Szentírások
A Tan és a szövetségek 67
előző következő


67. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1831 novemberében (History of the Church, 1:224–225). Az alkalom egy különleges konferencia volt, ahol fontolóra vették és megtervezték azoknak a kinyilatkoztatásoknak a megjelentetését, amelyeket a próféta közvetítésében már megkaptak az Úrtól (lásd az 1. szakasz fejlécét). Eldöntötték, hogy Oliver Cowdery és John Whitmer elviszi a kinyilatkoztatások kéziratait Independence-be, ahol W. W. Phelps kiadja azokat, Book of Commandments (Parancsolatok könyve) címmel. A testvérek közül sokan tettek ünnepélyes tanúbizonyságot arról, hogy a kiadásra összeállított kinyilatkoztatások valóban igazak, mert arról tanúbizonyságot tett a reájuk kitöltött Szentlélek. A próféta feljegyzi, hogy miután megkapták az első szakaszként ismert kinyilatkoztatást, voltak negatív megjegyzések a kinyilatkoztatásokban használt nyelvezetet illetően. Ezen kinyilatkoztatás következett.

1–3, Az Úr meghallja elderei imáit és őrködik felettük; 4–9, Kihívás a legbölcsebb személyhez, hogy alkosson egyenlőt akár a legkisebb kinyilatkoztatásával; 10–14, A hűséges eldereket megeleveníti majd a Lélek, és látni fogják Isten arcát.

1 Figyeljetek és hallgassatok ide, Ó ti, egyházam aelderei, akik összegyűltetek, akiknek meghallgattam imáit, és akiknek ismerem a szívét, és akiknek kívánságai felhatoltak elém.

2 Íme, lássátok, arajtatok tartom a szemem, és kezemben vannak az egek és a föld, és az örökkévalóság kincsei enyémek, hogy odaadjam.

3 Megpróbáltátok elhinni, hogy meg fogjátok kapni a nektek felajánlott áldást; de íme, bizony mondom nektek, hogy afélelmek voltak szívetekben, és bizony ez az oka annak, hogy nem kaptátok meg.

4 És most én, az Úr, abizonyságot adok nektek ezen parancsolatok igaz voltáról, amelyek előttetek hevernek.

5 Ifj. Joseph Smith szolgámon tartottátok szemeiteket – anyelvezetét ismertétek, és hiányosságait is ismertétek; és szívetekben tudásra törekedtetek, hogy az ő nyelvezetét felülmúlva fejezhessétek ki magatokat; ezt is tudjátok.

6 Nos, keressétek ki a Parancsolatok könyvéből azt, amelyik legkisebb közöttük, és jelöljétek ki azt, aki alegbölcsebb közöttetek;

7 Vagyis ha van valaki közöttetek, aki alkot ehhez hasonlót, akkor igazoltak vagytok abban a beszédben, hogy nem tudjátok, vajon igazak-e;

8 Ha azonban nem tudtok ahhoz hasonlót alkotni, akkor kárhoztatás alatt vagytok, amennyiben nem atesztek bizonyságot arról, hogy igazak.

9 Mert tudjátok, hogy nincs bennük hamislelkűség, és ami aigazlelkű, az fentről érkezik, a bvilágosságok Atyjától.

10 Továbbá, bizony mondom nektek, hogy ez a ti kiváltságotok, és ígéretet adok nektek, akiket elrendeltek erre a szolgálatra, hogy amennyiben levetitek magatokról a aféltékenységeket és a bfélelmeket, és cmegalázkodtok énelőttem, mert nem vagytok eléggé alázatosak, elszakad a dfátyol, és ti elátni fogtok engem, és tudjátok majd, hogy vagyok – nem testi, se nem természetes elmétekkel, hanem a lelkivel.

11 Mert aegyetlen ember sem látta soha Istent testben, csak ha megelevenítette őt Isten Lelke.

12 És egyetlen atermészetes ember sem képes megmaradni Isten jelenlétében, sem a testi elme szerinti.

13 Most nem vagytok képesek megmaradni Isten jelenlétében, sem az angyalok szolgálattételében; tartsatok ki tehát a atürelmesen, míg btökéletesekké nem lesztek.

14 Ne engedjétek elméteket visszafordulni; és amikor aérdemesek vagytok, a nekem megfelelő időben, látni és tudni fogjátok azt, ami ifj. Joseph Smith szolgám keze által rátok ruháztatott. Ámen.