Szentírások
A Tan és a szövetségek 130
előző következő

130. Szakasz

Joseph Smith, a próféta által adott utasítások az Illinois állambeli Ramusban, 1843. április 2-án (History of the Church, 5:323–325).

1–3, Az Atya és a Fiú személyesen megjelenhet az embereknek; 4–7, Az angyalok egy celesztiális szférában laknak; 8–9, A celesztiális föld egy nagy Urim és Tummim lesz; 10–11, Egy fehér kő adatik mindenkinek, aki belép a celesztiális világba; 12–17, A második eljövetel ideje rejtve van a próféta előtt; 18–19, Az ebben az életben nyert intelligencia velünk ébred a feltámadáskor; 20–21, Minden áldás törvény iránti engedelmességből ered; 22–23, Az Atyának és a Fiúnak húsból és csontból való teste van.

1 Amikor a aSzabadító megjelenik, olyannak látjuk majd őt, amilyen. Látni fogjuk, hogy bember ő, akárcsak mi magunk.

2 És ugyanazok a kapcsolatok, amelyek itt vannak közöttünk, ott is létezni fognak közöttünk, csak aörök dicsőséggel párosulnak majd, amely dicsőséget jelenleg nem élvezünk.

3 János 14:23 – Az aAtya és a bFiú megjelenése, ebben a versben, cszemélyes megjelenés; az elképzelés, hogy az dAtya és a Fiú az ember szívében lakik, egy régi szektás nézet és hamis.

4 Válaszként a kérdésre – Vajon aIsten idejének, az angyalok idejének, a próféták idejének és az emberek idejének számítása nem azon bolygó szerint való, amelyen laknak?

5 A válaszom: de igen. Nincsenek azonban olyan aangyalok, akik ezen a földön tesznek szolgálatot, és ne tartoznának vagy tartoztak volna ehhez.

6 Az angyalok nem egy olyan bolygón laknak, amely e földhöz hasonló;

7 Hanem Isten színe előtt laknak, egy olyan bolygón, amely aüveg- és btűztengerhez hasonló, ahol minden dolog, múlt, jelen és jövő megnyilvánul a dicsőségükre, és állandóan az Úr előtt van.

8 A hely, ahol Isten lakik, egy nagy aUrim és Tummim.

9 Ez a aföld, annak megszentelt és halhatatlan állapotában, olyanná lesz, mint a kristály, és Urim és Tummim lesz a lakóknak, akik azon laknak, amely által minden olyan dolog, ami alantabb lévő királysághoz tartozik, vagyis minden alacsonyabb rendű királyság megnyilvánul azoknak, akik azon laknak, és ez a föld Krisztusé lesz.

10 Akkor a Jelenések 2:17-es versében említett fehér kő Urim és Tummim lesz minden olyan egyénnek, aki kap egyet, amely tudatja a magasabb rendű királyságokhoz tartozó dolgokat;

11 És mindazoknak, akik a celesztiális királyságba érkeznek, adatik egy afehér kő, amelyre rá van írva egy búj név, amit senki nem tud, csak az, aki azt megkapja. Az új név a kulcsszó.

12 Megjövendölöm az Úristen nevében, hogy azon abonyodalmak, amelyek sok vérontást okoznak majd az Ember Fiának eljövetele előtt, bDél-Karolinában fognak elkezdődni.

13 Lehetséges, hogy a szolgaság kérdése idézi elő ezeket. Ezt egy hang jelentette ki nekem, míg 1832. december 25-én buzgón imádkoztam a tárgyat illetően.

14 Egyszer nagyon buzgón imádkoztam azért, hogy tudjam az aEmber Fia eljövetelének idejét, amikor egy hangot hallottam. A következőket ismételte:

15 Joseph, fiam, ha megéled, hogy nyolcvanöt éves legyél, akkor meglátod az Ember Fiának arcát; elégedj meg ezzel, és ne háborgass engem többé e dologban.

16 Így hagyattam magamra, anélkül, hogy el tudtam volna dönteni, vajon ez az eljövetel a millennium kezdetére vagy valamely azt megelőző megjelenésre utalt, vagy meghalok-e és úgy látom meg az arcát.

17 Hitem szerint az Ember Fiának eljövetele nem lesz hamarabb ennél az időpontnál.

18 Az aintelligenciának bármely tantételét magunkévá tesszük ebben az életben, velünk ébred az a bfeltámadáskor.

19 És ha valaki több atudásra és intelligenciára tesz szert ebben az életben, bszorgalom és cengedelmesség által, mint valaki más, akkor annyi delőnye lesz az eljövendő világban.

20 Van egy atörvény, amely már a bvilág megalapítása előtt visszavonhatatlanul el lett rendelve a mennyben, amelyen minden cáldás alapszik –

21 És amikor bármilyen áldásban részesülünk Istentől, az ama törvény iránti engedelmesség által történik, amelyen az áldás alapszik.

22 Az aAtyának húsból és csontból való bteste van, tapintható, akár az emberé; a Fiúnak is; a cSzentléleknek azonban nincs húsból és csontból való teste, hanem ő Lélek személy. Ha ez nem így lenne, a Szentlélek nem lakhatna bennünk.

23 Az ember befogadhatja a aSzentlelket, de az leszállhat rá anélkül is, hogy vele maradjon.