Szentírások
A Tan és a szövetségek 24
előző következő

24. Szakasz

Joseph Smith prófétának és Oliver Cowdery-nek, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1830 júliusában adott kinyilatkoztatás (History of the Church, 1:101–103). Bár kevesebb, mint négy hónap telt el az egyház megszervezése óta, fokozottá vált az üldöztetés, és a vezetőknek biztonságuk érdekében időnként el kellett rejtőzniük. A következő három kinyilatkoztatás ebben az időszakban adatott, hogy erősítse, bátorítsa és oktassa őket.

1–9, Joseph Smith elhívást kap, hogy fordítson, prédikáljon és kifejtse a szentírásokat; 10–12, Oliver Cowdery elhívást kap az evangélium prédikálására; 13–19, Kinyilatkoztatásra kerül a csodákkal, átkokkal, illetve azzal kapcsolatos törvény, hogy valaki leverje lábáról a port, vagy erszény és tarisznya nélkül menjen.

1 Íme, elhívattál és kiválasztattál a Mormon könyve írására és elrendelt szolgálatomra; és én kiemeltelek téged a sanyargattatásaidból, és tanácsot adtam neked úgy, hogy minden ellenségedtől megszabadultál, és megszabadíttattál a Sátán hatalmaitól és a sötétségtől!

2 Mindazonáltal nem lehet kimenteni téged avétkeid tekintetében; mindazonáltal eredj utadra, és többé ne vétkezz!

3 aMagasztald fel hivatalodat; és miután bevetetted mezőidet és bebiztosítottad azokat, menj el gyorsan a gyülekezethez, amely bColesville-ben, Fayette-ben és Manchesterben van, és ők majd ctámogatnak téged; és én lelkileg és fizikailag is megáldom őket;

4 Ám ha nem fogadnak be téged, akkor átkot küldök rájuk áldás helyett.

5 Te pedig továbbra is szólítsd Istent az én nevemben, és írd le azokat a dolgokat, amelyek a aVigasztaló által adatnak neked, és minden szentírást fejts ki az egyháznak!

6 És aaz adott percben megadatik neked, hogy mit mondj és írj, és nekik meg kell azt hallaniuk, vagy átkot küldök rájuk áldás helyett.

7 Mert neked minden aszolgálatodat Sionban kell felajánlanod; és ebben lesz erőd.

8 Legyél atürelmes a bsanyargattatásokban, mert sokban lesz részed; ám cviseld el őket, mert lásd, én veled vagyok, egészen dnapjaid végéig!

9 És világi munkákban nem lesz erőd, mert nem ez a te elhívásod. aVégezd elhívásodat, és lesz mivel felmagasztalni a hivatalodat, és kifejteni minden szentírást, és folytasd a kézrátételt és a gyülekezetek tagjainak megerősítését!

10 És testvéred, Oliver, továbbra is hirdesse nevemet a világ előtt, és az egyháznak is! És ne gondolja, hogy eleget mondhat ügyemben; és lásd, én vele vagyok mindvégig!

11 Énbennem lesz dicsősége, és nem önmaga által, akár gyengeségben vagy erőben, akár kötelekben vagy szabadon.

12 És mindig, és mindenhol nyissa ki száját és ahirdesse evangéliumomat, mintha bharsona hangján tenné azt, nappal és éjjel is! És én olyan erőt adok majd neki, ami ismeretlen az emberek között.

13 Ne követeljetek acsodákat, csak ha én bparancsolom nektek, kivéve az cördögök dkiűzését, a betegek emeggyógyítását, és a fmérges kígyók ellen, és a halálos mérgek ellen valókat;

14 És aezeket a dolgokat ne tegyétek, csak akkor, ha azok követelik tőletek, akik vágynak rá, hogy beteljesedhessenek a szentírások; mert aszerint tegyetek, ami írva van!

15 És aahová csak bementek, és nem fogadnak be titeket az én nevemben, ott átkot hagytok áldás helyett azáltal, hogy bleveritek a port lábatokról, bizonyságul ő ellenük, és az út mentén megtisztítjátok a lábatokat.

16 És lészen, hogy ha valaki erőszakkal rátok veti a kezét, akkor nevemben parancsoljatok, hogy sújtsak le rá; és íme, én szavaitok szerint lesújtok rájuk, a nekem megfelelő időben.

17 És aki törvény elé állít téged, azt a törvény átkozza majd el.

18 És se aerszényt, se tarisznyát ne vigyél magaddal, se botokat, se két kabátot, mert az egyház megadja neked pontosan abban az órában, amire szükséged van élelem és ruházkodás, és cipő és pénz, és tarisznya tekintetében.

19 Mert elhívtalak, hogy hatalmas metszéssel amegmetszd szőlőskertemet, igen, méghozzá utolsó alkalommal; igen, és mindazokat elhívtam, akiket te belrendeltél, és ők cselekedjenek, méghozzá ennek mintájára. Ámen.