Szentírások
Bevezetés
előző következő

Bevezetés

A Tan és a szövetségek olyan isteni kinyilatkoztatások és ihletett kijelentések gyűjteménye, amelyek Isten királyságának a földön való megalapítására és rendszabályozására adattak az utolsó napokban. Bár a legtöbb szakasz Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tagjaihoz szól, az üzenetek, figyelmeztetések és buzdítások az egész emberiség javára szolgálnak, és tartalmaznak egy mindenhol, minden embernek szóló meghívást, hogy hallják meg az Úr Jézus Krisztus hangját, amely földi jólétük, valamint örök szabadulásuk érdekében szól hozzájuk.

A legtöbb kinyilatkoztatás e gyűjteményben ifj. Joseph Smith, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza első prófétáján és elnökén keresztül adatott. A többi olyan személyeken keresztül, akik az elnökségben követték (lásd a 135, 136 és 138. szakaszok fejléceit, valamint az első és második hivatalos nyilatkozatot).

A Tan és a szövetségek könyve az egyház alapműveinek egyike a Szent Biblia, a Mormon könyve és a Nagyértékű gyöngy társaságában. A Tan és a szövetségek mégis egyedülálló, mert nem ősi dokumentum fordítása, hanem újkeletű, melyet Isten kiválasztott prófétáin keresztül adott, az ő szent munkájának visszaállítására, valamint Isten földi királyságának megalapítására ezekben a napokban. A kinyilatkoztatásokban az Úr, Jézus Krisztus gyengéd, ám határozott hangját halljuk, amint újra szól az idők teljességének adományozási korszakában; és az itt megkezdett munka az ő második eljövetelét készíti elő, beteljesítve mind a szent próféták szavait és összhangban azokkal, mióta a világ elkezdődött.

Ifj. Joseph Smith 1805. december 23-án született Sharonban, Vermont állam Windsor megyéjében. Élete korai időszakában családjával New York állam nyugati részébe, Manchesterbe költözött. Mialatt Manchester közelében élt, 1820 tavaszán, amikor is tizennégy éves volt, akkor történt, hogy része volt első látomásában, amelyben Isten, az Örökkévaló Atya, valamint Fia, Jézus Krisztus személyesen látogatták meg őt. Ebben a látomásban tudta meg, hogy Jézus Krisztusnak az újszövetségi időkben megalapított igaz egyháza, amely az evangélium teljességét nyújtotta, már nincs a földön. További isteni kinyilatkoztatások következtek, amelyekben több angyal is tanította őt; megmutatták neki, hogy Isten egy különleges, elvégzendő munkát tartogat számára a földön, és hogy általa állíttatik majd vissza a földre Jézus Krisztus Egyháza.

Az idő múltával Joseph Smith isteni segítséggel képes volt lefordítani és kiadni a Mormon könyvét. Időközben, 1829 májusában Keresztelő János elrendelte őt és Oliver Cowdery-t az ároni papságba (lásd T&Sz 13), majd nem sokkal ezután az ősi Péter, Jakab és János apostol a melkisédeki papságba is elrendelte őket (lásd T&Sz 27:12). További elrendelések következtek, amelyek során Mózes, Illés, Éliás, és sok ősi próféta ruházott rájuk papsági kulcsokat (lásd T&Sz 110; 128:18, 21). Ezek az elrendelések tulajdonképpen isteni felhatalmazás visszaállítását jelentették az embernek a földön. 1830. április 6-án Joseph Smith próféta mennyei irányítás alatt megszervezte az egyházat, így Jézus Krisztus igaz egyháza ismét olyan intézményként működik az emberek között, amely felhatalmazással bír az evangélium tanítására és a szabadulás szertartásainak elvégzésére. (Lásd Nagyértékű gyöngy, Joseph Smith története 1:1–75, és T&Sz 20.)

Ezek a szent kinyilatkoztatások imára adott válaszként adattak, szükség idején, és valóságos embereket érintő, valóságos élethelyzetek következtében. A próféta és társai isteni útmutatást kerestek, és ezek a kinyilatkoztatások bizonyítják, hogy meg is kapták azt. A kinyilatkoztatásokban Jézus Krisztus evangéliumának visszaállítását és feltárulását látjuk, valamint az idők teljessége adományozási korszakának bevezetését. Az egyház nyugatra tartó, New York és Pennsylvania államokból Ohio, Missouri, Illinois államokba, majd végül a nyugat-amerikai Nagy medencébe történő költözését, valamint a szentek hatalmas erőfeszítéseit is megmutatják ezek a kinyilatkoztatások, amint megpróbálták felépíteni Siont a földön, a mai időkben.

A korai szakaszok közül jó néhány foglalkozik a Mormon könyve fordítását és kiadását érintő témákkal (lásd a 3, 5, 10, 17 és 19. szakaszt). Néhány későbbi szakasz Joseph Smith próféta munkáját tükrözi a Biblia ihletett fordításának elkészítése folyamán, amikor is sok nagyszerű, tanokat illető szakaszt kapott (lásd például a 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 és 132. szakaszt, amelyek mindegyike valamiképp közvetlenül kapcsolódik a Biblia fordításához).

