Szentírások
A Tan és a szövetségek 6
előző következő


6. Szakasz

Joseph Smith-nek, a prófétának, és Oliver Cowdery-nek adott kinyilatkoztatás, a Pennsylvania állambeli Harmony-ban, 1829 áprilisában (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery 1829. április 7-én kezdte el írnoki munkáját a Mormon könyve fordításán. Előzőleg már kapott isteni megnyilatkozást a próféta azon lemezeket illető tanúbizonyságának igaz voltáról, amelyekre a Mormon könyve feljegyzése bevésetett. A próféta az Urim és Tummim által megkérdezte az Urat, és ezt a választ kapta.

1–6, Az Úr mezején dolgozó munkások szabadulást nyernek; 7–13, Nincs nagyobb ajándék a szabadítás ajándékánál; 14–27, A Lélek hatalma által érkezik tanúbizonyság az igazságról; 28–37, Tekintsetek Krisztusra és szüntelenül tegyetek jót!

1 Nagyszerű és acsodálatos munka jut el hamarosan az emberek gyermekeihez!

2 Íme, én Isten vagyok; szívleljétek meg aszavam, amely élő és ható, bélesebb a kétélű kardnál, szétválasztva ízeket és velőt; szívleljétek hát meg a szavaimat!

3 Íme, a amező fehér, készen az aratásra; aki tehát aratni kíván, hadd vágja bele szívvel-lélekkel sarlóját, és arasson, amíg a nap tart, hogy örök szabadulást tehessen félre lelkének Isten királyságában.

4 Igen, aki abelevágja sarlóját és arat, az Istentől hívatott.

5 Ha tehát akértek tőlem, kaptok; ha kopogtattok, akkor megnyittatik nektek.

6 Most, mivel kérdeztetek, íme, azt mondom nektek, tartsátok be parancsolataimat és atörekedjetek bSion ügyét napvilágra hozni és megalapozni.

7 aNe bgazdagságra törekedjetek, hanem cbölcsességre, és íme, Isten drejtelmei feltárulnak előttetek, és akkor gazdagokká tétettek. Íme, akinek eörök élete van, az gazdag.

8 Bizony, bizony, mondom neked, amint kívánsz tőlem, úgy lészen az néked; és ha azt kívánod, sok jó cselekedetnek lehetsz eszköze ebben a nemzedékben.

9 Semmi mást ne mondj ennek a nemzedéknek, csak abűnbánatot; tartsd be parancsolataimat, és segíts napvilágra hozni a munkámat, parancsolataim szerint, és áldott leszel!

10 Íme, rendelkezel egy ajándékkal, és áldott vagy ajándékod miatt. Emlékezz rá, ez aszent, és felülről érkezik –

11 És ha akérdezel, akkor ismerni fogsz brejtelmeket, amelyek nagyszerűek és csodálatosak; gyakorold tehát az cajándékodat, hogy rejtelmeket fedhess fel, és sokakat elvezethess az igazság ismeretéhez, igen, dmeggyőzhesd őket útjaik helytelenségéről!

12 Ám ajándékodat senkinek ne hozd tudtára, csak azoknak, akik a hiteden vannak. Ne űzz tréfát aszent dolgokból!

13 Ha jót cselekszel, igen, és avégig bhűségesen ckitartasz, akkor meg fogsz szabadulni Isten királyságában, amely Isten minden ajándéka közül a legnagyobb, mert nincs nagyobb ajándék a dszabadítás ajándékánál.

14 Bizony, bizony, mondom neked, áldott vagy azért, amit tettél; mert akérdeztél engem, és íme, amilyen gyakran kérdeztél, utasítást kaptál a Lelkemtől. Ha nem így lett volna, nem jutottál volna el oda, ahol most vagy.

15 Íme, te tudod, hogy kérdeztél engem, és én felvilágosítottam az aelmédet; és most azért mondom el neked ezeket a dolgokat, hogy tudhasd, hogy az igazság Lelke világosított fel téged;

16 Igen, elmondom neked, hogy tudhasd, hogy Istenen kívül senki sincsen, aki aismerné gondolataidat és bszíved szándékait.

