Szentírások
A Tan és a szövetségek 110
előző következő

110. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Oliver Cowdery-nek megmutatkozó látomások a kirtlandi templomban, 1836. április 3-án (History of the Church, 2:435–436). Az alkalom egy sabbat napi gyűlés volt. A próféta e szavakkal vezette be feljegyzését a megnyilatkozásokról: „Délután segítettem a többi elnöknek, amint szétosztották az úrvacsorát az egyháznak, a Tizenkettektől kapva meg azt, akiknek ezen a napon kiváltságában állt az, hogy a szent asztalnál elrendelt szolgálatot teljesítsenek. Miután elvégeztem ezt a szolgálatot a testvéreimnek, visszatértem a szószékhez, a függönyök lent voltak, és ünnepélyes, csendes imában, Oliver Cowdery-vel együtt térdre borultam. Miután az imából felegyenesedtünk, a következő látomás tárult mindkettőnk elé” (History of the Church, 2:435).

1–10, Az Úr, Jehova dicsőségben megjelenik, és házaként elfogadja a Kirtland Templomot; 11–12, Mózes és Éliás mindketten megjelennek, és átadják kulcsaikat és adományozási korszakaikat; 13–16, Illés visszatér, és átadja adományozási korszakának kulcsait, amint azt Malakiás megígérte.

1 A aFátyol elvétetett elménkről, és bértelmünk szemei megnyíltak.

2 Láttuk az Urat, a szószék könyöklőjén állva előttünk; és lábai alatt színaranyból készült, borostyánhoz hasonló színű volt a kövezet.

3 aSzemei olyanok voltak, mint a tűz lángja; fején a haj fehér, mint a tiszta hó; barca ragyogott, meghaladva a nap fényességét; changja pedig olyan volt, akár a nagy vizek zúgásának hangzása, méghozzá dJehova hangja, mondván:

4 Én vagyok az aelső és az utolsó; bén vagyok az, aki él, én vagyok az, aki megöletett; én vagyok a ti cszószólótok az Atyánál.

5 Íme, bűneitek amegbocsáttattak nektek; tiszták vagytok énelőttem; emeljétek fel tehát a fejeteket és örvendezzetek.

6 Örvendjen testvéreitek szíve, és örvendjen népem egészének szíve, akik szívvel-lélekkel afelépítették nevemnek ezt a házat.

7 Mert íme, én aelfogadtam ezt a bházat, és nevem itt lesz; és én ki fogom nyilvánítani magamat népemnek, irgalommal, ebben a házban.

8 Igen, ameg fogok jelenni szolgáimnak, és saját hangomon szólok hozzájuk, ha népem betartja parancsolataimat, és nem bszennyezi be ezt a cszent házat.

9 Igen, ezrek és tízezrek szíve örvend majd nagyon a kiáradó aáldások, valamint azon bfelruházás következtében, amellyel szolgáim e házban felruháztatnak.

10 És e ház hírneve elterjed idegen földekre; és ez a kezdete annak az áldásnak, amely népem fejére akiárad. Így lesz. Ámen.

11 Miután bezárult ez a alátomás, ismét megnyíltak nekünk az egek; és bMózes jelent meg előttünk, és átadta nekünk Izráelnek a föld négy részéből történő cösszegyűjtésének, valamint a tíz törzs dészaki földről történő elvezetésének a ekulcsait.

12 Ezután aÉliás jelent meg, és átadta bÁbrahám evangéliumának cadományozási korszakát, mondván, hogy bennünk és a mi magunkban minden utánunk következő nemzedék megáldatik.

13 Miután ez a látomás bezárult, egy másik nagyszerű és dicsőséges látomás tárult elénk; mert aIllés próféta állt előttünk, aki a bhalál megízlelése nélkül vitetett a mennybe, és azt mondta:

14 Íme teljesen elérkezett az idő, amelyről Malakiás szája szólt – aki bizonyságot tett arról, hogy ő [Illés] elküldetik, mielőtt eljő az Úr nagy és félelmetes napja –

15 Hogy aaz atyák szívét a gyermekekhez fordítsa, és a gyermekekét az atyákhoz, különben az egész földet átok sújtja –

16 Kezetekbe adatnak tehát ennek az adományozási korszaknak a kulcsai; és ebből tudhatjátok, hogy az Úr nagy és félelmetes napja aközel van, méghozzá az ajtóknál.