Szentírások
A Tan és a szövetségek 21
előző következő

21. Szakasz

Joseph Smith prófétának 1830. április 6-án a New York állambeli Fayette-ben adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:74–79). Ez a kinyilatkoztatás az egyház megszervezésekor, a nevezett napon adatott, id. Peter Whitmer otthonában. Hat, előzőleg megkeresztelt férfi vett részt. Egyhangú szavazattal ezek a személyek kifejezték azon vágyukat és elhatározásukat, hogy megszerveződjenek, Isten parancsolatai szerint (lásd a 20. szakaszt). Emellett arról is szavaztak, hogy ifj. Joseph Smith-et és Oliver Cowdery-t elfogadják és támogatják az egyház elnöklő hivatalnokaiként. Kézrátétel által Joseph ezt követően elrendelte Olivert az egyház elderévé, Oliver pedig hasonlóképpen elrendelte Joseph-et. Az úrvacsorai szolgálat után Joseph és Oliver egyenként rátették kezeiket a résztvevőkre, hogy rájuk ruházzák a Szentlelket, és mindegyiküket megerősítsék az egyház tagjaként.

1–3, Joseph Smith elhívást kap, hogy látnok, fordító, próféta, apostol és elder legyen; 4–8, Az ő szava irányítja majd Sion ügyét; 9–12, A szentek hinni fognak szavainak, amint a Vigasztaló által beszél.

1 Íme, vezessetek magatok között afeljegyzést, és ebben te neveztessél blátnoknak, fordítónak, prófétának, Jézus Krisztus capostolának, az egyház elderének, az Atyaisten akarata, és a ti Uratok, Jézus Krisztus kegyelme által,

2 aIhletve lévén a Szentlélektől, hogy lefektesd annak alapját, és felépítsd azt a legszentebb hitté.

3 Amely aegyház bmegszervezésére és megalapítására Uratok ezernyolcszázharmincadik esztendejében került sor, a negyedik hónapban, és az áprilisnak nevezett hónap hatodik napján.

4 Ezért ti, az egyházat értve ez alatt, szívleljétek meg minden aszavát és parancsolatát, amelyet úgy ad nektek, ahogyan ő kapja azokat, teljes bszentségben járva énelőttem;

5 Mert az ő aszavát úgy fogadjátok, mintha az én számból eredne, teljes türelemmel és hittel!

6 Mert megtéve e dolgokat a apokol kapui nem fognak diadalmaskodni felettetek; igen, és az Úristen eloszlatja előletek a bsötétség erőit, és cmegrázza az egeket tiérettetek és az ő nevének ddicsőségéért.

7 Mert így szól az Úristen: Őt ihlettem arra, hogy erős hatalommal jó irányba vigye aSion ügyét, és az ő szorgalmát ismerem, és az imáit meghallgattam.

8 Igen, Sionért ontott könnyeit láttam, és gondoskodni fogok arról, hogy ne gyászoljon többé miatta; mert örvendezésének napjai elérkeztek abűnei bocsánatára, és áldásaim megnyilatkozására az ő munkáin.

9 Mert íme, én amegáldom mindazokat, akik bszőlőskertemben dolgoznak, hatalmas áldással, és hinni fognak szavainak, amelyeket a cVigasztaló által adok neki, amely dkijelenti, hogy Jézus ebűnös emberek által fkeresztre feszíttetett a gvilág bűneiért, igen, a bűnök bocsánatáért a htöredelmes szívnek.

10 Az tehát akaratom, hogy ael legyen rendelve teáltalad, Oliver Cowdery, az én apostolom által;

11 Lévén ez egy szertartás számodra, hogy elder vagy az ő keze alatt, lévén ő az aelső néked, hogy te eldere lehessél eme egyháznak, mely Krisztus egyháza, és az én nevemet viseli –

12 És ezen egyház első prédikátora az egyház számára, valamint a világ előtt, igen, a nemzsidók előtt; igen, és így szól az Úristen, lásd! lásd! a azsidóknak is. Ámen.