Szentírások
A Tan és a szövetségek 78
előző következő

78. Szakasz

Joseph Smith-en, a prófétán keresztül adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1832 márciusában (History of the Church, 1:255–257). Joseph Smith megkapta az Úrtól annak rendjét, hogyan létesítsen tárházat a szegényeknek. Nem volt mindig kívánatos, hogy a világ tudja, mely személyekről van szó, akihez az Úr a kinyilatkoztatásokban szól; ezért az itt és az ez után következő néhány kinyilatkoztatás kiadásakor a testvérekre nem a saját nevükön utaltak. Amikor már nem volt szükség arra, hogy ismeretlenségben maradjanak az egyének nevei, valódi nevüket zárójelben adták meg. Mivel ma már nincs igazán szükség a fedőnevek további használatára, itt csak a valódi neveket használjuk, amint azok az eredeti kéziratokban fellelhetők.

1–4, A szentek szervezzenek meg és hozzanak létre egy tárházat; 5–12, Szabaduláshoz vezet majd javaik bölcs használata; 13–14, Az egyház legyen független a földi hatalmaktól; 15–16, Mihály (Ádám) a Szent (Krisztus) irányítása alatt szolgál; 17–22, Áldottak a hűségesek, mert minden dolgot örökölni fognak.

1 Az Úr szólt ifj. Joseph Smith-hez, mondván: Hallgassatok rám, mondja az Úr, a ti Istenetek, ti, akiket elrendeltek egyházam afőpapságába, ti, akik összegyűltetek;

2 És hallgassátok meg annak atanácsát, aki a magasságból belrendelt titeket, aki a bölcsesség szavait szólja fületekben, hogy szabadulás érkezhessen hozzátok azon dologban, amit elém tártatok, mondja az Úristen.

3 Mert bizony mondom nektek, eljött az idő, és most már közel van; és íme, lássátok, szükségképpen kell, hogy aszervezete legyen népemnek, hogy megrendszabályozzák és megalapítsák népem bszegényei ctárházának ügyeit, ezen a helyen és dSion földjén is –

4 Hogy állandó és örökké tartó létesítménye és rendje legyen az egyházamnak, hogy előremozdítsátok az ügyet, amelybe belefogtatok, az emberek megszabadítására, valamint Atyátok dicsőségére, aki a mennyben van;

5 Hogy aegyenlők lehessetek a mennyei dolgok kötelékében, igen, és a földi dolgokban is, hogy mennyei dolgokat kapjatok.

6 Mert ha a földi dolgokban nem vagytok egyenlők, akkor nem lehettek egyenlők a mennyei dolgok elnyerésében;

7 Mert ha azt akarjátok, hogy helyet adjak nektek a acelesztiális világban, akkor bfel kell készíteni magatokat cazon dolgok megtétele által, amiket megparancsoltam nektek és megköveteltem tőletek.

8 És most, bizony, így szól az Úr: Célszerű, hogy minden dolog a adicsőségemre legyen megtéve általatok, akik összefogtatok ebben a brendben;

9 Vagyis, más szavakkal, Newel K. Whitney szolgám és ifj. Joseph Smith szolgám, valamint Sidney Rigdon szolgám üljön le tanácskozni a Sionban lévő szentekkel;

10 Különben a aSátán arra törekszik, hogy szívüket elfordítsa az igazságtól, hogy vakká legyenek, és ne értsék meg a számukra elkészített dolgokat.

11 Parancsolatot adok tehát nektek, hogy készüljetek fel és szerveződjetek, olyan kötelékkel, vagyis örök aszövetséggel, amely nem bontható fel.

12 És aki felbontja, elveszíti hivatalát és köztiszteletét az egyházban, és a megváltás napjáig átadatik a aSátán gyötrelmeinek.

13 Íme, ez a felkészülés, amivel felkészítelek titeket, és az alap, valamint a példa, amit nektek adok, ami által eleget tehettek a nektek adott parancsolatoknak;

14 Hogy gondviselésem által, a reátok szálló amegpróbáltatás ellenére, az egyház függetlenül állhasson a celesztiális világ alatti minden más teremtmény felett;

15 Hogy felérhessetek a nektek elkészített akoronához, és buralkodóvá tétethessetek sok királyság felett, mondja az Úristen, Sion Szentje, aki létrehozta cÁdám-ondi-Ámán alapjait;

16 Aki hercegetekké nevezte ki aMihályt, és megvetette lábait, és magasra helyezte őt, és neki adta a szabadulás kulcsait, a Szent tanácsa és irányítása alatt, aki napok kezdete és élet vége nélkül való.

17 Bizony, bizony mondom nektek, kisgyermekek vagytok, és még nem értitek, mily nagy áldásokat tart kezében és készített el nektek az Atya;

18 És most nem tudtok minden dolgot aelviselni; mindazonáltal bízzatok, mert én btovábbvezetlek titeket. Tiétek a királyság, és tiétek annak áldásai, és tiétek az cörökkévalóság kincsei.

19 És aki minden dolgot ahálásan fogad, dicsőségessé tétetik; és e föld minden dolga néki adatik, méghozzá bszázszorosan, igen, többször.

20 Tegyétek meg tehát azon dolgokat, amiket megparancsoltam nektek, mondja Megváltótok, méghozzá aÁmán Fia, aki minden dolgot előkészít, mielőtt belvisz titeket;

21 Mert ti vagytok az aElsőszülött egyháza, és egy felhőben bfel fog vinni titeket, és minden embernek kijelöli a részét.

22 És aki a és bölcs bsáfár, az cminden dolgot örökölni fog. Ámen.