Szentírások
A Tan és a szövetségek 98
előző következő

98. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1833. augusztus 6-án (History of the Church, 1:403–406). Ez a kinyilatkozatás a Missouri államban tartózkodó szenteket ért üldöztetés következtében érkezett. Természetes volt, hogy a Missouri államban tartózkodó szentek, miután testileg is szenvedtek, és javakat is vesztettek, hajlottak a megtorlásra és a bosszúra. Ezért adta az Úr ezt a kinyilatkoztatást. Bár a Missouri állambeli problémák híreinek egy része kétségtelenül elérte a prófétát Kirtlandben (900 mérfölddel arrébb), a helyzet komolysága csak kinyilatkoztatás által lehetett előtte nyilvánvaló.

1–3, A szentek megpróbáltatásai javukra válnak majd; 4–8, A szentek barátkozzanak meg az ország alkotmányos törvényével; 9–10, Tisztességes, bölcs és jó embereket kell támogatni világi kormányzatokhoz; 11–15, Akik az Úr ügyében teszik le életüket, azoknak örök élete lesz; 16–18, Utasítsátok el a háborút és hirdessetek békét; 19–22, A Kirtlandban tartózkodó szentek dorgálást kapnak és parancsot a bűnbánatra; 23–32, Az Úr kinyilatkoztatja a népére kivetett üldöztetéseket és megpróbáltatásokat kormányzó törvényeit; 33–38, Csak akkor igazolt a háború, ha az Úr parancsolja meg azt; 39–48, A szentek bocsássanak meg ellenségeiknek, akik, ha bűnbánatot tartanak, szintén megmenekülnek az Úr bosszúállásától.

1 Bizony mondom nektek, barátaim, ane féljetek, vigasztalódjon a szívetek; igen, mostantól mindenkor örvendjetek, és mindenben adjatok bhálát.

2 aTürelmesen várva az Úrra, mert imáitok behatoltak a Sabaoth Urának füleibe, és feljegyeztettek ezzel a pecséttel és tanúbizonysággal – Az Úr megesküdött és elrendelte hogy megadassanak.

3 Ezt az ígéretet teszi tehát nektek, megmásíthatatlan szövetséggel, hogy be fognak teljesedni; és aminden olyan dolog, amellyel sanyargatva voltatok, összefog a javatokért, és nevem dicsőségéért, mondja az Úr.

4 És most, bizony mondom nektek az ország törvényét illetően, az én akaratom az, hogy népem ügyeljen minden olyan dolog megtételére, amit megparancsolok nekik.

5 És az ország ama atörvénye, amely balkotmányos, és támogatja a szabadság eme alapelvét azzal, hogy jogokat és kiváltságokat tart fent, az egész emberiségé, és igazolható énelőttem.

6 Tehát én, az Úr, igazollak titeket, valamint testvéreiteket az egyházamban, amikor megbarátkoztok azzal a törvénnyel, amely az ország alkotmányos törvénye;

7 És ami az ember törvényét illeti, ami több vagy kevesebb ennél, az ördögtől való.

8 Én, az Úristen, aszabaddá teszlek titeket, tehát valóban szabadok vagytok; és a törvény is szabaddá tesz titeket.

9 Mindazonáltal, amikor a agonoszok uralkodnak, gyászolnak az emberek.

10 Szorgalmasan keressetek tehát atisztességes embereket és bölcs embereket, és ügyeljetek rá, hogy támogassátok a jó embereket és a bölcs embereket; különben ami kevesebb ennél, az ördögtől való.

11 És én parancsolatot adok nektek, hogy hagyjatok fel minden gonoszsággal, és ragaszkodjatok minden jóhoz, hogy aminden olyan szó szerint éljetek, amely Isten szájából előjön.

12 Mert ő sort sorra, előírást előírásra aad majd a hűségeseknek; és én bmegpróbállak, és próbára teszlek titeket ezzel.

13 És aki aügyemben leteszi életét, az én nevemért, az újra rátalál arra, méghozzá örök életre.

14 aNe féljetek tehát az ellenségeitektől, mert én szívemben elrendeltem, mondja az Úr, hogy minden dologban bpróbára teszlek titeket, vajon megmaradtok-e a szövetségemben, méghozzá cmindhalálig, hogy méltónak találtathassatok.

15 Mert ha nem maradtok meg a szövetségemben, akkor nem vagytok méltók rám.

16 aUtasítsátok el tehát a bháborút, és hirdessétek a cbékét, és szorgalmasan igyekezzetek atyáikhoz dfordítani a gyermekek szívét, és az atyák szívét a gyermekekhez;

17 Továbbá, a azsidók szívét a prófétákhoz, és a prófétákét a zsidókhoz; különben eljövök, és átokkal sújtom az egész földet, és minden test felemésztetik előttem.

18 Ne nyugtalankodjon a szívetek; mert asok palota van az én Atyám házában, és én készítettem számotokra egy helyet; és ahol Atyám és én vagyunk, ti is ott lesztek.

19 Íme, én, az Úr, sokakkal nem nagyon vagyok megelégedve azok közül, akik a kirtlandi gyülekezetben vannak;

20 Mert nem hagynak fel bűneikkel és gonosz útjaikkal, szívük kevélységével, és irigységükkel, és minden undok dolgukkal, és nem tartják be a bölcsesség és az örök élet szavait, amelyeket megadtam nekik.

21 Bizony mondom nektek, hogy én, az Úr, meg fogom afenyíteni őket, és azt teszem, amit csak akarok, ha nem tartanak bűnbánatot és nem ügyelnek minden olyan dologra, amit nekik mondtam.

22 Továbbá, azt mondom nektek, ha ügyeltek amegtenni mindazt, amit megparancsolok nektek, akkor én, az Úr, elfordítok tőletek minden haragot és felháborodást, és a bpokol kapui nem fognak diadalmaskodni felettetek.

