Szentírások
A Tan és a szövetségek 45
előző következő

45. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás az egyháznak az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831. március 7-én (History of the Church, 1:158–163). E kinyilatkoztatás feljegyzésének bevezetéseként a próféta kijelenti, hogy „az egyház ezen időszakában … sok hamis tudósítást … és balga történetet jelentettek meg … és terjesztettek, … hogy visszatartsák az embereket attól, hogy érdeklődjenek a munka iránt, illetve magukévá tegyék a hitet … De a szentek örömére, … a következőket kaptam” (History of the Church, 1:158).

1–5, Krisztus a mi szószólónk az Atyánál; 6–10, Az evangélium hírnök, mely előkészíti az utat az Úr előtt; 11–15, Énókot és testvéreit az Úr fogadta magához; 16–23, Krisztus kinyilatkoztatta eljövetelének jeleit, amint azok az Olajfák hegyén megadattak; 24–38, Az evangélium visszaállíttatik, a nemzsidók idői beteljesednek, és pusztító betegség lepi el az országot; 39–47, Jelek, csodák és a feltámadás kíséri a második eljövetelt; 48–53, Krisztus az Olajfák hegyén fog állni, és a zsidók látni fogják a sebeket a kezén és a lábán; 54–59, Az Úr uralkodik majd a millennium alatt; 60–62, A próféta utasítást kap, hogy kezdjen hozzá az Újszövetség fordításához, amin keresztül fontos tudnivalók válnak majd ismertté; 63–75, A szentek parancsot kapnak, hogy gyűljenek össze és építsék fel az Új Jeruzsálemet, ahova minden nemzetből jönnek majd emberek.

1 Hallgassatok ide, Ó ti, aegyházam népe, akiknek a bkirályság adatott; hallgassatok ide, és füleljetek arra, aki lefektette a föld alapzatát, aki cmegalkotta az egeket és mind annak seregeit, és aki által készült minden ami él, mozog, és léte van.

2 Megint csak azt mondom, hallgassatok hangomra, különben utolér titeket a ahalál: olyan bórában, amikor nem gondoljátok, elmúlik a nyár, vége lesz az caratásnak, és nem szabadul meg a lelketek.

3 Hallgassátok meg azt, aki aszószólótok az Atyánál, aki szót emel ügyetekben őelőtte –

4 Mondván: Atyám, tekintsd aannak szenvedéseit és halálát, aki bbűnt nem cselekedett, akivel nagyon elégedett voltál; tekintsd a te Fiadnak vérét, amely kiontatott, annak vérét, akit odaadtál, hogy te magad cmegdicsőülhess;

5 Ezért, Atyám, kíméld meg ezeket a testvéreimet, akik ahisznek az én nevemben, hogy énhozzám jöhessenek és börökké tartó életük lehessen.

6 Hallgassatok ide, Ó ti, egyházam népe, és ti, elderek, hallgassatok együtt, és halljátok meg hangomat, míg amát mondunk, és ne keményítsétek meg a szíveteket;

7 Mert bizony mondom nektek, hogy én vagyok az aAlfa és az Omega, a kezdet és a vég, a világ világossága és élete – bvilágosság, amely fénylik a sötétben, és a sötétség nem fogja fel.

8 Az enyéimhez jöttem, és az enyéim nem fogadtak be; de mindazoknak, akik befogadtak, ahatalmat adtam, hogy sok bcsodát tegyenek, és Isten cfiaivá legyenek; méghozzá azoknak, akik dhittek az én nevemben, hatalmat adtam, hogy eörök életet nyerjenek.

9 És ugyanígy küldtem el aörök bszövetségemet a világba, hogy világosság legyen a világ számára, és czászló népem számára, és a dnemzsidók számára, hogy hozzá igyekezzenek, és ehírnök legyen orcám előtt, hogy előkészítse előttem az utat.

10 Jöjjetek tehát hozzá, és aki eljön, azzal úgy érvelek, akár a régi napok embereivel, és megmutatom nektek aerős érvelésemet.

11 Ezért hallgassatok ide együtt, és hadd mutassam meg nektek a bölcsességemet is – annak bölcsességét, akiről azt mondjátok, hogy aÉnóknak és az ő testvéreinek az Istene,

12 Akiket aelválasztottam a földtől, és magamhoz fogadtam – egy bvárost, mely megőriztetik, mígnem eljön az igazlelkűség napja – egy olyan nap, amit minden szent ember keresett, de gonoszság és utálatosságok miatt nem találtak rá;

13 És bevallották, hogy aidegenek és vándorok a földön;

14 De aígéretet kaptak, hogy rátalálnak és testükben meglátják azt.

15 Hallgassatok tehát ide, és én érvelek veletek, szólok hozzátok és prófétálok, akár a régi napokban az embereknek.

16 És olyan világosan mutatom ezt meg nektek, ahogyan tanítványaimnak amutattam meg, amint előttük álltam testben, és szóltam hozzájuk, mondván: Mivel kérdeztetek beljövetelem jeleiről, azon a napon, amikor dicsőségemben eljövök az ég felhőiben, hogy beteljesítsem az ígéreteket, amelyeket atyáitoknak tettem,

17 És mert fogságként tekintettetek alelketek testetektől való hosszú btávollétére, megmutatom nektek, hogyan jő el a megváltás napja, valamint a cszétszórt Izráel dvisszaállítása.

