Szentírások
A Tan és a szövetségek 77
előző következő

77. Szakasz

Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatás, az Ohio állambeli Hiramben, 1832 márciusában (History of the Church, 1:253–255). A próféta azt írta: „A szentírások fordításához kapcsolódóan a következő magyarázatot kaptam Szt. János jelenéseiről” (History of the Church, 1:253).

1–4, Az állatoknak van lelke, és halhatatlan földön, örök boldogságban lakoznak majd; 5–7, E föld halandó léte 7000 évet tesz ki; 8–10, Különböző angyalok állítják vissza az evangéliumot és tesznek szolgálatot a földön; 11, A 144000 megpecsételése; 12–14, Krisztus a hetedik ezerév elején fog eljönni; 15, Két próféta támasztatik majd a zsidó nemzetnek.

1 K. Mi az aüveg tenger, amiről János beszél a Jelenések 4. fejezetének 6. versében?V. A bföld, annak megszentelt, halhatatlan és cörök állapotában.

2 K. Mit értsünk a négy állat alatt, amelyekről ugyanebben a versben van szó?V. A Jelenéseket író János által használt afestői kifejezések ezek, amint a bmennyről, Isten cparadicsomáról, valamint az ember, az állatok, a csúszómászók és a lég madarainak dboldogságáról beszél; az, ami lelki, lévén annak hasonlatosságára, ami halandó; és az, ami halandó, annak hasonlatosságára, ami lelki; az ember elelke az ő személyének hasonlatosságára, amint az fállat lelke is, valamint minden más teremtmény, amelyet Isten teremtett.

3 K. A négy állat különálló állatokra utal, vagy osztályokat, illetve rendeket jelképeznek?V. Négy, Jánosnak megmutatott különálló állatra utalnak, amelyek élőlények osztályainak dicsőségét jelképezik, a teremtés számukra kijelölt rendjében vagy aszférájában, amint örök bboldogságukat élvezik.

4 K. Mit értsünk az állatok szemei és szárnyai alatt?V. Szemeik világosságot és atudást jelképeznek, vagyis telve vannak tudással; szárnyaik pedig a mozgás, a cselekvés, stb. bhatalmát jelképezik.

5 K. Mit értsünk a János által említett ahuszonnégy elder alatt?V. Azt értsük, hogy ezek a János által látott elderek azok az elderek, akik bhűségesek voltak az elrendelt szolgálat munkájában, de már meghaltak; akik a chét gyülekezethez tartoztak, de akkorra Isten paradicsomában voltak.

6 K. Mit értsünk a János által látott könyv alatt, amely hátán hét pecséttel volt alepecsételve?V. Azt értsük, hogy Isten kinyilatkoztatott akaratát, brejtelmeit és munkáit tartalmazza; gazdálkodásának rejtett dolgait e cföldre vonatkozóan, fennállásának, vagyis halandó létének hétezer éve alatt.

7 K. Mit értsünk a hét pecsét alatt, amellyel le volt pecsételve?V. Azt értsük, hogy az első pecsét az aelső ezer év dolgait tartalmazza, a második pecsét pedig a második ezer évét, és így tovább, a hetedikig.

8 K. Mit értsünk a négy angyal alatt, amelyekről a Jelenések 7. fejezetének első versében van szó?V. Azt értsük, hogy a négy angyal Istentől küldetett, akiknek hatalom adatott a föld négy része felett, hogy életet őrizzenek meg és pusztítsanak el; ők azok, akik rendelkeznek az aörök evangéliummal, hogy minden nemzetre, nemzetségre, nyelvre és népre rábízzák azt; akiknek hatalmuk van arra, hogy bezárják a mennyeket, hogy életre pecsételjenek, vagy levessenek a bsötétség vidékeire.

9 K. Mit értsünk a napkelet felöl felszálló angyal alatt, a Jelenések 7. fejezetének 2. versében?V. Azt értsük, hogy a napkelet felől felszálló angyal az, akinek megadatott az élő Isten pecsétje aIzráel tizenkét törzse felett; kiált tehát az örök evangéliummal rendelkező négy angyalhoz, mondván: Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem pecsételtük Istenünk szolgáit a bhomlokukon. És, ha hajlandóak vagytok elfogadni, cÉliás ő, aki eljövendő vala, hogy összegyűjtse Izráel törzseit, és minden dolgot dvisszaállítson.

10 K. Mikor kerül sor az ebben a fejezetben elmondott dolgokra?A. A ahatodik ezer évben kerül sor rájuk, vagyis a hatodik pecsét felnyitásakor.

11 K. Mit értsünk a aszáznegyvennégyezer megpecsételése alatt, Izráel törzseinek összességéből – minden törzsből tizenkétezer?V. Azt értsük, hogy a megpecsételtek bfőpapok, akiket elrendeltek Isten szent rendjébe, hogy irányítsák az örök evangélium dolgait; mert ők azok, akiket minden nemzetből, nemzetségből, nyelvből és népből elrendeltek az angyalok, akiknek hatalom adatott a föld nemzetei felett, hogy mindazokat, akik hajlandóak eljönni, elhozzák az cElsőszülött egyházába.

12 K. Mit értsünk a aharsonák megszólaltatása alatt, amelyet a Jelenések 8. fejezete említ?V. Azt értsük, hogy amint Isten hat nap alatt alkotta meg a világot, a hetedik napon pedig befejezte munkáját, és bmegszentelte azt, és az embert is cmegformálta a föld porából, éppen úgy, a hetedik ezer év kezdetén az Úristen dmeg fogja szentelni a földet, és teljessé teszi az ember megszabadítását, és minden dolgot emegítél, és minden dolgot fmegvált, annak kivételével, amelyet nem helyezett hatalmába, amikor már minden dolgot megpecsételt, minden dolog végére; és a hét angyal harsonájának megszólaltatása az ő munkájának előkészülete és befejezése, a hetedik ezer év kezdetén – az út előkészítése, eljövetelének ideje előtt.

13 K. Mikor kerül sor mindazon dolgokra, amelyekről a Jelenések 9. fejezete ír?V. A hetedik pecsét felnyitása előtt kerül sor rájuk, Krisztus eljövetele előtt.

14 K. Mit értsünk a János által amegevett kis könyvön, amint azt a Jelenések 10. fejezete említi?V. Azt értsük, hogy küldetés, valamint szertartás volt számára az, hogy bösszegyűjtse Izráel törzseit; íme, ő Éliás, akinek, amint az meg van írva, vissza kell jönnie és minden dolgot cvissza kell állítania.

15 K. Mit értsünk a két atanú alatt, a Jelenések tizenegyedik fejezetében?V. Két prófétát, akik a bzsidó nemzetnek támasztatnak az cutolsó napokban, a dvisszaállítás idején, és prófétálni fognak a zsidóknak, miután összegyűltek és felépítették Jeruzsálem városát atyáik eföldjén.