Szentírások
A Tan és a szövetségek 28
előző következő

28. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Oliver Cowdery-nek, 1830 szeptemberében, a New York állambeli Fayette-ban (History of the Church, 1:109–111). Hiram Page, az egyház egyik tagja, rendelkezett egy bizonyos kővel, és azt állította, hogy annak segítségével kinyilatkoztatásokat kap Sion felépítését és az egyház rendjét illetően. Ezek az állítások számos egyháztagot megtévesztettek, és még Oliver Cowdery-t is tévesen befolyásolták. Közvetlenül egy betervezett konferencia előtt a próféta buzgón kérdezte az Urat a dolgot illetően, és ez a kinyilatkoztatás következett.

1–7, Joseph Smith birtokolja a rejtelmek kulcsait, és csak ő kap kinyilatkoztatásokat az egyház részére; 8–10, Oliver Cowdery prédikáljon a lámánitáknak; 11–16, Sátán megtévesztette Hiram Page-t, és hamis kinyilatkoztatásokat adott neki.

1 Íme, azt mondom neked, aOliver, megadatik neked, hogy minden olyan dologban meghallgasson téged az egyház, amit a bVigasztaló által ctanítasz nekik, az általam adott kinyilatkoztatásokat és parancsolatokat illetően.

2 De íme, bizony, bizony mondom neked, asenki nem jelöltetik ki parancsolatok és kinyilatkoztatások elnyerésére ebben az egyházban, csak ifj. bJoseph Smith szolgám, mert ő úgy fogadja ezeket, mint Mózes.

3 Te pedig legyél engedelmes azon dolgokban, amiket megadok neki, mint ahogy aÁron is; jelentsd ki hűségesen a parancsolatokat és a kinyilatkoztatásokat, hatalommal és bfelhatalmazással az egyháznak!

4 És ha bármikor arra indít a Vigasztaló, hogy abeszélj vagy taníts, illetve mindig, az egyháznak adott parancsolat szerint, akkor ezt megteheted.

5 Ám te ne parancsolatként, hanem bölcsességként írj!

6 És ne parancsolj annak, aki feletted van, és az egyház élén.

7 Mert én neki adtam a arejtelmek bkulcsait, és a lepecsételt kinyilatkoztatásokat, mígnem mást nevezek ki nékik őhelyette.

8 És most íme, azt mondom neked, hogy amenj el a lámánitákhoz, és prédikáld nekik az bevangéliumomat; és amennyiben befogadják a tanításaidat, alapítsátok meg közöttük az egyházamat; és kapsz majd kinyilatkoztatásokat, de ezeket ne parancsolatként írd le!

9 És most, íme, azt mondom neked, hogy nincs kinyilatkoztatva, és egyetlen ember sem tudja, hogy hol épül majd fel aSion bvárosa, ám ez majd megadatik ezután. Íme, azt mondom neked, hogy a lámániták melletti határvidéken lesz.

10 A konferencia végeztéig ne hagyd el ezt a helyet; és Joseph szolgámat nevezze ki annak hangja, hogy elnököljön a konferencia felett, és amit ő mond neked, azt szóld!

11 Továbbá vond félre anégyszemközt testvéredet, Hiram Page-t, és mondd el neki, hogy azok a dolgok, amiket arról a kőről leírt, nem tőlem valók, és a bSátán cmegtéveszti őt;

12 Mert íme, ezek a dolgok nem bízattak rá és semmi olyant ne bízzanak rá senkire ebben az egyházban, ami ellenkezne az egyházi szövetségekkel.

13 Mert minden dolgot rendben és aközös megegyezéssel kell tenni az egyházban, a hit imája által.

14 És segíts mindezen dolgok elrendezésében, az egyház szövetségei szerint, mielőtt útra kelsz a lámániták közé!

15 És amegadatik neked, amikortól elmész, ameddig vissza nem térsz, hogy mit tegyél.

16 És mindig ki kell nyitnod a szádat, az örvendezés hangján hirdetve evangéliumomat! Ámen.