18 És most, látjátok ezt a templomot, amely Jeruzsálemben van, és amit ti Isten házának hívtok, ellenségeitek pedig azt mondják, hogy ez a ház soha nem dől össze.

19 De bizony mondom nektek, hogy pusztulás jő erre a nemzedékre, tolvajként az éjszakában, és ez a nép elpusztul, és szétszóratik minden nemzet közé.

20 És ez a templom, amelyet most láttok, úgy leromboltatik, hogy kő kövön nem marad.

21 És lészen, hogy a zsidóknak e nemzedéke nem múlik el addig, míg be nem következik minden pusztítás, amelyről nektek beszéltem.

22 Azt mondjátok, hogy tudjátok, hogy eljön a avilág vége; azt is mondjátok, hogy tudjátok, hogy el fognak múlni az egek és a föld;

23 És e tekintetben igazat szóltok, mert így is van; ám ezek a dolgok, amelyekről szóltam nektek, addig nem múlnak el, míg minden be nem teljesedik.

24 És ezt Jeruzsálemet illetően mondtam el nektek; és amikor eljő az a nap, akkor a maradék aszétszóratik minden nemzet között;

25 De ismét aegybegyűjtetnek; ám addig még maradnak, amíg be nem teljesednek a bnemzsidók idői.

26 És aazon a napon bháborúkról és háborúk híreiről hallanak majd, és az egész föld mozgásban lesz, és az emberek szíve ccserben hagyja őket, és azt mondják, hogy Krisztus dkéslelteti eljövetelét a föld végezetéig.

27 És meghidegül az emberek szeretete, és megsokasodik a gonoszság.

28 És amikor eljönnek a anemzsidók idői, bvilágosság tör elő azok között, akik sötétségben ülnek, és ez evangéliumom teljessége lesz;

29 De ők anem fogadják be azt; mert nem érzékelik a világosságot, és az bemberek előírásai miatt celfordítják tőlem a szívüket.

30 És abban a nemzedékben teljesednek be a nemzsidók idői.

31 És emberek állnak majd abban a nemzedékben, akik addig nem távoznak el, míg túláradó acsapást nem látnak; mert pusztító betegség lepi el az országot.

32 De tanítványaim aszent helyeken fognak állni, és nem mozdíttatnak el; a gonoszok között viszont az emberek felemelik hangjukat, Istent bátkozzák és meghalnak.

33 És aföldrengések is lesznek különböző helyeken, és sok pusztítás; az emberek mégis megkeményítik ellenem a szívüket, és bkardot ragadnak egymás ellen, és megölik egymást.

34 És most, amikor én, az Úr, elmondtam ezeket a szavakat a tanítványaimnak, nyugtalankodtak.

35 És én azt mondtam nekik: aNe nyugtalankodjatok, mert amikor mindezen dolgok bekövetkeznek, tudhatjátok, hogy a nektek tett ígéretek is be fognak teljesedni.

36 És amikor elkezd előtörni a világosság, olyan lesz az nékik, mint a példázat, amelyet megmutatok nektek –

37 Néztek, és a afügefákra tekintetek, és szemeitekkel látjátok azokat, és azt mondjátok, amikor elkezdenek kihajtani, és leveleik még zsengék, hogy a nyár most már hamarosan elközeleg.

38 Éppen így lesz ez azon a napon, amikor mindezen dolgokat látják, akkor tudni fogják, hogy nincs messze az óra.

39 És lészen, hogy aki afél engem, az bvárakozással tekint az Úr cnagy napjának eljövetelére, méghozzá az dEmber Fia eeljövetelének jeleire.

40 És látnak majd jeleket és csodákat, mert ezek megmutatkoznak az egekben fent és a földben lent.

41 És vérre, és atűzre és füstnek gomolygására tekintenek.

42 És mielőtt eljön az Úr napja, aelsötétül a nap, és vérbe fordul a hold, és lehullnak az égből a csillagok.

43 És a maradékot erre a helyre gyűjtik;

44 És akkor majd keresnek engem, és íme, én eljövök; és ők látni fognak engem az ég felhőiben, hatalommal és nagy adicsőséggel felruházva; mind a szent angyalokkal; és aki nem bvár engem, az kivágatik.

45 De mielőtt lesújt az Úr karja, egy angyal megszólaltatja aharsonáját, és a szentek, akik aludtak, belőjönnek, hogy találkozzanak velem a cfelhőben.

46 Ezért ha ti abékében aludtatok, áldottak vagytok; mert ahogyan most láttok engem és tudjátok, hogy én vagyok, éppen úgy bjöttök majd énhozzám, és lelketek célni fog, és megváltásotok tökéletesítve lesz; és a szentek előjönnek a föld négy szegletéből.

