Szentírások
A Tan és a szövetségek 121
előző következő

121. Szakasz

Joseph Smith, a próféta által írt ima és próféciák, míg a Missouri állambeli Liberty börtönében raboskodott. A dátum 1839. március 20. (History of the Church, 3:289–300). A próféta és jó néhány társa már hónapok óta börtönben volt. A végrehajtó hivatalnokokhoz és a bírósághoz intézett kérvényeik és fellebbezéseik kudarcot vallottak annak terén, hogy szabadulást hozzanak nekik.

1–6, A próféta könyörög az Úrhoz a szenvedő szentekért; 7–10, Az Úr békét üzenve szól hozzá; 11–17, Átkozottak mindazok, akik hamisan vétekkel vádolják az Úr népét; 18–25, Nem lesz joguk a papságra és el fognak kárhozni; 26–32, Dicsőséges kinyilatkoztatások ígéretét kapják azok, akik hősiesen kitartanak; 33–40, Miért vannak sokan az elhívottak és kevesen a választottak; 41–46, A papságot csak igazlelkűségben szabad használni.

1 Ó Isten, hol vagy? És hol van a sátor, mely arejtekhelyedet fedi?

2 aMeddig tartod vissza a kezed, és a szemed, igen, a te tiszta szemed meddig nézi az örök mennyekből néped és szolgáid sérelmeit, és füledet meddig járják még át kiáltásaik?

3 Igen, Ó Urunk, ameddig szenvedjék el ezeket a sérelmeket és ezt a törvénytelen elnyomást, mielőtt szíved megenyhül irányukban, és bensődet megindítja irántuk a könyörület?

4 Ó Urunk, aMindenható Istenünk, az ég, a föld, a tengerek, és minden azokban lévő dolog alkotója, aki irányítod, és magad alá veted az ördögöt, valamint Seol sötét és bealkonyult birodalmát – nyújtsd ki kezed; hatoljon át a szemed; emelkedjen fel sátrad; ne legyen elfedve többé brejtekhelyed; hajtsd hozzánk füled; enyhüljön meg szíved, és indítsa meg irántunk szívedet a könyörület!

5 Gerjedjen fel haragod ellenségeink ellen; és szíved haragjában kardoddal abosszuld meg sérelmeinket!

6 Emlékezz szenvedő szentjeidre, Ó Istenünk; és szolgáid örökre örvendezni fognak nevedben.

7 Fiam, békesség lelkednek; agyötrelmed és sanyargattatásaid csak egy rövid pillanatnyiak;

8 És aztán, ha jól akitartasz azokban, Isten fel fog magasztalni téged a magasban; és győzedelmeskedni fogsz minden ellenséged felett.

9 aBarátaid melletted állnak, és ismét meleg szívvel és barátságos kezekkel fognak köszönteni.

10 Még nem vagy olyan, mint aJób; barátaid nem vitatkoznak veled, és vétekkel sem vádolnak téged, mint azt Jóbbal tették.

11 És akik vétekkel vádolnak téged, azoknak reménye szertefoszlik, kilátásaik pedig elolvadnak majd, ahogyan a adér elolvad a felkelő nap perzselő sugaraira;

12 Emellett hogy Isten kinyújtotta kezét és pecsétjét, hogy megváltoztatja az aidőket és az évszakokat, és elvakítja elméjüket, hogy ne értsék meg az ő csodálatos munkálkodásait; hogy őket is próbára tehesse és saját csalárdságukban fogja meg őket.

13 És azért is, mert romlott a szívük, és azok a dolgok, amiket hajlandóak másokra hozni, és szeretnek másokkal elszenvedtetni, a legeslegutolsóig aőket magukat utolérhessék;

14 Hogy ők is csalódjanak, és reményeik fonala elvágasson;

15 És nem sok év múlva ők és utódaik el lesznek sodorva az ég alól, mondja Isten, és egyikük sem marad meg, hogy a falnál álljon.

16 Átkozottak mindazok, akik sarkukat emelik afelkentjeim ellen, mondja az Úr, és azt kiáltják, hogy bbűnt követtek el, amikor nem követtek el bűnt előttem, mondja az Úr, hanem azt tették, ami illő volt szememben, és amit én parancsoltam nekik.

17 De akik vétket kiáltanak, azért teszik ezt, mert a bűn szolgái, és ők maguk az aengedetlenség gyermekei.

18 És akik hamisan esküsznek szolgáim ellen, hogy rabságra és halálra adhassák őket –

19 Jaj nekik; mivel amegsértették kicsinyeimet, kizáratnak házam bszertartásaiból.

20 aKosaruk nem lesz tele, házaik és csűrjeik eltűnnek, őket magukat pedig megvetik majd azok, akik hízelegtek nekik.

21 Nem lesz joguk a apapságra, még utánuk következő utódaiknak sem, nemzedékről nemzedékre.

22 aJobb lett volna nekik, ha malomkövet kötöttek volna a nyakukba, és belefulladtak volna a tenger mélyébe.

