Szentírások
A Tan és a szövetségek 38
előző következő


38. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1831. január 2-án, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:140–143). Az alkalom egy egyházi konferencia volt.

1–6, Krisztus teremtett minden dolgot; 7–8, Ő ott van szentjei között, akik hamarosan látni fogják őt; 9–12, Minden test romlott őelőtte; 13–22, Megőrzött egy megígért földet a szentjeinek az időben és az örökkévalóságban; 23–27, A szentek parancsot kapnak arra, hogy legyenek egyek és testvérekként becsüljék egymást; 28–29, Jövendölés háborúkról; 30–33, A szenteknek hatalom adatik majd a magasságból, és el kell menniük minden nemzet közé; 34–42, Az egyház parancsot kap arra, hogy törődjön a szegényekkel és a szűkölködőkkel, és keresse az örökkévalóság kincseit.

1 Így szól az Úr, a ti Istenetek, méghozzá Jézus Krisztus, a nagy aVagyok, az Alfa és az Omega, a bkezdet és a vég, aki a cvilág dmegalkotása előtt letekintett az örökkévalóság széles távlatára és a menny minden eszeráf-seregére;

2 Az, aki aminden dolgot tud, bmert minden dolog jelen van a szemeim előtt;

3 Én vagyok az, aki szólt, és alétrejött a világ, és minden dolog énáltalam lett.

4 Én vagyok az, aki saját keblemre vettem Énók aSionját; és bizony mondom, mindazokat, akik bhittek a nevemben, mert én Krisztus vagyok, és saját nevemben, ckiontott vérem erejénél fogva emeltem szót értük az Atya előtt.

5 De íme, a agonoszok maradékát a bsötétség láncain tartom a nagy nap cítéletéig, amely akkor jön el, amikor vége lesz a földnek;

6 És így őriztetem a gonoszokat, akik nem akarják meghallani a hangomat, hanem megkeményítik a szívüket, és jaj, jaj, jaj a végzetük!

7 De íme, bizony, bizony mondom nektek, hogy arajtatok tartom a szememet. Én bközöttetek vagyok, és ti nem láthattok engem;

8 Ám ahamarosan eljön a nap, amikor látni fogtok engem, és tudni fogjátok, hogy vagyok; mert hamarosan elhasad a sötétség fátyla, és aki nincs bmegtisztítva, az nem cmarad meg azon a napon.

9 Övezzétek fel tehát a derekatokat, és legyetek felkészülve! Íme, tietek a akirályság, és az ellenség nem győzedelmeskedik.

10 Bizony mondom nektek, atiszták vagytok, de nem maradéktalanul; és bnincs senki más, akivel nagyon elégedett lennék;

11 Mert aminden test romlott előttem; és a bsötétség erői diadalmaskodnak a földön, az emberek gyermekei között, a menny minden seregének jelenlétében –

12 Aminek következtében csend uralkodik, és az aegész örökkévalóság gyötrődik, és az bangyalok a nagy parancsra várnak, hogy carassák le a földet, és gyűjtsék be a dkonkolyt, hogy el lehessen eégetni azt; és íme, az ellenség összefogott.

13 És most mutatok nektek egy rejtelmet, olyan dolgot, amely rejtett szobákban van, hogy idővel véghezvigye az aelpusztításotokat, és ti ezt nem tudtátok;

14 De most elmondom nektek, és áldottak vagytok, nem gonoszságotok, se nem hitetlen szívetek miatt; mert bizony néhányan közületek bűnösök előttem, de én irgalmas leszek a gyengeségeitekkel szemben.

15 Mostantól tehát legyetek aerősek; ne bféljetek, mert tiétek a királyság!

16 És megszabadulásotok érdekében adok nektek egy parancsolatot, mert hallottam az imáitokat, és a aszegények panaszkodtak énelőttem, és a bgazdagokat én alkottam, és minden test az enyém, és én nem vagyok cszemélyválogató.

17 És gazdaggá tettem a földet, és íme, az én azsámolyom az, ezért újra reá fogok állni.

18 És még nagyobb kincseket nyújtok és méltóztatok adni nektek, méghozzá egy megígért földet, egy tejjel és mézzel folyó földet, amelyen nem lesz átok, amikor eljön az Úr;

19 És örökségetek földjeként adom majd ezt nektek, ha teljes szívetekkel erre törekedtek.

20 És ez lesz a veletek kötött szövetségem, örökségetek földjeként bírjátok majd ezt, és gyermekeitek aörökségeként mindörökre, míg a föld fennáll, és újra birtokolni fogjátok az örökkévalóságban, soha nem múlik majd el.

