Szentírások
A Tan és a szövetségek 50
előző következő


50. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1831 májusában, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:170–173). A próféta megállapítja, hogy egyes elderek nem értették a különböző lelkek megnyilvánulásait szerte a földön , és hogy ez a kinyilatkoztatás válaszként adatott az ő, külön erre vonatkozó kérdésére. Az úgynevezett lelki jelenségek nem voltak szokatlanok az egyháztagok között, akik közül némelyek azt állították, hogy látomást és kinyilatkoztatásokat kapnak.

1–5, Sok hamis lélek van szerte a földön; 6–9, Jaj a képmutatóknak és azoknak, akik kivágattak az egyházból; 10–14, Az elderek prédikálják az evangéliumot a Lélek által; 15–22, A prédikátoroknak és a hallgatóknak is szüksége van arra, hogy a Lélek megvilágosítsa őket; 23–25, Ami nem épít, az nem Istentől való; 26–28, A hűségesek minden dologgal rendelkeznek; 29–36, A megtisztultak imái válaszra találnak; 37–46, Krisztus a Jó Pásztor és Izráel Kősziklája.

1 Hallgassatok ide, Ó ti, egyházam elderei, és füleljetek az élő Istennek hangjára; és fogadjátok meg a bölcsesség szavait, amelyek megadatnak néktek, aszerint, amint kértetek és egyetértettetek az egyházat, valamint a lelkeket érintőleg, melyek elindultak szerte a földön.

2 Íme, bizony mondom nektek, hogy sok olyan lélek van, amely ahamis lélek, és elindult a földön, megtévesztve a világot.

3 És a aSátán is azon igyekezett, hogy megtévesszen titeket, hogy legyőzhessen benneteket.

4 Íme, én, az Úr, reátok tekintettem, és utálatosságokat láttam az egyházban, amely az én anevemet vallja.

5 De áldottak azok, akik hűségesek és akitartanak, akár az életben, akár a halálban, mert ők örök életet fognak örökölni.

6 De jaj azoknak, akik amegtévesztők és képmutatók, mert így szól az Úr: Törvénykezésre viszem majd őket.

7 Íme, bizony mondom nektek, aképmutatók vannak közöttetek, akik némelyeket megtévesztettek, ami bhatalmat adott az cellenségnek; de íme, az dilyenek visszatéríttetnek;

8 A képmutatókat azonban leleplezik és akivágják, akár az életben, akár a halálban, méghozzá úgy, ahogy én akarom; és jaj azoknak, akik kivágatnak az egyházamból, mert őket legyőzte a világ.

9 Óvakodjon tehát minden ember, különben még azt teszi, ami nem tartozik az igazsághoz és az igazlelkűséghez énelőttem.

10 És most jöjjetek, szól az Úr, a Lélek által, egyháza eldereihez, és aérveljünk együtt, hogy megérthessétek.

11 Érveljünk, ahogyan az egyik ember érvel a másikkal, szemtől szembe.

12 Nos, amikor az ember érvel, megérti őt az ember, mert úgy érvel ő, akár az ember; így teszek majd én is, az Úr, így érvelek veletek, hogy amegérthessétek.

13 Tehát én, az Úr, felteszem nektek ezt a kérdést: Mire lettetek aelrendelve?

14 Arra, hogy aevangéliumomat prédikáljátok a Lélek, méghozzá a bVigasztaló által, akit elküldtem, hogy tanítsa az igazságot.

15 És aztán olyan alelkeket fogadtatok, amelyeket nem tudtatok megérteni, és Istentől valókként fogadtátok őket; és vajon ebben igazolva vagytok?

16 Íme, ti magatok válaszoljátok meg ezt a kérdést; mindazonáltal én irgalmas leszek hozzátok; aaki gyenge közöttetek, ezután erőssé tétetik.

17 Bizony mondom nektek, akit én rendeltem el és küldtem el, hogy a Vigasztaló által, az igazság Lelke szerint aprédikálja az igazság szavát, vajon az bigazság Lelke által vagy valamely más módon prédikálja azt?

18 És ha valamely más módon, az nem Istentől való.

19 Továbbá, aki befogadja az igazság szavát, vajon az igazság Lelke által vagy valamely más módon fogadja be azt?

20 Ha valamely más módon, az nem Istentől való.

21 Miért van tehát az, hogy nem tudjátok megérteni és megtudni azt, hogy aki az igazság Lelke által fogadja be az igét, az úgy fogadja be azt, ahogyan az igazság Lelke által prédikálják?