23 Jaj mindazoknak, akik zaklatják népemet, és elűzik, és gyilkolják őket, és tanúskodnak ellenük, mondja a Seregek Ura; a aviperák nemzedéke nem fog megmenekülni a pokol kárhozatától.

24 Íme, aszemeim minden cselekedetüket látják és ismerik, és gyors bítéletet tartogatok számukra annak évadjában, mindannyiuk számára;

25 Mert minden ember számára van akijelölt idő, aszerint, hogy milyenek a bcselekedetei.

26 Isten meg fogja nektek adni azt a atudást az ő bSzent Lelke által, igen, a Szentlélek kimondhatatlan cajándéka által, aminek kinyilatkoztatására nem került sor, mióta van a világ, egészen mostanáig;

27 Aminek az utolsó napokban történő kinyilatkoztatására türelmetlen várakozással vártak ősatyáink, amire elméjüket ráirányították az angyalok, és ami félre volt téve, dicsőségük teljessége érdekében;

28 Egy olyan eljövendő időre, amikor asemmi nem tartatik vissza, hogy vajon egy Isten van-e vagy sok bisten, ez kinyilváníttatik.

29 Minden trón és birodalom, fejedelemség és hatalom akinyilatkoztatásra kerül és azokra száll, akik hősiesen kitartottak Jézus Krisztus evangéliumáért.

30 Továbbá, hogy állíttattak-e ahatárok az egeknek vagy a tengereknek, vagy a szárazföldnek, vagy a napnak, a holdnak és a csillagoknak –

31 Körforgásuk minden ideje, mind a kijelölt napok, hónapok és évek, valamint napjaik, hónapjaik és éveik minden napja, és minden dicsőségük, törvényük és megállapított idejük ki lesz nyilatkoztatva az idők teljessége aadományozási korszakának napjaiban –

32 Aszerint, aminek elrendelésére minden más Istenek Örök aIstenének btanácsában került sor, mielőtt ez a világ lett volna, és ezt félre kell tenni annak befejezésére és végére, amikor minden ember cbelép az ő örök színe elé és az ő halhatatlan dnyugalmába.

33 Meddig maradhatnak szennyesek a hömpölygő vizek? Milyen hatalom állíthatja meg a mennyeket? Éppen csak annyira nyújthatja ki az ember satnya karját, hogy megállítsa a Missouri folyót annak elrendelt folyásában, vagy hogy vizét felfelé fordítsa, amennyire megakadályozhatja a Mindenhatót abban, hogy az utolsó napi szentek fejére atudást árasszon a mennyből.

34 Íme, sokan vannak az aelhívottak, de kevesen a bválasztottak. És miért nincsenek kiválasztva?

35 Mert szívüket oly nagyon e avilág dolgaira helyezték, és az emberek belismeréseire törekednek, hogy ezt az egy leckét nem tanulják meg –

36 Hogy a papság ajogai elválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva a menny bhatalmaival, és hogy a menny hatalmait csakis az cigazlelkűség tantételei alapján lehet irányítani vagy kezelni.

37 Hogy reánk ruházhatók, az igaz; amikor azonban megkíséreljük atakargatni a bbűneinket, vagy kielégíteni a cbüszkeségünket, hiú törekvésünket, vagy irányítást, uralmat vagy erőszakot gyakorolni az emberek gyermekeinek lelkén, a hamislelkűség bármilyen mértékében, akkor íme, a mennyek dvisszahúzódnak; az Úr Lelke megszomorodik; és amikor az visszahúzódik, ámen azon ember papságának vagy felhatalmazásának.

38 Íme, mire tudatára ébredne, magára hagyatik, hogy arugdalózzon az ösztöke ellen, hogy büldözze a szenteket, és hogy harcoljon Isten ellen.

39 Szomorú tapasztalatból tanultuk meg azt, hogy szinte minden ember atermészete és hajlama az, hogy amint szert tesz egy kis hatalomra, amint azt feltételezi, azonnal hamislelkű uralmat kezd gyakorolni.

40 Így hát sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.

41 Semmilyen hatalmat vagy befolyást nem lehet vagy szabad máshogy fenntartani a papság jogán, acsakis meggyőzéssel, bhosszútűréssel, gyengédséggel és szelídséggel, és színleletlen szeretettel;

42 Kedvességgel és színtiszta tudással, amely nagyon gyarapítja a lelket, aképmutatás és bálnokság nélkül –

43 A kellő időben élesen afeddve, amikor a Szentlélek arra késztet; azután pedig fokozott bszeretetet mutatva az iránt, akit megfeddtél, nehogy ellenségének tartson téged;

44 Hogy tudhassa, hogy hűséged erősebb a halál kötelékeinél.

45 Bensődet is töltse be a jószívűség minden ember, és a hit házanépe iránt, agondolataidat pedig díszítse szüntelenül az berény; akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt; és a papság tana úgy csapódik majd le lelkeden, mint az égből érkező charmat.

46 A aSzentlélek állandó társad lesz, jogarod pedig az igazlelkűség és az igazság változatlan jogara; buralmad örökké tartó uralom lesz, és kényszerítő eszközök nélkül száll majd rád örökkön örökké.