47 Akkor sújt majd le az Úr akarja a nemzetekre.

48 És akkor teszi lábát az Úr aerre a hegyre, és az kettéhasad, és a bföld megremeg, és ide-oda inog, és az cegek is megrázkódnak.

49 És az Úr hallatja hangját, és a földnek szélei mind meghallják azt; és a föld nemzetei agyászolnak, és akik nevettek, azok meglátják balgaságukat.

50 És csapások lepik el a gúnyolódót, és a csúfolódó megemésztetik; és akik gonoszság után leselkedtek, ledöntetnek és a tűzbe vettetnek.

51 És akkor atekintenek rám a bzsidók és kérdezik: Mik ezek a sebek a kezeden és a lábadon?

52 Akkor tudni fogják, hogy én vagyok az Úr; mert én azt mondom nekik: aEzek a sebek azok a sebek, amelyekkel barátaim házában sebeztek meg engem. Én vagyok az, aki felemeltetett. Én vagyok Jézus, akit bkeresztre feszítettek. Én vagyok Isten Fia.

53 És akkor ők asiránkozni fognak, gonoszságaik miatt; akkor zokogni fognak, mert üldözték a bkirályukat.

54 És akkor megváltatnak a apogány nemzetek, és akik nem ismertek törvényt, azoknak része lesz az első bfeltámadásban; és ctűrhető lesz számukra.

55 És a aSátán bmegkötöztetik, hogy ne legyen helye az emberek gyermekeinek szívében.

56 És aazon a napon, amikor eljövök az én dicsőségemben, akkor teljesedik be a példázat, amelyet a btíz szűzről mondtam.

57 Mert azok, akik bölcsek és elfogadták az aigazságot, és bvezetőjükké fogadták a Szent Lelket, és akiket nem ctévesztettek meg – bizony mondom nektek, ők nem döntetnek le és vettetnek a dtűzbe, hanem megmaradnak azon a napon.

58 És a aföld nekik adatik börökségül; és sokasodnak és megerősödnek, és gyermekeik bűn nélkül cnőnek fel, mígnem dmegszabadulnak.

59 Mert az Úr ott lesz aközöttük, és rajtuk lesz az ő dicsősége, és ő lesz a királyuk és a btörvényhozójuk.

60 És most íme, azt mondom nektek, nem adatik meg nektek, hogy ennél többet tudjatok erről a fejezetről, amíg ale nem fordíttatik az Újszövetség, és abban mindezen dolgok közzé tétetnek;

61 Megadom tehát neked, hogy most lefordíthatod azt, hogy felkészülhessetek az eljövendő dolgokra.

62 Mert bizony mondom nektek, hogy nagy dolgok várnak rátok;

63 Hallotok aháborúkról idegen országokban; de íme, én azt mondom nektek, hogy közel vannak, méghozzá az ajtótoknál, és nem sok év múlva hallotok majd háborúkról a saját országaitokban.

64 Ezért én, az Úr, azt mondtam, hogy agyertek ki a keleti országokból, gyűljetek össze ti, egyházam elderei; menjetek el a nyugati országrészekbe, szólítsátok bűnbánatra a lakosokat, és amennyiben bűnbánatot tartanak, építsetek fel nekem gyülekezeteket.

65 És egy szívvel és egy elmével gyűjtsétek össze kincseiteket, hogy örökséget avásárolhassatok, amely majd ezután jelöltetik ki nektek.

66 És ennek neve legyen aÚj Jeruzsálem, a bbéke cföldje, a dmenedék városa, a biztonság helye a Magasságos Isten szentjei számára;

67 És az Úr adicsősége lesz ott, és az Úr rettenete is ott lesz, olyannyira, hogy a gonoszok nem jönnek oda, és Sionnak neveztetik.

68 És lészen a gonoszok között, hogy minden embernek, aki nem ragad kardot a felebarátja ellen, szükségképpen Sionba kell menekülnie biztonságért.

69 És ide agyűlnek minden nemzetből az ég alatt; és ez lesz az egyetlen olyan nép, amely nem lesz háborúban mással.

70 És a gonoszok között azt mondják majd: Ne menjünk fel harcolni Sion ellen, mert Sion lakói rettenetesek; ezért mi nem maradhatunk talpon.

71 És lészen, hogy az igazlelkűeket kigyűjtik minden nemzet közül, és Sionba jönnek, örök öröm dalait dalolva.

72 És most azt mondom nektek, őrizzétek ezeket a dolgokat, ne menjenek ki a világba, míg azt én célszerűnek nem látom, hogy elvégezhessétek ezt a munkát a nép szeme láttára, és ellenségeitek szeme láttára, hogy ne ismerjék cselekedeteiteket, míg végre nem hajtottátok azt a dolgot, amit megparancsoltam nektek;

73 Hogy amikor megismerik, fontolóra vehessék ezeket a dolgokat.

74 Mert amikor az Úr megjelenik, ő arettenetes lesz számukra, hogy félelem szállhassa meg őket, és messze állnak majd és reszketnek.

75 És minden nemzet félni fog, az Úr rettenete miatt, és erejének hatalma miatt. Így lesz. Ámen.