Szentírások
A Tan és a szövetségek 122
előző következő

122. Szakasz

Az Úr szava Joseph Smith prófétához, míg a Missouri állambeli Liberty börtönében raboskodott, 1839 márciusában (History of the Church, 3:300–301).

1–4, A föld szélei Joseph Smith neve után kérdezősködnek majd; 5–7, Minden őt érő veszedelem és kínszenvedés tapasztalatot ad neki és a javára válik majd; 8–9, Az Ember Fia mindezek alá ereszkedett.

1 A föld szélei aneved után kérdezősködnek majd, a balgák gúny tárgyává tesznek, és tombolni fog ellened a pokol;

2 Míg a tisztaszívűek, a bölcsek, a nemesek és az erényesek szüntelenül atanácsot, felhatalmazást és áldásokat kérnek kezed alatt.

3 És néped soha nem fordul majd ellened árulók bizonysága miatt.

4 És bár befolyásuk gondok, rács és falak közé vet majd téged, te tiszteletben tartatsz; mindössze egy arövid pillanat, és hangod rettenetesebb lesz ellenségeid körében az ádáz boroszlánénál, a te igazlelkűséged miatt; és Istened örökkön örökké melletted áll majd.

5 Ha arra hívatsz, hogy megpróbáltatásokon haladj át; ha veszedelemben vagy hamis testvérek között; ha veszedelemben vagy rablók között; ha veszedelemben vagy szárazföldön vagy tengeren;

6 Ha mindenféle hamis váddal vádolnak; ha reád törnek ellenségeid; ha kiszakítanak téged atyád, anyád, fivéreid és nővéreid köréből; és ha ellenségeid kivont karddal szakítanak el feleséged kebeléről, és ivadékaidtól, és legidősebb fiadtól, aki bár még csak hat éves, ruhádba kapaszkodik és azt mondja: Apám, apám, miért nem maradhatsz velünk? Ó, apám, mit művelnek majd veled az emberek? és ha aztán őt kard taszítja el tőled, téged pedig börtönbe vonszolnak, és ellenségeid úgy ólálkodnak majd körülötted, mint a bárány vérére áhítozó afarkasok;

7 És ha verembe vetnek, vagy gyilkosok kezébe, és halálos ítéletet mondanak rád; ha alevetnek a mélybe; ha tajtékzó hullámok ármánykodnak ellened; ha ádáz szelek válnak ellenségeiddé; ha az egek sötétséget gyűjtenek, és az elemek mind összefognak, hogy eltorlaszolják az utat; és mindenekfelett, ha magának a bpokolnak az állkapcsa tárja is ki nagyra a száját utánad, tudjad, fiam, hogy mindezen dolgok ctapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd.

8 Az aEmber Fia mindezek balá ereszkedett. Te talán nagyobb vagy őnála?

9 Tarts ki tehát utadon, és a papság aveled marad; mert az ő bhatáraik ki vannak szabva, nem léphetik át. A te cnapjaid ismertek, és éveid nem számláltatnak kevesebbnek; dne félj tehát attól, amit az emberek tehetnek, mert Isten örökkön örökké veled lesz.