Szentírások
A Tan és a szövetségek 60
előző következő

60. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, a Missouri állambeli Jackson megyében, 1831. augusztus 8-án (History of the Church, 1:201–202). Ez alkalommal az elderek, akik arra lettek kijelölve, hogy visszatérjenek keletre, tudni kívánták, hogyan lássanak hozzá, milyen úton és módon menjenek.

1–9, Az elderek prédikálják az evangéliumot a gonoszok gyülekezeteiben; 10–14, Ne lustálkodják el az idejüket, se ne temessék el a tálentumaikat; 15–17, Megmoshatják lábaikat, bizonyságként azok ellen, akik elutasítják az evangéliumot.

1 Íme, így szól az Úr egyháza eldereihez, akiknek hamar vissza kell térniük a földre, ahonnan jöttek: Íme, örömömre szolgál, hogy feljöttetek ide;

2 De egyesekkel nem vagyok nagyon elégedett, mert nem anyitják ki a szájukat, hanem az bemberek iránti félelem miatt celrejtik a tálentumot, amit nekik adtam. Jaj az ilyeneknek, mert haragom felgerjedt ellenük.

3 És lészen, hogy ha nem hűségesebbek hozzám, akkor még az is aelvétetik tőlük, amijük van.

4 Mert én, az Úr rendelkezem fent a mennyekben, és a aföld hadseregei között; és azon a napon, amikor összeállítom békszereimet, minden ember tudni fogja, mi az, ami Isten hatalmáról árulkodik.

5 De bizony, szólok nektek azon földre történő utazásotokat illetően, ahonnan jöttetek. Készítsetek vagy vásároljatok csónakot, amint azt jónak látjátok, nekem nem számít, és hamar induljatok útnak arra a helyre, amit St. Louisnak neveznek.

6 És onnan Sidney Rigdon, ifj. Joseph Smith és Oliver Codery szolgáim induljanak útnak Cincinnatibe;

7 És ezen a helyen emeljék fel hangjukat, és hangos beszéddel hirdessék szavam, harag és kétely nélkül, szent kezeket emelve értük. Mert én aszentté tudlak tenni benneteket, és bűneitek bmegbocsáttatnak nektek.

8 És a többiek induljanak útnak St. Louisból kettesével, és prédikálják az igét, ne sietséggel, a gonoszok gyülekezetei között, míg vissza nem térnek a gyülekezetekhez, ahonnan jöttek.

9 És mindezt a gyülekezetek javára; mert ezzel a szándékkal küldtem el őket.

10 aEdward Partridge szolgám pedig adjon a pénzből, melyet neki adtam, egy részt eldereimnek, akiknek megparancsoltam a visszatérést;

11 És aki tudja, az a megbízott útján térítse azt vissza; aki viszont nem, attól ez nem kívántatik meg.

12 És most a többiekről szólok, akik erre a földre jönnek.

13 Íme, elküldtem őket, hogy prédikálják evangéliumomat a gonoszok gyülekezetei között; tehát parancsolatot adok nekik, ily módon: Ne alustálkodd el az idődet, se ne temesd el btálentumodat, hogy ne tudhassanak arról.

14 És miután feljöttél Sion földjére, és prédikáltad szavamat, hamar térj vissza, prédikálva szavamat a gonoszok gyülekezetei között, nem sietve, se nem aharaggal vagy viszálykodással.

15 És arázd le lábad porát azok ellen, akik nem fogadnak be téged, ne az ő jelenlétükben, nehogy ingereld őket, hanem titokban; és mosd meg lábad, bizonyságként ellenük az ítélet napján.

16 Íme, ez elegendő számotokra, és ez annak akarata, aki elküldött titeket.

17 És ifj. Joseph Smith szolgám szája által tudatom majd Sidney Rigdont és Oliver Cowdery-t illető utasításomat. A többit majd később. Így lesz. Ámen.