17 Ezeket a dolgokat tanúbizonyságként mondom neked – hogy a szavak, vagyis a mű amit írtál, aigaz.

18 Legyél tehát aszorgalmas; bállj hűségesen Joseph szolgám mellett, bármilyen nehéz helyzetbe kerüljön is az ige miatt.

19 Intsed őt hibáiban, és te is fogadj el tőle intést! Legyél türelmes; legyél józan; legyél mértéktartó; legyen türelmed, hited, reményed és jószívűséged!

20 Íme, te Oliver vagy, és én kívánságaid miatt szóltam hozzád; aőrizd tehát kincsként szívedben ezeket a szavakat! Legyél hűséges és szorgalmas Isten parancsolatainak betartásában, és én szeretetem karjaiba vonlak téged.

21 Íme, én Jézus Krisztus vagyok, aIsten Fia. Én vagyok az, aki az benyéimhez jöttem, és az enyéim nem fogadtak be. Én vagyok a cvilágosság, amely fénylik a dsötétségben, de a sötétség nem fogja fel.

22 Bizony, bizony, mondom neked, ha további tanúbizonyságot kívánsz, vesd rá elméd arra az éjszakára, amikor szívedben hozzám fohászkodtál, hogy atudhass ezen dolgok igaz voltáról.

23 Nem szóltam-e abékét elmédhez a dolgot illetően? Mily nagyobb btanúbizonyságot kaphatsz, mint Istentől valót?

24 És most íme, tanúbizonyságot kaptál; mert ha olyan dolgokat mondtam neked, amelyeket senki ember nem tud, akkor vajon nem kaptál-e tanúbizonyságot?

25 És íme, biztosítok számodra egy ajándékot, ha kéred tőlem, hogy afordíthass, akárcsak Joseph szolgám.

26 Bizony, bizony, mondom neked, hogy vannak afeljegyzések, amelyek evangéliumomból sokat magukban foglalnak, amelyek az emberek bgonoszsága miatt visszatartattak.

27 És most azt parancsolom neked, hogy ha jó kívánságaid vannak – egy vágy, hogy kincseket gyűjts magadnak a mennyben – akkor ajándékoddal segíts aszentírásaim azon részeit napvilágra hozni, melyek gonoszság miatt voltak elrejtve.

28 És most íme, megadom neked, valamint Joseph szolgámnak ennek az ajándéknak a kulcsait, amely napvilágra fogja hozni ezt az elrendelt szolgálatot; és akét vagy három tanú szája minden szót megerősít.

29 Bizony, bizony, mondom nektek, hogy ha elutasítják a szavaimat, valamint evangéliumomnak és elrendelt szolgálatomnak ezt a részét, ti áldottak vagytok, mert veletek sem tehetnek többet, mint amit énvelem tettek.

30 És még ha azt atennék is veletek, amit énvelem tettek, ti áldottak vagytok, mert bdicsőségben velem claktok majd.

31 De ha nem autasítják el szavaimat, amelyeket a tett btanúbizonyságok erősítenek meg, akkor áldottak ők, és akkor lesz nektek örömötök fáradozásaitok gyümölcsében.

32 Bizony, bizony, mondom nektek, amint azt tanítványaimnak is mondottam, ahol ketten vagy hárman aösszegyűlnek az én nevemben, egy dolgot illetően; íme, ott leszek bközöttük én is – így vagyok ott közöttetek is.

33 Fiaim, ane féljetek jót tenni, mert amit belvettek, azt fogjátok aratni; ha tehát jót vettek el, akkor jutalmatokul is jót fogtok aratni.

34 Ne félj tehát, kicsi nyáj; tegyél jót; hadd szövetkezzen ellened föld és pokol, mert ha a asziklámra lettél felépítve, akkor ők nem győzedelmeskedhetnek.

35 Íme, én nem kárhoztatlak titeket; menjetek utatokra, és többé ane kövessetek el bűnt; józansággal végezzétek el a munkát, amit megparancsoltam nektek!

36 Minden gondolatban areám tekintsetek; ne kételkedjetek, ne féljetek!

37 aLássátok a sebeket, melyek oldalamba hatoltak, valamint a bszögek nyomait a kezemen és a lábamon; legyetek hűségesek, tartsátok be a parancsolataimat, és cörökölni fogjátok a dmenny királyságát! Ámen.