknek be kell ismerniük és el kell hagyniuk a bűneiket; 44–58, A szentek vegyék meg örökségüket, és gyülekezzenek Missouriban; 59–65, Az evangéliumot prédikálni kell minden teremtménynek.

1 Hallgassatok ide, Ó ti, egyházam elderei, és füleljetek szavamra, és tanuljátok meg tőlem, mit akarok titeket illetően, valamint aezen földet illetően, amelyre elküldtelek benneteket.

2 Mert bizony mondom nektek, áldott az, aki abetartja a parancsolataimat, akár az életben, akár a bhalálban; és aki chűséges a dmegpróbáltatásban, annak jutalma nagyobb a menny királyságában.

3 Természetes szemetekkel jelenleg nem láthatjátok aIstenetek tervét azon dolgokat illetően, amelyek ezután jönnek, és a bdicsőséget, amely sok megpróbáltatást követ.

4 Mert sok amegpróbáltatás után jönnek az báldások. Eljön tehát a nap, amikor sok cdicsőséggel dkoronáztattok meg; még nincs itt az óra, de hamarosan elközeleg.

5 Emlékezzetek erre, amit előre megmondok nektek, hogy aszívetekre vehessétek, és befogadjátok azt, ami következik.

6 Íme, bizony mondom nektek, ezen okból küldtelek el titeket – hogy engedelmesek lehessetek, és hogy aszívetek készen állhasson bbizonyságot tenni azon dolgokról, amelyek el fognak jönni;

7 És azért is, hogy megtisztelve lehessetek abban, hogy lefektetitek az alapot, és tanúbizonyságot tesztek arról a földről, amelyen Isten aSionja áll majd;

8 És azért is, hogy a kövér dolgok lakomáját el lehessen készíteni a aszegényeknek; igen, a kövér dolgok, az üledékétől balaposan megtisztult bor lakomáját, hogy a föld megtudhassa, hogy a prófétáknak szája nem veszít erejéből;

9 Igen, az Úr házának jól elkészített vacsoráját, amelyre minden nemzetet meghívnak.

10 Először a gazdagokat és a tanultakat, a bölcseket és a nemeseket;

11 És ezután jön el hatalmam napja; ekkor jönnek be a szegények, a bénák, és a vakok, és a süketek a Bárány amenyegzőjére, és vesznek az Úrnak e nagy eljövendő napra készített bvacsorájából.

12 Íme, én, az Úr mondtam ezt.

13 És hogy a abizonyság elindulhasson Sionból, igen, Isten öröksége városának szájából –

14 Igen, ez okból küldtelek el titeket ide; és választottam ki aEdward Partridge szolgámat, és jelöltem ki számára küldetését ezen a földön.

15 De ha nem bánja meg bűneit, amelyek a hitetlenség és a szív vaksága, akkor vigyázzon, akülönben elbukik.

16 Íme, küldetése megadatott neki, és nem adatik meg újra.

17 És aki e küldetésben áll, abírának neveztetik ki Izráelben, amint az az ősi napokban volt, hogy szétossza Isten örökségének földjeit az ő bgyermekeinek;

18 És hogy megítélje népét az igazak bizonysága által, valamint tanácsosainak segítségével, a királyság törvényei alapján, amelyek Isten aprófétái által adatnak.

19 Mert bizony mondom nektek, törvényeimet be kell tartani ezen a földön.

20 Egyetlen ember se gondolja azt, hogy uralkodó; hanem Isten irányítsa azt, aki ítélkezik, saját akaratának tanácsai szerint, vagyis más szavakkal azt, aki tanácsot ad vagy a bírói széken ül.

21 Egyetlen ember se szegje meg az aország törvényeit, mert aki betartja Isten törvényeit, annak nincs szüksége arra, hogy megszegje az ország törvényeit.

22 Vessétek tehát alá magatokat a létező hatalmaknak, mígnem az auralkodik majd, akinek joga van az uralkodásra, és minden ellenséget a lába alá vet.

23 Íme, a atörvények, amelyeket kezemből kaptatok, az egyház törvényei, és ennek fényében tartsátok fenn őket. Íme, itt a bölcsesség.

24 És most, amint azt Edward Partridge szolgámat illetően mondtam, ez a föld az ő lakóhelye, és azoké, akiket tanácsosainak kinevezett; valamint azok lakóhelye, akiket atárházam vezetésére kijelöltem;

25 Hozzák tehát el családjukat erre a földre, amint azt megtanácskozzák maguk és énköztem.

26 Mert íme, nincs rendjén, hogy minden dologban parancsoljak; mert aki minden dologban kényszerítve van, az arest és nem bölcs szolga; tehát nem kap jutalmat.

27 Bizony mondom, az emberek abuzgón munkálkodjanak a jó ügyben, és tegyenek meg sok dolgot saját szabad akaratukból, és vigyenek véghez sok igazlelkűséget;

28 Mert bennük van a hatalom, ami által aönrendelkezők. És amennyiben jót tesznek az emberek, semmiképpen nem veszítik el a jutalmukat.

29 Ám aki semmit nem tesz addig, amíg parancsot nem kap, és a parancsolatot kételkedő szívvel fogadja, és restséggel tartja be azt, az aelkárhozik.

30 Ki vagyok én, aki az embert aalkottam, mondja az Úr, olyan, aki ártatlannak találja azt, aki nem engedelmeskedik a parancsolataimnak?

31 Ki vagyok én, mondja az Úr, olyan, aki aígért és nem teljesített?

32 Parancsolok, és az emberek nem engedelmeskednek; avisszavonok, és nem kapják meg az áldást.

33 Akkor aztán azt mondják a szívükben: Ez nem az Úr munkája, mert ígéretei nem teljesedtek be. De jaj az ilyeneknek, mert ajutalmuk lent lappang, és nem fentről jön.

