Szentírások
A Tan és a szövetségek 56
előző következő

56. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, 1831 júniusában, az Ohio állambeli Kirtlandben (History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre, aki megbízást kapott, hogy Thomas B. Marsh-sal menjen Missouriba (lásd 52. szakasz 22. vers), nem tudott elindulni a missziójára akkor, amikor az utóbbi már készen állt. Thayre elder azért nem volt készen arra, hogy útnak induljon, mert köze volt az Ohio állambeli Thompsonban lévő problémákhoz (lásd az 54. szakasz fejlécét). Az Úr e kinyilatkoztatás megadásával válaszolt a próféta kérdésére az ügyben.

1–2, A szenteknek fel kell venniük a keresztjüket és követniük kell az Urat ahhoz, hogy szabadulást nyerjenek; 3–13, Az Úr parancsol és visszavon, az engedetlenek pedig kitaszíttatnak; 14–17, Jaj a gazdagoknak, akik nem akarnak segíteni a szegényeknek, és jaj a szegényeknek, akiknek nem megtört a szíve; 18–20, Áldottak a szegények, akik tisztaszívűek, mert ők fogják örökölni a földet.

1 Hallgassatok ide, Ó ti, emberek, akik az én anevemet valljátok, mondja az Úr, a ti Istenetek; mert íme, haragom felgerjedt a lázadók ellen, és meg fogják ismerni a karomat és a felháborodásomat a bmeglátogatás és a nemzeteket érő harag napján.

2 És aki nem veszi fel akeresztjét és nem bkövet engem, és nem tartja be a parancsolataimat, az nem szabadul meg.

3 Íme én, az Úr, parancsolok; és aki nem aengedelmeskedik, az a nekem megfelelő időben bkivágatik, miután én parancsoltam és a parancsolat megszegetett.

4 Tehát én, az Úr, parancsolok és avisszavonok, ahogy azt jónak látom; és mindez a blázadók fejére száll majd, mondja az Úr.

5 Visszavonom tehát a parancsolatot, amely aThomas B. Marsh és Ezre Thayre szolgámnak adatott, és új parancsolatot adok Thomas szolgámnak, hogy hamar induljon útnak Missouri földjére, és Selah J. Griffin szolgám is menjen vele.

6 Mert íme, Thompsonban lévő népem merevnyakúsága, valamint lázongásaik következtében visszavonom a parancsolatot, amely Selah J. Griffin és Newel Knight szolgámnak adatott.

7 Newel Knight szolgám tehát maradjon velük; és akik menni akarnak, akik töredelmesek énelőttem, azok mehetnek, és ő vezesse el őket arra a földre, amelyet kijelöltem.

8 Továbbá, bizony mondom nektek, hogy Ezra Thayre szolgámnak meg kell bánnia akevélységét, valamint az önzőségét, és engedelmeskednie kell az előző parancsolatnak, amelyet azon helyet illetően adtam neki, ahol lakik.

9 És ha ezt megteszi, és nem osztatik szét a föld, akkor még mindig meg lesz bízva azzal, hogy menjen el Missouri földjére;

10 Máskülönben kapja meg a pénzt, amit kifizetett, és hagyja el ezt a helyet, és avágasson ki az egyházamból, mondja a seregek Úristene;

11 És bár múljon el az ég és a föld, ezek a szavak nem amúlnak el, hanem beteljesülnek.

12 És ha ifj. Joseph Smith szolgámnak szükségképpen ki kell fizetnie a pénzt, akkor íme én, az Úr, visszafizetem azt neki Missouri földjén, hogy akiktől kap, azok jutalmat kaphassanak vissza aszerint, amit tesznek;

13 Mert amit tesznek, aszerint kapnak majd, méghozzá földeket, örökségükként.

14 Íme, így szól az Úr népéhez: Sok dolog van, amit meg kell tennetek, és amit meg kell bánnotok; mert íme, bűneitek felértek hozzám, és nincsenek elnézve, mert arra törekedtek, hogy saját módjaitokon adjatok atanácsot.

15 És szívetek nincs megelégedve. És nem engedelmeskedtek az igazságnak, hanem a ahamislelkűségben találtok élvezetet.

16 Jaj nektek, ti agazdag emberek, akik bnem akartok adni javaitokból a cszegényeknek, mert dkincseitek megmételyezik a lelketeket; és ez lesz siralmatok a meglátogatás, az ítélet és a felháborodás napján: Elmúlt az earatás, véget ért a nyár, és nem szabadul meg a lelkem!

17 Jaj nektek, ti aszegény emberek, akiknek nem megtört a szíve, akiknek nem töredelmes a lelke, és akiknek nincs megelégedve a hasa, és akik nem tartják vissza a kezüket attól, hogy más emberek javait ragadják meg, akiknek szeme tele van bkapzsisággal, és akik nem akarnak saját kezükkel dolgozni!

18 De áldottak a aszegények, akik tisztaszívűek, akiknek bmegtört a szíve, és akiknek töredelmes a lelke, mert látni fogják Isten ckirályságát hatalommal és nagy dicsőséggel jönni a szabadításukra; mert övék lesz a dföldnek kövérsége.

19 Mert íme, eljön az Úr, és nála lesz a afizetsége, és ő minden embert megjutalmaz, és örvendezni fognak a szegények;

20 És nemzedékeik aörökölni fogják a földet, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. És most bevégzem hozzátok intézett beszédemet. Így lesz. Ámen.