23 Most a családjaitokat illetően szólok hozzátok – ha az emberek egyszer alesújtanak rátok vagy családjaitokra, és ti türelmesen viselitek azt, és nem szidalmazzátok őket, és bosszúra sem törekedtek, akkor meg lesztek jutalmazva;

24 Ha azonban nem viselitek ezt türelmesen, akkor az úgy tulajdoníttatik nektek, mint ami aigazságos mértékként lett kimérve rátok.

25 Továbbá, ha ellenségetek másodszor is lesújt rátok, és ti nem szidalmazzátok ellenségeteket, és türelmesen viselitek ezt, akkor jutalmatok százszoros lesz.

26 Továbbá, ha harmadszor is lesújt rátok, és ti atürelmesen viselitek azt, akkor jutalmatok négyszer megduplázódik;

27 És ez a három bizonyság nem töröltetik ki, és ellenségetek ellen szól majd, ha nem tart bűnbánatot.

28 És most, bizony mondom nektek, ha ez az ellenség megmenekül a bosszúmtól, és nem állíttatik elém ítéletre, akkor nézzetek utána, hogy nevemben afigyelmeztetitek őt, hogy többé ne törjön rátok, sem családotokra, sem gyermekeitek gyermekeire, egészen a harmadik és a negyedik nemzedékig.

29 Akkor pedig, ha reátok tör, vagy gyermekeitekre, vagy gyermekeitek gyermekeire, a harmadik és a negyedik nemzedékig, én a kezetekbe adom az ellenségeteket;

30 És ha ti akkor megkímélitek őt, jutalmat kaptok az igazlelkűségetekért; és gyermekeitek is, és gyermekeitek gyermekei is, a harmadik és a negyedik nemzedékig.

31 Mindazonáltal, ellenségetek a kezetekben van; és ha cselekedetei szerint jutalmazzátok őt, akkor igazolva vagytok; ha az életetekre tört, és veszélybe sodorta az életeteket, akkor ellenségetek a kezetekben van, és igazolva vagytok.

32 Íme, ezt a törvényt adtam Nefi szolgámnak, és aatyáitoknak, Józsefnek, és Jákóbnak, és Izsáknak, és Ábrahámnak, és mind az ősi prófétáimnak és apostolaimnak.

33 Továbbá, ez az a atörvény, amit az enyéimnek adtam az ősi időkben, hogy ne menjenek el harcolni semmilyen nemzet, nemzetség, nyelv vagy nép ellen, csak akkor, ha én, az Úr parancsoltam nekik.

34 És ha bármely nemzet, nyelv vagy nép háborút hirdet ellenük, akkor először emeljék fel a abéke zászlaját annak a népnek, nemzetnek vagy nyelvnek;

35 És ha az a nép nem fogadja el a békére tett ajánlatot, másodszor sem és harmadszor sem, akkor hozzák az Úr elé ezeket a bizonyságokat;

36 Akkor én, az Úr, parancsolatot adok nekik, és igazolom őket abban, hogy harcba menjenek azon nemzet, nyelv vagy nép ellen.

37 És én, az Úr, aharcolom majd meg a csatáikat, és gyermekeik csatáit, és gyermekeik gyermekeinek csatáit, mígnem minden ellenségükön bosszút álltak, a harmadik és a negyedik nemzedékig.

38 Íme, példa ez minden nép számára, mondja az Úr, a ti Istenetek, az előttem való igazoltságra.

39 Továbbá, bizony mondom nektek, ha miután ellenségetek először reátok tört, bűnbánatot tart és bocsánatért esedezve hozzátok jő, akkor bocsássatok meg neki, és ne tartsátok ezt többé ellenségetek elleni bizonyságként –

40 És ugyanígy a második és a harmadik alkalomig; és olyan gyakran, ahogyan csak ellenségetek megbánja a vétkét, amellyel vétkezett ellenetek, abocsássatok meg neki, még hetvenszer hét alkalommal is.

41 És ha vétkezik ellenetek, és először nem tart bűnbánatot, mindazonáltal bocsássatok meg neki.

42 És ha másodszor vétkezik ellenetek, és nem tart bűnbánatot, mindazonáltal bocsássatok meg neki.

43 És ha harmadszor vétkezik ellenetek, és nem tart bűnbánatot, akkor is bocsássatok meg neki.

44 Ha azonban negyedszer vétkezik ellenetek, ne bocsássatok meg neki, hanem hozzátok az Úr elé ezeket a bizonyságokat; és ezek addig nem töröltetnek el, míg nem tart bűnbánatot, és négyszeresen meg nem jutalmaz titeket minden olyan dologban, amellyel vétkezett ellenetek.

45 És ha ezt teszi, akkor teljes szívetekkel bocsássatok meg neki; és ha nem teszi ezt, akkor én, az Úr, százszorosan amegbosszullak titeket az ellenségeteken;

46 És az ő gyermekei, és gyermekeinek gyermekei közül mindazokon, akik gyűlölnek engem, a aharmadik és a negyedik nemzedékig.

47 De ha a gyermekek, vagy a gyermekek gyermekei bűnbánatot tartanak, és az Úrhoz, Istenükhöz afordulnak, teljes szívükkel, és teljes lelkükkel, elméjükkel és erejükkel, és négyszeresen visszaadnak mindazon vétkeikért, amelyekkel vétkeztek, vagy amelyekkel atyáik, illetve atyáik atyái vétkeztek, akkor forduljon el a ti felháborodásotok;

48 És nem éri utol őket többé abosszúállás, mondja az Úr, a ti Istenetek, és vétkeik soha többé ne hozassanak fel ellenük bizonyságként az Úr előtt. Ámen.