34 És most további utasításokat adok nektek e földet illetően.

35 Bölcsesség énbennem az, hogy Martin Harris szolgám példa legyen az egyház számára abban, hogy pénzét az egyház püspöke aelé helyezi.

36 És hogy ez törvény legyen minden olyan ember számára, aki erre a földre jön, hogy örökséget kapjon; és aszerint tegyen a pénzével, amire a törvény utasít.

37 És az is bölcsesség, hogy földeket vásároljatok Independence-ben, a tárház helyének, valamint a anyomtatás házának.

38 És Martin Harris szolgámat illető további utasítások a Lélek által adatnak majd neki, hogy megkaphassa örökségét, ahogyan azt jónak látja;

39 És bánja meg bűneit, mert a avilág dicséretét keresi.

40 Továbbá aWilliam W. Phelps szolgám álljon meg a hivatalban, amelyre kijelöltem, és kapja meg örökségét e földön;

41 És neki is szüksége van a bűnbánatra, mert én, az Úr, nem vagyok nagyon elégedett vele, mert kimagaslásra törekszik, és nem eléggé szelíd énelőttem.

42 Íme, aki amegbánta bűneit, annak bmegbocsáttatik, és én, az Úr, cnem emlékszem azokra többé.

43 Erről tudhatjátok, hogy valaki megbánta-e bűneit – íme, abeismeri és belhagyja azokat.

44 És most, bizony mondom egyházam többi elderét illetően, még nem jött, és sok évig nem is jön el az idő, hogy e földön megkapják az örökségüket, hacsak nem vágynak arra a hit imája által, csak úgy, ahogyan azt az Úr kijelöli számukra.

45 Mert íme, aösszevonják az embereket a földnek széleiről.

46 Gyűljetek tehát össze; és akik nem jelöltettek ki arra, hogy e földön maradjanak, azok prédikálják az evangéliumot a környező vidékeken; azután pedig térjenek vissza otthonaikba.

47 Útközben prédikáljanak, és mindenhol ategyenek bizonyságot az igazságról, és szólítsák bűnbánatra a gazdagokat, a magasan és az alacsonyan lévőket, valamint a szegényeket.

48 És építsenek fel agyülekezeteket, amennyiben bűnbánatot tartanak a földnek lakói.

49 És legyen az egyház hangja által kinevezett megbízott az Ohio állambeli gyülekezetben, aki pénzt kap, hogy földeket vegyen aSionban.

50 És parancsolatot adok Sidney Rigdon szolgámnak, hogy aírjon egy leírást Sion földjéről, valamint nyilatkozatot Isten akaratáról, amint az a Lélek által tudomására jut;

51 Valamint feliratkozó levelet, amelyet minden gyülekezet elé tárnak, hogy pénzt kapjanak, amit a püspök kezébe helyeznek, ő lévén a megbízott, hogy amint azt ő jónak látja, illetve ahogyan utasít, földeket vásároljanak örökségül Isten gyermekei számára.

52 Mert íme, bizony mondom nektek, az Úr azt akarja, hogy a tanítványok és az emberek gyermekei nyissák ki a szívüket, méghozzá vegyék meg az ország e vidékének egészét, amilyen hamar az idő engedi.

53 Íme, itt a bölcsesség. Tegyék meg ezt, különben nem kapnak aörökséget, csak vérontás által.

54 Továbbá, amennyiben kapnak földet, küldjenek el mindenféle munkást erre a földre, hogy dolgozzanak Isten szentjeiért.

55 Mindezen dolgokat rendben tegyék; és a püspök vagy az egyház megbízottja időről időre tegye közzé a földeken adódó lehetőségeket.

56 És a gyülekezés munkája ne sietséggel történjen, se ne menekülve; hanem úgy, ahogyan arra konferenciákon tanácsot adnak az egyház elderei, azon tudás szerint, amit időről időre kapnak.

57 És Sidney Rigdon szolgám ajánlja és szentelje fel ezt a földet, valamint a atemplom helyét, az Úrnak.

58 És hívjatok össze konferenciai gyűlést; és azt követően Sidney Rigdon és ifj. Joseph Smith szolgám térjen vissza, és velük együtt Oliver Cowdery, hogy elvégezzék azon munka hátralevő részét, amit saját földjükön jelöltem ki számukra, és a hátralevő részt, amint azt a akonferenciák meghatározzák.

59 És senki ne térjen vissza erről a földről úgy, hogy útközben nem atesz bizonyságot arról, amit tud és egészen bizonyosan hisz.

60 Vétessen el Ziba Petersontól az, ami reá ruháztatott; álljon tagként az egyházban, és dolgozzon saját kezével, a testvérekkel, mígnem elegendő afenyítést kap minden bűnéért; mert nem ismeri be, és úgy gondolja, hogy elrejti azokat.

61 Ezen egyház többi eldere pedig, akik erre a földre jönnek, akik közül egyesek rendkívül áldottak, méghozzá mértéken felül, ők is tartsanak konferenciát ezen a földön.

62 És Edward Partridge szolgám irányítsa a konferenciát, amit ők tartanak.

63 És ők is térjenek vissza, útközben prédikálva az evangéliumot, bizonyságot téve a nekik kinyilatkoztatott dolgokról.

64 Mert bizony, a hangnak el kell jutnia erről a helyről az egész világba, és a föld legtávolabbi részeibe – az evangéliumot minden teremtménynek aprédikálni kell, és bjelek követik azokat, akik hisznek.

65 És íme, aeljön az Ember Fia. Ámen.