Szentírások
Hivatalos nyilatkozat 2
előző


2. Hivatalos nyilatkozat

Azoknak, akiket érint:

1978. szeptember 30-án, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 148. féléves általános konferenciáján N. Eldon Tanner elnök, első tanácsos az egyház Első Elnökségében, a következőket mondta el:

Ez év júniusának elején az Első Elnökség bejelentette, hogy Spencer W. Kimball elnök kinyilatkoztatást kapott, amely a papság és a templom áldásait az egyház minden arra érdemes férfitagjára kiterjeszti. Kimball elnök megkért rá, tájékoztassam a konferenciát, hogy miután megkapta ezt a kinyilatkoztatást, amely hosszú elmélkedés és imádkozás után érkezett el hozzá a szent templom szent termeiben, tanácsosai elé tárta, akik elfogadták és jóváhagyták azt. Ezután a Tizenkét Apostol Kvóruma elé került, akik egyhangúlag jóváhagyták, majd ezt követően az összes többi általános felhatalmazott elé, akik hasonlóképpen egyhangúlag jóváhagyták.

Kimball elnök megkért, hogy most olvassam fel ezt a levelet:

1978. június 8.

Minden általános és helyi papsági hivatalnoknak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházában, szerte a világon:

Kedves testvérek!

Ahogyan tanúi vagyunk az Úr munkája terjedésének szerte a földön, hálásak vagyunk azért, hogy sok nemzet népe reagált a visszaállított evangélium üzenetére, és csatlakozott egyre növekvő számban az egyházhoz. Ez viszont annak kívánságát ihlette bennünk, hogy az egyház minden arra érdemes tagjára kiterjesszük mindazon kiváltságokat és áldásokat, amelyeket az evangélium lehetővé tesz.

Mivel tudatában vagyunk azoknak az ígéreteknek, amelyeket az egyház előttünk lévő prófétái és elnökei tettek, hogy Isten örök tervében valamikor minden férfitestvérünk, aki érdemes rá, megkaphatja majd a papságot, és tanúja lévén azok hűségének, akiktől eddig visszatartatott a papság, hosszan és buzgón könyörögtünk ezen hű férfitestvéreink nevében, sok órát töltve el a templom felső szobájában, isteni útmutatásért fohászkodva az Úrhoz.

Ő meghallgatta imáinkat, és kinyilatkoztatás által megerősítette, hogy elérkezett az a régóta ígért nap, amikor az egyházban minden hűséges, arra érdemes férfi megkaphatja a szent papságot, valamint isteni felhatalmazása gyakorlásának hatalmát, és szeretteivel együtt minden abból eredő áldást élvezhet, beleértve ebbe a templom áldásait. Ennek megfelelően az egyház minden arra érdemes férfitagját el lehet rendelni a papságba, fajra és bőrszínre való tekintet nélkül. A papsági vezetőknek azt az utasítást adjuk, hogy kövessék az irányelvet, amely szerint minden jelölttel gondosan interjút készítenek az ároni vagy a melkisédeki papságba való elrendeléséhez, meggyőződvén arról, hogy megfelelnek az érdemesség megállapított normáinak.

Ünnepélyesen kijelentjük, hogy az Úr most tudatta akaratát, minden olyan gyermekének megáldására szerte a földön, aki hajlandó hallgatni felhatalmazott szolgáinak a hangjára és felkészülni az evangélium minden áldásának elnyerésére.

Őszinte tisztelettel:

Spencer W. Kimball

N. Eldon Tanner

Marion G. Romney

Az Első Elnökség

Mivel Spencer W. Kimballt prófétaként, látnokként és kinyilatkoztatóként, valamint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökeként ismerjük el, indítványozom, hogy alkotmányozó gyűlésként fogadjuk el ezt a kinyilatkozatást mint az Úr szavát és akaratát. Aki egyetért, kérem, jelezze jobb kezének felemelésével. Aki ellenzi, ugyanazon jellel.

A fenti indítvány támogatásának szavazata egyhangúan igenlő volt.

Salt Lake City, Utah, 1978. szeptember 30.