A kinyilatkoztatásokban az evangélium tanai tétetnek közzé, magyarázatokat adva olyan alapvető dolgokról, mint az Istenség természete, az ember eredete, a Sátán valósága, a halandóság célja, az engedelmesség szükségessége, a bűnbánat nélkülözhetetlensége, a Szent Lélek munkálkodásai, a szabaduláshoz tartozó szertartások és cselekedetek, a föld rendeltetése, az ember eljövendő állapota a feltámadás és az ítélet után, a házassági kapcsolat örökkévalósága, valamint a család örökkévaló természete. Hasonlóképpen megmutatják, amint a püspökök, az Első Elnökség, a Tizenkettek Tanácsa, a Hetvenek elhívása, valamint egyéb elnöklő hivatalok és kvórumok megalapítása által fokozatosan feltárul az egyház igazgatási rendszere. Végül a Jézus Krisztusról adott bizonyság – az ő isteniségéről, fenségéről, tökéletességéről, szeretetéről, megváltó hatalmáról – teszi nagy értékűvé ezt a könyvet az emberiség családja számára; értékesebbé az egész föld kincseinél.

Számos kinyilatkoztatás megjelent a Missouri állambeli Sionban (Independence), 1833-ban, A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (Parancsolatok könyve, Krisztus egyházának kormányzására) címen. E kiadványt illetően az egyház elderei ünnepélyes tanúbizonyságot tettek arról, hogy az Úr bizonyságot tett lelküknek e kinyilatkoztatások igaz voltáról. Amint az Úr továbbra is kapcsolatban állt szolgáival, két évvel később az Ohio állambeli Kirtlandben sor került egy bővebb gyűjtemény kiadására, Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints (A Tan és a szövetségek Az Utolsó Napok Szentjeinek Egyházában) címen. Ehhez az 1835-ös kiadványhoz hozzácsatolták a tizenkét apostol írásos tanúbizonyságát, amint az itt következik:

A Tizenkét Apostol tanúbizonysága
a Tan és a szövetségek könyvének
igaz voltáról

A tanúk bizonysága az Úr parancsolatainak könyvéhez, amely parancsolatokat ifj. Joseph Smith által adott az ő egyházának, akit az egyház hangja jelölt ki erre a célra:

Mi tehát úgy érezzük, hogy tanúbizonyságot kell tennünk az emberiség egész világának, minden teremtménynek szerte az egész föld színén, valamint a tenger szigetein arról, hogy az Úr a reánk kitöltött Szentlélek által bizonyságot tett a lelkünknek; hogy ezek a parancsolatok Isten sugalmazására adattak, minden embernek javára válnak, és bizony, igazak.

Ezt a tanúbizonyságot adjuk a világnak, az Úr lévén a mi segítőnk; és az Atyaisten, valamint az Ő Fia, Jézus Krisztus kegyelme által van az, hogy kiváltságunk lehet e tanúbizonyság megtételére a világnak, amelyben rendkívül örvendezünk, mindig azért imádkozva az Úrhoz, hogy ez javára válhasson az emberek gyermekeinek.

A Tizenkettek nevei:

Thomas B. Marsh

David W. Patten

Brigham Young

Heber C. Kimball

Orson Hyde

Wm. E. McLellin

Parley P. Pratt

Luke S. Johnson

William Smith

Orson Pratt

John F. Boynton

Lyman E. Johnson

A Tan és a szövetségek későbbi kiadásaihoz további kinyilatkoztatások és feljegyzésre érdemes dolgok is hozzá lettek téve, amint adattak, és azokat az egyház illetékes gyűlései vagy konferenciái elfogadták.

Az 1835-ös kiadástól kezdve a későbbiek tartalmaztak emellett hét teológiai leckét, amelyek címe Lectures on Faith (Előadások a hitről). Ezek a Próféták iskolájában való használatra készültek, amelyet 1834 és 1835 között tartottak az Ohio állambeli Kirtlandben. Bár tan és oktatás tekintetében hasznosak, ezek az előadások az 1921-es kiadás óta nincsenek benne a Tan és a szövetségekben, mivel nem az egész egyháznak szóló kinyilatkoztatásokként adattak vagy jelentek meg.

Nyilvánvaló, hogy néhány hiba állandósult a korábbi angol kiadványokban, különösen a szakaszokhoz tartozó fejlécek történelmi részeiben. Következésképpen ez a kiadás tartalmazza a dátumok és helynevek javításait, valamint néhány egyéb kisebb javítást, ahol az helyénvalónak tűnt. Ezeket a változtatásokat azért tették meg, hogy a mű összhangba kerüljön a történelmi dokumentumokkal. E legutóbbi kiadás egyéb jellemzői közé tartoznak a jobb keresztutalások, szakaszokhoz tartozó fejlécek, valamint téma-összefoglalások, amelyek mindegyike arra szolgál, hogy segítsen az olvasóknak megérteni az Úr a Tan és a szövetségekben megadott üzenetét, és örvendezni abban.

A Tan és a szövetségek szakaszainak bevezetései utalásokat tartalmaznak a History of the Church (Az egyház története) c. kiadványra. A History of the Church egy hétkötetes történelmi beszámoló Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról, 1820 és 1848 között. Mivel e kötetek lefordítására nem került sor, és csak angolul állnak rendelkezésre, a Tan és a szövetségek e kiadásának szakaszaihoz tartozó bevezetések History of the Church forrás-meghatározásai e történelmi mű angol köteteire utalnak.