22 Aki tehát prédikál, és aki fogadja, megértik egymást, és mindketten aépülnek, és begyütt örvendeznek.

23 És ami nem épít, az nem Istentől való, és asötétség.

24 Ami Istentől való, az avilágosság; és aki világosságot fogad be, és bmegmarad Istenben, még ctöbb világosságot kap; és ez a világosság mind fényesebbé és fényesebbé válik, a tökéletes napig.

25 Továbbá, bizony mondom nektek, és ezt azért mondom, hogy tudhassátok az aigazságot, hogy kiűzhessétek magatok közül a sötétséget;

26 Akit Isten rendelt el és küldött el, az arra van kinevezve, hogy a alegnagyobb legyen, habár ő a legkisebb és bmindenki szolgája.

27 Ő tehát aminden dologgal rendelkezik; mert minden dolog alá van rendelve, a mennyben is és a földön is, az élet és a világosság, a Lélek és a bhatalom, amelyek az Atya akaratából küldettek el az ő Fia, Jézus Krisztus által.

28 De senki nem rendelkezik minden dologgal, csak akkor, ha amegtisztul és minden bűntől bmegszabadul.

29 És ha megtisztultok és minden bűntől megszabadultok, akkor akérjetek, amit csak akartok, Jézus nevében, és az úgy lészen.

30 De tudjátok, hogy megadatik nektek, amit kértek; és amennyiben az aélre neveztettek ki, a lelkek alátok lesznek rendelve.

31 Lészen tehát, hogy ha megláttok egy megmutatkozó alelket, amelyet nem tudtok megérteni, és nem fogadjátok be ezt a lelket, akkor Jézus nevében kérdezzétek meg az Atyától; és ha nem ő adta nektek ezt a lelket, akkor tudhatjátok, hogy nem Istentől való.

32 És ahatalom adatik nektek e lélek felett; és hirdessétek hangos beszéddel e lélek ellen, hogy nem Istentől való –

33 Nem aszidalmazó vádaskodással, hogy le ne győzessetek, se ne bkérkedéssel vagy örvendezéssel, különben még hatalmába kerít.

34 Aki Istentől kap, tulajdonítsa azt Istennek; és örvendjen annak, hogy Isten érdemesnek tartotta arra, hogy kapjon.

35 És megszívlelve és megtéve ezen dolgokat, amelyeket megkaptatok, és amelyeket ezután fogtok megkapni – és a akirályságot nektek adja az Atya, valamint bhatalmat minden olyan dolog legyőzésére, amelyet nem ő rendelt el –

36 És íme, bizony mondom nektek, áldottak vagytok, ti, akik most szolgám szájából halljátok ezeket a szavakat, mert bűneitek amegbocsáttattak nektek.

37 Joseph Wakefield szolgám, akivel nagyon elégedett vagyok, valamint aParley P. Pratt szolgám menjenek el a gyülekezetek közé, és erősítsék őket a bbuzdítás szavával.

38 És John Corrill szolgám is, illetve mindazon szolgáim, akiket elrendeltek erre a hivatalra, és dolgozzanak a aszőlőskertben; és egyetlen ember se gátolja őket annak megtételében, amivel megbíztam őket –

39 E dologban tehát nincs igazolva aEdward Partridge szolgám; mindazonáltal tartson bűnbánatot és megbocsáttatik neki.

40 Íme, kisgyermekek vagytok, és most nem tudtok minden dolgot aelviselni; bnövekednetek kell ckegyelemben és az digazság ismeretében.

41 aNe féljetek, bkisgyermekek, mert az enyéim vagytok, és én clegyőztem a világot, és ti azok közül valók vagytok, akiket Atyám dnekem adott;

42 És senki nem aveszik el azok közül, akiket Atyám nekem adott.

43 És az Atya és én aegyek vagyunk. Én az Atyában vagyok, és az Atya bennem; és amennyiben befogadtatok engem, énbennem vagytok, és én bennetek.

44 Közöttetek vagyok tehát, és én vagyok a a pásztor, valamint bIzráel kősziklája. Aki erre a csziklára épít, dsoha nem bukik le.

45 És eljön a nap, amikor halljátok a hangomat és aláttok, és tudni fogjátok, hogy vagyok.

46 aÜgyeljetek tehát, hogy bkészen lehessetek. Így lesz. Ámen.