Szentírások
A Tan és a szövetségek 49
előző következő


49. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás Sidney Rigdonnak, Parley P. Prattnek és Leman Copley-nak, az Ohio állambeli Kirtlandben, 1831 márciusában (History of the Church, 1:167–169). (Egyes történeti források 1831 májusát adják meg a kinyilatkoztatás dátumaként.) Leman Copley magáévá tette az evangéliumot, de megtartotta a shaker-ek (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing – Krisztus Második Eljövetelében Hívők Egyesült Társasága) némely tanításait, ahová korábban tartozott. A shaker-ek hitelvei közé tartozott az, hogy már sor került Krisztus második eljövetelére, és hogy egy nő, Ann Lee alakjában jelent meg; a víz általi keresztséget nem tartották alapvetőnek; a sertéshús-evést kifejezetten tiltották, és sokan semmilyen húst nem ettek; és a nőtlen életet magasabbra tartották a házasságnál. E kinyilatkoztatás bevezetéseként azt írta a próféta: „Annak érdekében, hogy tökéletesebben megértsük a kérdést, megkérdeztem az Urat, és a következőket kaptam” (History of the Church, 1:167). A kinyilatkoztatás megcáfolta a shakerek csoportjának néhány alapvető elképzelését. A már említett testvérek a kinyilatkoztatás másolatát elvitték a shaker közösségnek (az Ohio állambeli Cleveland közelében), és teljes egészében felolvasták nekik, de az elutasításra talált.

1–7, Krisztus eljövetelének napja és órája mindaddig ismeretlen marad, míg el nem jön; 8–14, Az embereknek ahhoz, hogy szabadulást nyerjenek, bűnbánatot kell tartaniuk, hinniük kell az evangéliumban, és engedelmeskedniük kell a szertartásoknak; 15–16, A házasságot Isten rendelte el; 17–21, A hús evése jóvá hagyatott; 22–28, A második eljövetel előtt Sion virágozni fog, a lámániták pedig kivirulnak, akár a rózsa.

1 Hallgassatok szavamra, Sidney, Parley és Leman szolgáim; mert íme, bizony mondom nektek, parancsolatot adok nektek, hogy menjetek és a shakereknek aprédikáljátok evangéliumomat, amelyet megkaptatok, méghozzá úgy, ahogyan azt megkaptátok.

2 Íme, azt mondom nektek, hogy tudni szeretnék az igazságot, részben, nem mind, mert nem aigazak énelőttem és szükségképpen bűnbánatot kell tartaniuk.

3 Ezért elküldelek titeket, Sidney és Parley szolgám, hogy prédikáljátok nekik az evangéliumot.

4 Leman szolgám pedig rendeltessék el erre a munkára, hogy érvelhessen velük, nem aszerint, amit tőlük kapott, hanem aszerint, ami általatok, szolgáim által ataníttatik neki; és ezt megtéve megáldom őt, különben nem fog boldogulni.

5 Így szól az Úr; mert én Isten vagyok, és aelküldtem az én Egyszülött Fiamat a világba, a világ bmegváltásáért, és elrendeltem, hogy aki elfogadja őt, az megszabadul, aki pedig nem fogadja el őt, az celkárhozik

6 És azt tették az aEmber Fiával, amit csak akartak; és elvette hatalmát az ő bdicsőségének cjobb kezénél, és most a mennyekben uralkodik, és uralkodni is fog, mígnem leszáll a földre, hogy minden ellenséget dlába alá taposson, amely idő hamarosan elközeleg –

7 Én, az Úristen szóltam ezt; de az aórát és a napot ember nem tudja, sem az angyalok a mennyben, és nem is fogják tudni, míg el nem jön.

8 Ezért azt akarom, hogy minden ember tartson bűnbánatot, mert mind abűn alatt vannak, azok kivételével, akiket megtartottam magamnak, bszent embereket, akikről nem tudtok.

9 Ezért azt mondom nektek, hogy elküldtem az én aörök szövetségemet, méghozzá azt, ami kezdettől fogva volt.

10 És azt, amit megígértem, így beteljesítettem, és a aföld nemzetei bmeghajlanak annak; és ha nem maguktól, akkor lekerülnek, mert azt, ami most magát felmagasztalja, calacsonyra teszi a hatalom.

11 Parancsolatot adok tehát nektek, hogy amenjetek e nép közé, és mondjátok nekik, akárcsak ősi apostolom, akinek Péter volt a neve:

12 Higgyetek az Úr Jézus nevében, aki a földön volt, és el fog jönni, a kezdet és a vég;

13 aTartsatok bűnbánatot és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében, a szent parancsolat szerint, a bűnök bocsánatára;

14 És aki megteszi ezt, az elnyeri a Szentlélek aajándékát, az egyház eldereinek bkézrátétele által.

15 Továbbá, bizony mondom nektek, hogy aki atiltja a házasságot, azt nem Isten rendelte, mert a bházasságot Isten rendelte el az embernek.

16 Törvényes tehát az, hogy legyen aegy felesége, és ketten legyenek begy testté, és mindez azért, hogy a cföld megfelelhessen teremtése céljának;

17 És hogy betelhessen az ember mértékével, a avilág megalkotása előtti bteremtése szerint.

18 És aki a ahúsoktól való btartózkodásra int, hogy az ember ne egye ezeket, azt nem Isten rendelte el;

19 Mert íme, a amező vadjai és a lég madarai, és az, ami a földből sarjad, az ember használatára rendeltetett, ételként és ruházatként, hogy bőségesen lehessen neki.

20 Az azonban nem adatik, hogy az egyik ember a másét meghaladva abirtokoljon, ezért bűnben leledzik a bvilág.

21 És jaj annak az embernek, aki avért ont vagy húst pocsékol, és nincs rá szüksége.

22 Továbbá bizony mondom nektek, hogy az aEmber Fia nem egy nő alakjában jön el, sem pedig a földön vándorló emberében.

23 Ne atévesszenek meg tehát titeket, hanem maradjatok meg az állhatatosságban, bvárakozással tekintve az egek megrázkódására, és a föld megremegésére és részeg emberhez hasonló ide-oda ingására, és a cvölgyek magassá tételére, és a dhegyek alacsonnyá tételére, és az egyenetlen helyek simává tételére – és mindez akkor, amikor az eangyal megszólaltatja harsonáját.

24 De mielőtt eljő az Úr nagy napja, aJákób virágozni fog a vadonban, és a blámániták kivirulnak, akár a rózsa.

25 aSion virágozni fog a bdombokon, és örvendezni a hegyeken, és összegyűlnek arra a helyre, amit én kijelöltem.

26 Íme, azt mondom nektek, menjetek, ahogy azt megparancsoltam nektek; bánjátok meg minden bűnötöket; akérjetek és adatik nektek; kopogtassatok és megnyittatik nektek.

27 Íme, én megyek majd előttetek és leszek ahátatok védelmezője; és bközöttetek leszek, és nem cpusztultok el.

28 Íme, én Jézus Krisztus vagyok, és ahamar eljövök. Így lesz. Ámen.