Szentírások
A Tan és a szövetségek 33
előző következő

33. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül Ezra Thayre-nek és Northrop Sweetnek adott kinyilatkoztatás, 1830 októberében, a New York állambeli Fayette-ben (History of the Church, 1:126–127). E kinyilatkoztatás feljegyzésekor a próféta megerősítette, hogy „az … Úr mindig készen áll oktatni azokat, akik szorgalmasan, hittel keresnek” (History of the Church, 1:126).

1–4, A munkások elhívást kapnak az evangélium hirdetésére a tizenegyedik órában; 5–6, Az egyház megalapíttatik, a kiválasztottak pedig összegyűjtetnek; 7–10, Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a menny királysága; 11–15, Az egyház az evangélium sziklájára épül; 16–18, Készüljetek a Vőlegény jövetelére!

1 Íme, azt mondom nektek, Ezra és Northrop szolgáim, nyissátok ki a fületeket, és hallgassatok az Úr, a ti Istenetek hangjára, akinek szava aélő és ható, élesebb a kétélű kardnál, szétválasztva ízeket és velőt, lényt és lelket; és felismeri a bszív gondolatait és szándékait.

2 Mert bizony, bizony mondom nektek, elhívást kaptok, hogy emeljétek fel szavatokat, mintha aharsona hangján tennétek azt, és hirdessétek evangéliumomat egy korcs és elfajult nemzedéknek!

3 Mert íme, a amező fehér, készen az aratásra; és ez a btizenegyedik óra, és az cutolsó alkalom, amikor munkásokat hívok a szőlőskertembe.

4 És aszőlőskertem teljesen bromlott lett; és csenki sincs, aki jót tenne, néhány kivételével; és sok esetben dtévednek, a epapi mesterkedések miatt, és mindnek romlott az elméje.

5 És bizony, bizony mondom nektek, hogy ezt az aegyházat én balapítottam meg és hívtam elő a vadonból.

6 És éppen így fogom aösszegyűjteni választottaimat a bföld négy szegletéből, ahányan csak hisznek bennem és hallgatnak hangomra.

7 Igen, bizony, bizony mondom nektek, a mező fehér, készen az aratásra; vágjátok tehát bele a sarlótokat, és arassatok teljes lelketekkel, elmétekkel és erőtökkel!

8 aNyissátok ki a szájatokat, és betöltetik, és olyanok lesztek, akár az ősi bNefi, aki elment Jeruzsálemből a vadonba.

9 Igen, nyissátok ki a szájatokat, és ne kíméljétek, és akévék rakatnak majd a hátatokra, mert lássátok, én veletek vagyok!

10 Igen, nyissátok ki a szájatokat, és betöltetnek, mondván: aTartsatok bűnbánatot, tartsatok bűnbánatot, és készítsétek az Úrnak útját, és tegyétek egyenessé ösvényeit; mert közel van a menny királysága!

11 Igen, tartsatok bűnbánatot és akeresztelkedjetek meg, mindnyájan, bűneitek bocsánatára; igen, keresztelkedjetek meg, méghozzá víz által, és aztán jön a tűz és a Szentlélek általi keresztelés.

12 Íme, bizony, bizony mondom nektek, ez az én aevangéliumom, és emlékezzetek rá, hogy hitüknek kell lennie énbennem, különben semmiképpen nem szabadulhatnak meg;

13 És erre a asziklára építem majd fel egyházamat: igen, erre a sziklára vagytok felépítve, és ha így folytatjátok, a bpokol kapui nem fognak diadalmaskodni felettetek.

14 És emlékezzetek az aegyház tételeire és szövetségeire, hogy betartsátok azokat!

15 És aki hittel rendelkezik, azt akonfirmáljátok az egyházamban, bkézrátétel által, és én rájuk ruházom a cSzentlélek ajándékát.

16 És a Mormon könyvét, valamint a aszentírásokat tőlem kaptátok az bokulásotokra; és Lelkem hatalma minden dolgot cmegelevenít.

17 Legyetek tehát hűségesek, mindig imádkozzatok, lámpásotok legyen rendben és égjen, és legyen nálatok olaj, hogy készen állhassatok a aVőlegény jövetelekor –

18 Mert íme, bizony, bizony mondom nektek, hogy ahamar eljövök. Így lesz. Ámen.