21 De bizony mondom nektek, hogy idővel nem lesz királyotok, sem uralkodótok, mert én leszek a akirályotok és őrködök felettetek.

22 Halljátok meg tehát a hangomat, és akövessetek engem, és akkor bszabad nép lesztek, és nem lesznek törvényeitek, csak az én törvényeim, amikor eljövök, mert én vagyok a ctörvényhozótok, és mi képes visszatartani a kezemet?

23 De bizony mondom nektek, atanítsátok egymást azon hivatal szerint, amire kijelöltelek titeket;

24 És minden ember annyira abecsülje testvérét, mint saját magát, és gyakoroljon berényt és cszentséget énelőttem!

25 És újra azt mondom nektek, hogy minden ember annyira becsülje testvérét, mint saját magát!

26 Mert ki van közöttetek, akinek tizenkét fia van, akik között nem tesz különbséget, és ők engedelmesen szolgálják őt, és ő így szól az egyikhez: Öltözz díszruhákba és ülj le ide; a másikhoz pedig: Öltözz rongyokba, és ülj le oda – és fiaira tekint, és azt mondja: „Igazságos vagyok”?

27 Íme, ezt úgy adtam nektek, mint példázatot, és ez éppen olyan, amilyen én vagyok. Azt mondom nektek, alegyetek egyek; és ha nem vagytok egyek, akkor nem vagytok az enyéim.

28 Továbbá azt mondom nektek, hogy az ellenség rejtett szobákban az aéletetekre tör.

29 aHáborúkról hallotok messzi országokban, és azt mondjátok, hogy hamarosan nagy háborúk lesznek messzi országokban, de nem ismeritek az emberek szívét a saját országotokban.

30 Imáitok miatt mondom el nektek ezeket a dolgokat; ahalmozzatok fel tehát bbölcsességet a kebletekben, különben az emberek gonoszsága nyilatkoztatja ki nektek ezeket a dolgokat gonoszságuk által, oly módon, ami hangosabb szóval beszél füleitekbe, mint az, ami megrázza a földet; de ha fel vagytok készülve, akkor nem fogtok félni.

31 És hogy megmenekülhessetek az ellenség hatalmától, és összegyűjtessetek nékem igazlelkű, aszeplőtelen és ártatlan népként –

32 Ezért, ez okból adtam nektek azt a parancsolatot, hogy menjetek aOhióba; és ott meg fogom adni nektek a btörvényemet; és ott cfelruháztattok hatalommal a magasságból;

33 És onnan, akiket akarok, amenjenek el minden nemzet közé, és meg fogom mondani nekik, hogy mit tegyenek; mert nagy munka van nálam félretéve, mert Izráel bmeg fog szabadulni, és én oda vezetem őket, ahová akarom, és csemmilyen hatalom nem tartja majd vissza a kezemet.

34 És most, adok egy parancsolatot az egyháznak ezen a tájon, hogy nevezzenek ki közöttük bizonyos embereket, és az egyház ahangja nevezze ki őket;

35 És ők figyeljenek oda a szegényekre és a szűkölködőkre, és siessenek a asegítségükre, hogy ne szenvedjenek; és küldjék el őket arra a helyre, amit megparancsoltam nekik;

36 És az lesz az ő dolguk, hogy igazgassák ezen egyház vagyonának ügyeit.

37 És akiknek olyan birtokuk van, amit nem lehet eladni, hagyják ott vagy adják bérbe azt, amint jónak látják!

38 Ügyeljetek, hogy minden dolgot megőrizzetek: és amikor az emberek hatalommal aruháztatnak fel a magasságból és elküldetnek, akkor mindezen dolgok be legyenek gyűjtve az egyház kebelére!

39 És ha azokat a akincseket keresitek, amiket az Atya akarata szerint meg akar adni nektek, akkor minden nép között ti lesztek a leggazdagabbak, mert tiétek lesznek az örökkévalóság kincsei; és szükségképpen úgy kell lennie, hogy a bföld kincsei enyémek legyenek, hogy odaadjam; ám óvakodjatok a ckevélységtől, különben olyanokká lesztek, mint a régi dNefiták.

40 Továbbá azt mondom nektek, adok nektek egy parancsolatot, hogy mindenki, legyen bár elder, pap, tanító vagy egyháztag, induljon el szívvel-lélekkel, akezének munkájával, hogy előkészítse és elvégezze az általam megparancsolt dolgokat!

41 És aprédikálásotok legyen a bfigyelmeztető hang, minden emberé a felebarátjához, gyengédséggel és szelídséggel!

42 És amenjetek ki a gonoszok közül! Őrizzétek meg magatokat! Legyetek tiszták, ti, akik az Úr edényeit hordozzátok! Így lesz. Ámen.